اولین گزارش کنه Neotrochometridium sensillum (Acari: Heterostigmata: Trochometridiidae)

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

چکیده

کنه های خانواده Trochometridiidae به صورت مرتبط با انواع حشرات دارای دگردیسی کامل که به نوعی با خاک در ارتباط هستند از جمله زنبورهای لانه ساز شامل خانواده های Halictidae و Andrenidae و سوسک های خانواده های  Carabidae و Scarabaeidae دیده شده اند (Cross & Bohart, 1979)(Lindquist, 1985). برخی از کنه شناسان معتقدند این کنه روی میزبان های خود شبیه پارازیتوئیدها عمل می کنند حتی اگر کنه به طور مستقیم از میزبان خود تغذیه نکند. جنس و گونه N. sensillum  برای اولین بار توسط Hajiqanbar et al. (2009) توصیف گردید.
طی بررسی فون کنه های مرتبط با سوسک های خانواده Carabidae در سال 1391 در منطقه مرودشت واقع در استان فارس، کنه Neotrochometridium sensillum Hajiqanbar & Khaustov, 2009 به شکل مسافر و چسبیده روی موهای سطح شکمی میان قفسه سینه سوسک Siagona europaea Dejean, 1826 (Col.: Carabidae) جمع آوری و شناسایی شد.این جنس و گونه برای اولین بار از استان فارس گزارش می شود.
نمونه ها به صورت اسلایدهای میکروسکوپی دائمی در کلکسیون کنه شناسی گروه حشره شناسی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس نگهداری می شوند. این کنه به تعداد شش عدد از روی موهای سطح شکمی محل اتصال میان و پس قفسه سینه سوسک S. europaea جدا سازی و شناسایی شد (شکل 1). این سوسک توسط تله گودالی در تاریخ 7/7/1391 از مزرعه گوجه فرنگی واقع در منطقه کوه سبز مرودشت جمع آوری و توسط Ron Felix (هلند) شناسایی گردید. این دومین گزارش از این گونه در منطقه پاله آرکتیک (دنیای قدیم) و همچنین برای اولین بار از استان فارس است. با توجه به این که این کنه تاکنون فقط از ایران گزارش شده است بررسی پراکندگی این کنه در سایر مناطق جغرافیایی ایران، چرخه زندگی کنه و رفتارهای تغذیه ای آن و توصیف کنه های نر در آینده از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

First report of Neotrochometridium sensillum (Acari: Heterostigmata: Trochometridiidae) from Fars Province

نویسندگان [English]

  • Rozita Masoudi
  • Hadi Ostovan
چکیده [English]

During 2012 , a faunistic study was conducted to collect and identify the mites associated with carabid beetles in Marvdasht region (Fars Province), Neotrochometridium sensillum (Acari: Heterostigmata: Trochometridiidae) is collected and identified. The mite was found phoretic on ventral body, grasping hairs of  thorax of carabid beetle , Siagona europaea.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acari
  • Trochometridiidae
  • Neotrochometridium sensillum
  • Siagona europaea
Hajiqanbar, A., Khaustov, A., Kamali, K., Saboori, A., & H. Kamali. 2009. New taxa of the family Trochometridiidae (Acari: Heterostigmata) associated with insects from Iran. Journal of Natural History, 43: 43-44.
Lindquist, E. E. 1985. Discovery of sporothecae in adult female Trochometridium Cross, with notes on analogous structures in Siteroptes Amerling (Acari: Heterostigmata). Experimental and Applied Acarology, 1: 73-85.