تأثیر میانه‌کاری چند گیاه زراعی پائیزه بر جمعیت سفید‌بالک یاس Aleuroclava jasmini (Hemiptera: Aleyrodidae) در باغ‌های مرکبات دزفول

نویسندگان

1 گروه گیاه‌پزشکی، واحد خوراسگان، دانشگاه ازاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 بخش تحقیقات گیاه پزشکی- مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد، دزفول، ایران

چکیده

سفید­بالک یاسAleuroclava jasmini (Takahashi, 1932)  در چند سال اخیر باعث وارد آمدن خسارت شدیدی به باغ­های مرکبات استان خوزستان شده است. به­منظور بررسی اثر میانه‌­کاری گیاهان زراعی روی جمعیت سفید­بالک یاس، از ابتدای آذر ماه 92 تا ابتدای تیر ماه 93 آزمایشی صحرایی در یک باغ پرتقال والنسیا با شش تیمار و پنج تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. تیمار­ها شامل چهار تیمار میانه‌­کاری باقلا، شبدر، لوبیا­سبز و خیار، و دو تیمار شاهد بدون علف­هرز و با علف­های هرز بود. هر کرت آزمایشی شامل 20 درخت بوده که از پنج درخت هر کرت(پنج تکرار) و از هر درخت به ‌تصادفی 12 برگ نمونه‌­برداری شد. براساس نتایج بدست آمده در شش مرتبه نمونه­برداری در بهار، در میان تیمار­های میانه‌­کاری، میانگین جمعیت تخم و پوره این سفید­بالک به‌­ترتیب در سطح 05/0 و 01/0 اختلاف معنی‌­داری داشتند. کم­ترین جمعیت تخم در تیمار­های12/0± 88/13C1=، خیار 06/0±82/17و باقلا 06/0±14/19 بوده که دارای اختلاف معنی­دار با سایر تیمار­ها می­باشد. کم­ترین جمعیت پوره در تیمار­های 07/0±5/6 C1=، باقلا 08/0± 21/9 و خیار07/0 ±13/10 بوده که دارای اختلاف معنی­دار با سایر تیمار­ها می­باشد.   به­طور­کلی کنترل علف­های هرز، میانه­کاری با خیار و باقلا به­نحو مطلوبی موجب کاهش میانگین جمعیت سفید­بالک یاس شده و قابل توصیه می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Intercropping of Certain winter Crop Plants on the Population Levels of Jasmine Whitefly Aleuroclava jasmini (Hemiptera:Aleyrodidae) in Dezful's Citrus Orchards

نویسندگان [English]

  • Marziyeh Behmanesh far 1
  • Bijan HATAMI 1
  • Saeid BAGHERI 2
1 Graduate student at Islamic Azad university Isfahan Branch
2 Safiabad Agricultural and natural resources Researches Center, Dezful, Iran
چکیده [English]

In recent years Jasmine whitefly Aleuroclava jasmini(Takahashi,1932), has caused severe damage to the citrus orchards of Khuzestan province. In order to evaluate the effect of intercropping on population of Jasmine whitefly, a field trial (T1) with six treatments include four treatments intercropping of Broad beans (Vicia faba L.), Common bean (Phaseolus vulgaris L.), White clover (Trifolium repens L.) and Cucumber (Cucumis sativus L.), and two treatments control of without weeds (C1) and with weeds (C2) in an orchard of Valencia oranges in a completely randomized design with five replications was carried out from September 2013 until July 2014. Each plot consisted of 20 trees that five trees per plot (five repetitions) were selected and 12 leaf samples were taken randomly from each tree. The results showed that in six times sampling in spring, among intercropping treatments, the whitefly's egg and nymph population had significant differences in the levels of 0.05 and 0.01, respectively. The minimum egg population was in the treatments of C1=13.88±0/12( statistical group b), cucumbers 17.82±0/06( statistical group ab), and Broad beans 19.14±0/06( statistical group ab) which had significant differences with other treatments. The minimum nymph population was in the treatments of C1=6.5±0/07(statistical group d), Broad beans 9.21±0/08( statistical group c), and cucumber 10.13±0/07(statistical group bc) which had significant differences with other treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jasmine whitefly
  • Aleuroclava jasmini
  • Intercropping