سمیت حشره‌کش گیاهی تنداکسیر و حشره‌کش شیمیایی استامی پراید روی دو گونه از مهمترین دشمنان طبیعی پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae

نویسندگان

چکیده

استفاده از ترکیبات گیاهی به جای حشره­کش­های شیمیایی رایج یکی از راه­های حفاظت محیط زیست محسوب می­شود. در این تحقیق سمیت حشره کش استامی پراید با سمیت حشره­کش گیاهی تنداکسیر روی حشرات کامل، لاروسن یک، لارو سن چهار کفشدوزک Oenopia conglobate(Coleoptera: Coccinellidae) و شفیره و حشرات کامل زنبور Psyllaephagus pistaciae (Hymenoptera: Encyrtidae)، دو گونه از مهمترین دشمنان طبیعی پسیل معمولی پستهAgonoscena pistaciae (Hem.: Psyllidae) ، بررسی شد. از روش قطره­گذاری جهت انجام آزمایش­های زیست سنجی استفاده شد. بمنظور بررسی اثر حشره­کش­ها روی مراحل متحمل زنبور (لارو و شفیره درون پوره های مومیایی شده) دو آزمایش مزرعه­ای در سالهای 1389 و 1390 در باغات پسته رفسنجان در قالب طرح بلوکهای کاملاً تصادفی انجام شد. نتایج نشان داد حشره­کش گیاهی نسبت به حشره­کش شیمیایی تلفات کمتری را در دو گونه ذکر شده از دشمنان طبیعی پسیل معمولی پسته ایجاد می­کند. بر اساس معیارهای IOBC در تقسیم بندی اثر سموم روی دشمنان طبیعی، حشره کش تنداکسیر و در بالاترین غلظت مورد استفاده روی لارو سن یک، چهار و حشره کامل کفشدوزک و حشره کامل زنبور  به ترتیب در گروه سموم بی خطر، بی خطر، بی خطر، با خطر جزئی قرار گرفت. استامی پراید روی مراحل ذکر شده به ترتیب در گروه سموم با خطر متوسط، با خطر جزئی، با خطر جزئی، با خطر متوسط دسته بندی شد. نتایج  آزمایش­های مزرعه­ای در دو سال نشان داد هر دو حشره­کش ذکر شده در گروه سموم بی خطر روی مرحله مقاوم  زنبور دسته بندی شدند. نتایج به طور کلی نشان داد حشره­کش گیاهی تنداکسیر نسبت به حشره­کش شیمیایی رایج مورد استفاده در باغات پسته، تلفات کمتری را در دو گونه از مهمترین دشمنان طبیعی پسیل پسته ایجاد می­کند و می­تواند به عنوان یکی از گزینه­های جایگزین ترکیبات شیمیایی در برنامه مدیریت تلفیقی پسیل پسته مطرح باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The toxicity of the botanical insecticide tondexir and chemical insecticide acetamiprid on two natural enemies of the common pistachio psylla, Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer

نویسندگان [English]

  • Mahdi Kabiri Raeis Abad
  • Behnam Amiri Besheli
چکیده [English]

The use of botanical insecticide instead of chemical insecticide is one way to preserving the enviroment. In this research, the effect of three concentrations of the botanical insecticide, Tondexir (pepper extract), on two natural enemies of the pistachio psyllid, the first and fourth instar larvae and adult of the Coccinellid Predator Oenopia conglobata. (Coleoptera: Coccinellidae), and the pupa and adult of the Parasitic Wasp Psyllaephagus pistaciae (Hymenoptera: Encyrtidae) were investigated. A topical bioassay was used in laboratory conditions. Two field experiments were conducted with Tondexir and acetamiprid on mummy pupae of Parasitoeid in completely randomized block design in 2010 and 2011 In Rafsanjan, Iran. On chemical insecticide, acetamiprid, have been used in comparison with Tondexir. The results showed that Tondexir is less effective than acetamiprid on two natural enemies of Pistachio psyllid. Consistent with the IOBC, Tondexir was categorized as being harmless on first instar larvae, harmless on fourth instar larvae, harmless on adult Predator and slightly harmful on adult PW. Acetamiprid was categorized as moderately harmful, slightly harmful and slightly harmful on the above stages of two insects. The result of field experiments showed that two insecticides were categorized as harmless on mummy of Parasitoid. Overall, the results have shown that Tondexir has less effect than chemical insecticides on two natural enemies and can be used in pistachio orchards.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lenthal effects
  • bioassay
  • botanical insecticide
  • Oenopia conglobata
  • Psyllaephagus pistaciae
Abbott, W. S. 1925. A method of computing the effectiveness of an insecticide. Journal of Economic Entomology, 18: 265–267.

Abrishami, M. H. 1994. Persian Pistachio, A Comprehensive History, University publisher. Center, Tehran, Iran (In Persian).

Amiri-Besheli, B. 2009. Toxicity evaluation of Tracer, Palizin, Sirinol, Runner and Tondexir with and without mineral oils on Phylocnistis citrella Stainton. African Journal of Biotechnology, 8 (14): 3382-3386.

Basirat, M . 2003. Effect of some insecticides on  psyllid of pistachio and its side effect on natural enemies. Final report project of research of Iranian Pistachio Research Institute. Kerman, Iran.

Bulent, Y. & Ozer, S. 2005. Functional response of Oenopia conglobata (Coleoptera: Coccinelidae) on Hyalopterus pruni (Homoptera: Aphididae) in three different size arenas. Turkish Journal of Entomology, 29 (2): 91-99.

Burst, E. C. & Fischer, W. R. 1976. Mating behavior, egg production and egg fertility in the pear psylla. Journal of Economic Entomology, 60: 1297-1300.

Danialy, M .1993. Final report of identification of harmful effect of some pesticides on some natural enemies in cotton crops in field conditions. Final report of research project, Research institute of plant pest and disease, Tehran, Iran.

Erler, F. 2004. Laboratory evaluation of a botanical natural product (Akse2) against the pear psylla Cacopsylla pyri. Phytoparasitica, 32(4):351-356.

Ferrier, CH. 1961. Encyrtides paleartiques parasites the psylles. Entomophaga, 6: 39-51

Jalali, M. A .2001. Investigation of common  psyllid of pistachio(Agonoscena pistaciae) feeder of Coccinellid Predator in Rafsanjan region and identify the time table for this natural enemies. M. Sc., Faculty of Agriculture Shiraz University, Iran.

 Hall, D. and Nguyen, R. 2010. Toxicity of pesticide to Tamarixia radiate, a parasitiod of the Asian citrus psyllid. Biocontrol, 55:601-611.

Hassan, S. A. 1994. Results of the sixth joint pesticide testing program of the IOBC/WPRS –working group "Pesticide and beneficial organisms". Entomophaga, 39(1): 107-119.

Guerra, P. C., Molina, I. Y., Yabar, E. & Gianoli, E. 2007. Oviposition deterrence of shoots and essential oils of Minthostachys spp. (Laminaceae) against the potato tuber moth. Journal of Apply Entomology, 131:134- 138.

Kabiri Raeis abad, M. & Amiri-Besheli, B. 2013. Comparison of the toxicity of three botanical insecticides and two chemical insecticides on Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer (Hemiptera: Psyllidae) in laboratory and field conditions. International Journal of Agriculture and Crop Sciences, 5 (10): 1074-1079.

Mehrnejad, M. R. 2002. Bionomics of the common pistachio psylla, Agonoscena pistaciae,in Iran. Acta Horticultuare, 591: 535–539.

Mehrnejad, M. R. 2003. The psyllid of the pistachio and the other important psyllids in Iran. Agricultural Research and Education Organization Publisher Tehran, Iran.

Michaud, J. P. &  Mckenize, C. L. 2004. Safety of novel insecticides, sucrose octanoat, to beneficial insects in florida citrus. Florida Entomologist, 87(1):6-9.

Mojib Hagh Ghadam, Z., Sadeghi, S. A., Jalali Sandi, J. & Hajizadeh, J. 2002. Investigation on the biology of lady beetle Oenopia conglobata (L.) on poplar aphid Chaitophorus leucomelas (Koch) in laboratory condition. Iranian Journal of Forest and Range Protection Research, 2(2):119-132.

Nedim, U. & Mart, A. 2005. The aphidophagus coccinellid (coleopteran: coccinellidae) species in Kahramanmaras. Turkish Journal of Zoology, 29: 1-8.

Pasqualini, E. & Civolani, S. 2003. Studies on side effects of some insecticides on aphid-feeding Coccinellidae in Emilia-Romagna fruit crops. Pesticides and Beneficial Organisms, 26 (5):51 – 55.

Pinho, A., Andrade, G., Elias, A. & Carlos, L. 2006. Selectivity evaluation of insecticides used to control tomato pests to Trichograma pretiosum. Bio Control, 51:769-778.