ارزیابی کارایی فرمولاسیون های تجارتی حشره کش دلتامترین(EC و SC) علیه سن گندمEurygaster integriceps (Hemiptera, Scutelleridae)

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 بخش حشره شناسی، مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران، ایران

3 گروه حشره شناسی دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده

Eurygaster integriceps یکی از مهمترین آفات مزارع گندم در کشور می باشد که در اکثر استان ها در مزارع گندم و جو وجود دارد و سالانه خسارت های فراوانی به گندم وارد می نماید. هدف از این تحقیق، ارزیابی کارایی فرمولاسیون های تجارتی دلتامترین (دو فرم EC و SC) تولید داخل علیه سن گندم بود. ده نوع دلتامترین تجارتی از 9 شرکت تولید کننده تهیه گردید. آزمایش صحرایی با 12 تیمار و چهار تکرار در دو منطقه گرمسیر (بوئین زهرا) و سردسیر (کوهین) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی انجام شد. تیمارها شامل 9 فرمولاسیون دلتامترین 5/2 % EC با غلظت 300 میلی لیتر در هکتار از شرکت های PR ، GL ، MS ،  BY، GA ، SM ، BH ، AY ، KV و یک نوع دلتامترین با فرمولاسیون 5/2 % SC با دو غلظت 400 و 300 میلی لیتر در هکتار از شرکت KV ، علیه سن مادر و پوره سن در مزارع آلوده گندم استفاده شد. آزمایشات صحرایی به منظور مقایسه کارایی حشره کش از شرکت های مختلف روی سن مادر در منطقه گرمسیر نشان داد که همه تیمارها کارایی قابل قبولی را داشتند ولی در بین تیمارها اختلاف معنی داری وجود دارد (0001/0 < P). بیشترین تلفات روی سن مادر از نظر کارایی در 5 و 10 روز بعد از سمپاشی (به ترتیب 32/91 و 35/78 درصد) را شرکت KV داشت و کمترین تأثیر در زمانهای ذکر شده، مربوط به شرکت GAE بود. همچنین نتایج آزمایشات حشره کش روی پوره سن گندم در منطقه گرمسیر و سردسیر در 5 و 10 روز بعد از سمپاشی نشان داد که درصد کارایی تمام تیمارها در 10 روز بعد از سمپاشی در هر 2 منطقه بیشتر از 5 روز بعد از سمپاشی بوده است و درصد کارایی فرمولاسیون SC در هر 3 مرحله بیشتر از فرمولاسیون EC بود. در بین تیمارها، تیمار KV در هر 3 مرحله بیشترین درصد کارایی را به خود اختصاص داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluate the efficiency of commercial formulation of deltamethrin (EC and SC) against Sunn pest (Eurygaster integriceps Puton)

نویسندگان [English]

  • Hassan Javadi pouya 1
  • Aziz SHEIKHI GARJAN 2
  • Sohrab IMANI 3
1 . Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Science and Research Tehran, Tehran, Iran
2 Department of Entomology, Plant Protection Research Institute, Tehran, Iran
3 Department of Entomology, College of Agriculture, Islamic Azad University, Science and Research Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Sunn is one of the major pests of wheat in the fertile age in most provinces there in wheat and barley and wheat affect their enormous losses annually. The aim of this study was to evaluate the efficiency of commercial formulation of deltamethrin (two forms of EC and SC) production in the Age of wheat. 10 business deltamethrin was prepared from 9 manufacturers.
An experiment with 12 treatments and four replications in a tropical area (Buin Zahra) and cold (Koohin) in a randomized complete block design.
Treatments consisted of 9 2/5 % EC deltamethrin formulations at concentrations of 300 ml per hectare of companies PR, GL, MS, BY, GA, SM, BH, AY, KV and a type of deltamethrin formulations 2/5 % SC with two concentrations of 400 and 300 ml per hectare of KV, against age and nymphs were used on infected farms wheat. Field experiments to compare the performance of different insecticides on the age of the mother in a tropical area showed that all treatments had acceptable performance but there is a significant difference between treatments (0/0001 >P).
Most losses in terms of performance on the age of the mother at 5 and 10 days after treatment (91/32 and 78/35 percent, respectively) and lowest impact on the Company KV times cited, related to the GAE. Test results also insecticides on nymphs of Sunn pest in tropical and cold at 5 and 10 days after treatment showed
The percentage performance of all treatments at 10 days after treatment every 2 area is more than 5 days after spraying and the percentage of SC in the third stage of formulation performance is higher than the EC formulation.
In between treatments KV in the third stage had the highest percentage of efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sunn pest
  • Spraying deltamethrin EC and SC