واکنش بیماری شانکر سیتوسپورایی درختان سیب به عناصر غذایی ازت و پتاس

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

چکیده

در یک ارزیابی برای تعیین نقش عناصر غذایی ازت و پتاس در بروز و توسعه­ی سیتوسپورای همراه علائم شانکر درختان سیب در منطقه سمیرم، تعداد 52 باغ سیب گلدن دلیشز ­آلوده و سالم به‌طور تصادفی انتخاب گردید. در هر باغ 5 درخت به تصادف انتخاب و نمونه‌برداری  از برگ و خاک (30-0 و 60-30 سانتی‌متری) آن‌ها انجام شد. در آزمایشگاه پس از تهیه‌ی نمونه مرکب، عناصر غذایی ماکرو و میکروی آن‌ها به روش هضم مرطوب اندازه‌گیری شد. اعداد به دست آمده به روش انحراف از درصد بهینه در باغ‌های آلوده نسبت به غلظت مرجع در باغ‌های سالم محاسبه و تفسیر گردید. طی این تفسیر باغ‌های آلوده به شدت دچار کمبود کلسیم، پتاسیم و زیاد بود ازت بودند. تحقیقات تکمیلی در خصوص تعیین نقش عناصر پتاسیم و ازت روی سیتوسپورای همراه درختان سیب در شرایط هیدروپونیک روی نهال‌های دو ساله سیب رقم گلدن دلیشز و به صورت فاکتوریل در قالب بلوک‌های کامل تصادفی و با دو فاکتور (16 تیمار) و چهار تکرار انجام شد. بعد از 6 هفته نهال‌ها با جدایه با بیماری‌زایی بالا مایه‌کوبی شدند در غالب تیمارها در اواخر بهار و طول تابستان بافت کالوس در اطراف محل مایه‌کوبی تکرارها تشکیل شد اما تهاجم به بافت‌های سالم در پاییز شروع شد و شانکرها منجر به مرگ غالب نهال‌ها شدند.  نتایج به دست آمده نشان داد که در تیمارهای N0K0, N0K115, N0K230, N0K345, N105K230. N105K345  فقط بافت کالوس اطراف زخم‌ها تشکیل شد و هیچ‌کدام از درختان خشک نشدند. در تیمارهای K0N105, K0N210, N105K115, N210K230, N210K345, N315K345 ، %25 درختان خشک شدند و در تیمارهای K0N345, N210K115, N315K230، %50 تکرارها، در حالی که در تیمار N315K115 ، %100 درختان از بین رفتند. نتایج بیانگر آن است که با افزایش مصرف میزان ازت و کاهش پتاسیم، درصد خشکیدگی در تیمارها متغیر و روند افزایشی دارد. این نتایج  با نتایج به دست آمده از خاک و برگ درختان سالم و آلوده در شرایط طبیعی مشابه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Reaction of Apple Cytospora Canker to Nutrient Nitrogen and Potassium

نویسندگان [English]

  • Ahmad Heidarian
  • Masoud Tadayon nejad
چکیده [English]

In an assessment for determination the role of nitrogen and potassium on incidence and development of Cytospora spp. associated with apple trees, 52 Golden delicious gardens randomized selected and sampled from  leaves and soils (0-30 , 30-60 cm deep) in Junuary. Sample compound prepaired in laboratoary, macro and micro elements based on Wet Digestion Method analyzed. The results were subjected to analyzed and required discussious, based on Deviation from Optimum Percentage (DOP) method in infected gardens to recent index concentration in non infected ones. Potassium deficiency and high level of nitrogen were observed in infected gardens. Research on the role of these elements were performed on the fungus.This part of invastigation was done on seedlings of the two-years-old Golden Delicious apple cultivars, in factorial randomized block design with two factors (16 treatments) and four replications. After 6 weeks, seedlings were inoculated with high virulence isolate. In most treatments callus tissue was formed around the site of inoculation in late spring and along summer. But the invasion of health tissues began in the fall, and cankers caused seedlings were dead. The results showed that only tissue callus was formed around the replications: N0K0, N0K115, N0K230, N0K345, N105K230. N105K345, while none of the treatmens were dried. In treatments K0N105, K0N210, N105K115, N210K230, N210K345, N315K345,  25% of replications were dried. In treatments K0N345, N210K115, N315K230, % 50 repetitions, while in treatment N315K115, % 100 repetitions were dried. It's characterized by increasing potassium and reduce of nitrogen in treatments, percentage of deaths variable and it's  increasing. This results were the same results obtained from health and infected apple trees leaves and soils.

کلیدواژه‌ها [English]

  • apple
  • Cytospora canker
  • Cytospora sp
  • nitrogen
  • Pottassium
Agrios, G. N. 1997. Plant Pathology. Academic Press. San Diego, CA. 635 pp.
Ashkan, M. 1991. Studies on a new canker of apple trees in Tehran province. Iranian Journal of Plant Pathology, 27:13-15.
Ashkan, M. 1993. Studies on Cytopora rubescens, a new fungus isolated from apple trees in Iran. Iranian Journal of Plant Pathology, 29:29-30.
Bertland, P.F. & English, H.1976. Virulence and seasonal activity of Cytospora leucostoma and C. cincta in French prune trees in California. Plant Disease Report, 60: 106-110.
Biggs, A.R., El-kholi, M.M., & El-neshawy, S.M.M.1994. Effect of calcium salts on growth, pectic enzyme activity, and colonization of peach twigs by Leucostoma persooni. Plant Disease, 78: 886-890.
Burks, S., Jacobi, W. R. & Mcintyre, I.A. 1998. Cytospora canker development on Aspen in response to Nitrogen fertilization. Journal of Arboriculture, 24: 28-34.
Crist, C.R., & Schoeneweiss, D.F. 1975. The influence of controlled stresses on susceptibility of European with birch stems to attack by Botryosphaeria dothidea. Phytopathology, 65: 369-373.
Davodi, M., Abdolahi, A. & Malakoti, M.J.2000. The effect of use of optimum fertilizer to increase plant resistance to pests and diseases.Tecnical Journal 204. Soil and Water Research Institute. (In Persian).
Fotouhifar, KH.B., Hedjaroude, GH.A., Ershad, D. Mousavi, S.M. , Okhovat, S.M. & Javan Nkkhah, M. 2007. New information on the form-genus Cytospora in Iran. Rostaniha (Botanical Journal of Iran), 8(2):129-149 (in persian with English summary)
Ismunadji, M. 1976.Rice diseases and physiological disorders related to potassium deficiency. Proceedings of the 12th Colloquium of the International Potash Institute, Bern, pp. 47-60.
James, J.W. Gerard, C.A. & Sarah, C.T. 2010. Summer heat and epidemicof Cytospora canker of Alnus. Canadian Journal of Plant Pathology, 32(3):376-386.
Kiray, Z. 1964. Effect of nitrogen fertilization on phenol metabolism and stem rust susceptibility of wheat. Phytopathology, 51:252-261.
Kiraly, Z. 1976. Plant disease resistance as influenced by biochemical effects of nutrients in fertilizers. Proceedings of the 12th Colloquium of the International Potash Institute, Bern, PP.33-46.
Kirkham, D.S. 1954. Significance of the ratio of the water soluble aromatic and nitrogen constituents of apple and pear in the host parasitic relationship of Venturia sp. Nature (London) 173:690-691.
Malakoti, M. J. and GheibiI, M.N. 1997. The determination of the critical nutrient elements of strategic products and advice on the proper fertilizer recommendations in Iran.Publication Agricultural Education. (In Persian).
Matocha, J. E. & Smith, L. 1980. Influence of potassium on Helminthosporium cynodontis and matter yields of coastal Bramuda grass. Agronomy Journal.72:565-567.
Mehrabi, M., Mohammadi Goltapeh, F. & Fotouhifar, B. 2008.Report on fungi associated with Cytospora canker of apple trees in Semirom region of Esfahan province. Proceeding of the 18th  Iranian Plant Protection Congress, Vol. 2, p. 27.
Mills, H.A. 1991. Plant Analysis Handbook. Micro-Macro ublishing,Inc.
Neely, D. 1968. Breeding necrosis of sweetgum in IIinois and India. Plant Disease Report. 52: 223-225.
Perrnoud, S.1977.  Potassium and plant health. In "Research topics", No. 3, p.p. 1-118. International Potash Institute, Bern, Switzerland.  
Prione, P.P.1972. Tree Mainterance. Oxford University press, New Yourk. 483 pp.
Schoeneweiss, D.F.1981. The role of environmental stress in diseases of woody plants. Plant Disease, 65: 308-314.
Toole, E.R. 1963. Sweet gum lesions caused by Botryosphaeria ribis. Plant Disease Report. 47: 229-231.