اثرات تراکم کشت و کاربرد علف‌کش‌های پس رویشی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در سورگوم جارویی

نویسندگان

1 گروه شناسایی و مبارزه با علف های هرز، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران

2 مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج، ایران

3 گروه گیاه‌پزشکی، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران

چکیده

به منظور بررسی تأثیر تراکم کشت و کاربرد علف­کش­های پس رویشی بر عملکرد دانه سورگوم جارویی آزمایشی در سال 1390 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در شهرستان میانه اجرا شد. فاکتورها شامل تراکم کشت سورگوم در سه سطح 17، 24و31 بوته در متر مربع، علفکش­های توفوردی+ ام سی پی آو بروموکسنیل+ ام سی پی آ در دزهای توصیه شده و کاهش یافته 20 درصد و 40 درصد به همراه وجین دستی علف­های هرز  بود. نتایج نشان داد که با افزایش تراکم کاشت تعداد خوشه چه وگلچه در مترمربع و تعداد دانه در خوشه چه افزایش پیدا کرد و بیشترین میزان صفات مذکور در تراکم 31 بوته در متر مربع به ترتیب با 7/1541 خوشه چه،92/179 گلچه و 132/18 دانه بدست آمد. تیمار وجین دستی نیز در صفات مذکور نسبت به سایر تیمارها برتری داشت و در برخی موارد با تیمارهای علفکشی معنی دار بود. عملکرد دانه و شاخص برداشت با افزایش تراکم به طور قابل توجهی افزایش یافت. بیشترین افزایش در عملکرد دانه از تراکم 31 بوته در متر مربع با 23/59 درصد بدست آمد. همچنین کاربرد علفکش­های بروموکسینیل + ام سی پی آ و توفوردی+ ام سی پی آدر دزهای توصیه شده به ترتیب با 05/52 و62/40 درصد بالاترین افزایش عملکرد دانه را داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of crop density and post-emergence herbicides usage on grain yield and yield components of broomcorn (Sorghum vulgare var. technicum)

نویسندگان [English]

  • Hamed RAEISI SHIVYARI 1
  • Jahanfar DANESHIN 2
  • Mohammad Ali BAGHESTANI 3
  • Soleiman JAMSHIDI 3
1 Takestan Branch, Islamic Azad University, Takestan, Iran
2 Seed and Plant Improvement Institute, Karaj, Iran
3 Iranian Research Institute of Plant Protection, Tehran, Iran
چکیده [English]

To evaluate the effect of crop density and post-emergence herbicides usage on grain yield in broomcorn, an experiment was carried out in 2011 based on randomized complete block design in factorial with three replications in Miyaneh region. The treatments were crop density of 17, 24 and 31 plant/m2 and herbicides including 2,4-D+MCPA and bromoxynil+MCPA with recommended, 20 and 40% reduced doses along with hand weeding. Results showed that increasing density leaded to higher racemes numbers and floret number per m2, grain number in racemes. The higher values of studied traits were obtained in density of 31 plant/m2, such as 1541.7 of racemes, 179.92 of florets and 18.132 of grain.Hand weeding had superior effect on traits compared to other treatments but in some cases herbicide treatments were placed in the same group with it.Yield and harvest indexwithdensity increased, significantly.The highest increasing in yield was obtained in grain density of 31 plant/m2 with 59.23%. Also,application of 2,4-D+MCPA and bromoxynil+MCPA with recommended doses, leaded to increasing of 52.05 and 40.62% of grain yield.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grain yield
  • Reduced doses
  • 2
  • 4-D+MCPA
  • Bromoxynil+MCPA