اثر ترکیبات حشره‌کش مختلف بر سپردار Pseudaulacaspis pentagona و پارازیتوئید آن روی درختان کیوی‌فروت Actinidia chinensis))

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

چکیده

سپردار Pseudaulacaspis pentagona مهمترین آفت درختان کیوی‌فروت در شمال ایران می‏باشد. هدف از اجرای این پژوهش استفاده صحیح از روغن‌پاشی زمستانه و حشره­کش­های مختلف جهت کنترل این آفت با کمترین تأثیر روی دشمن طبیعی آن Encarsia berlesei بود. بدین منظور کارایی روغن امولسیون شونده روی کنترل نسل زمستان‌گذران آفت و همچنین دشمن طبیعی آن،روغن‏پاشی زمستانه باغلظت‌های 5/0، 1، 5/1 و 2 درصد، حشره­کش کلرپایریفوس 5/1 در هزار + روغن 1 درصد و شاهد ارزیابی شد. همچنین تأثیر حشره‏کش‏های پیری­پروکسی­فن 5/0در هزار، بوپروفزین 5/0در هزار و کلرپایریفوس 5/1 در هزار بر میزان مرگ و میر پوره‏های سن یک آفت و همچنین میزان پارازیتیسم زنبور پارازیتوئید در مقایسه با شاهد مورد آزمایش گرفت. نتایج نشان داد که حشره کش کلرپایریفوس 5/1 در هزار+ روغن 1 درصد و روغن 2 درصد باعث بیشترین میزان مرگ و میر در نسل زمستانگذران سپردار و دشمن طبیعی آن و روغن 5/0 و 1درصد باعث کمترین تأثیر در مرگ و میر سپردار و دشمن طبیعی آن شدند. از طرفی کاربرد بهاره حشره کش­ها نشان داد که حشره کش کلرپایریفوس بیشترین تأثیر را در کنترل آفت و حداکثر تاثیر منفی را بر دشمن طبیعی آفت دارد. در مجموع، روغن­پاشی زمستانه و کاربرد بهاره حشره‌کش‌های پیری‌پروکسی‌فن و بوپروفزین با کنترل مطلوب آفت تاثیر کمتری روی دشمن طبیعی داشته و می‌تواند به عنوان جایگزین   حشره‌کش­های فسفره مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of various insectides on Pseudaulacaspis pentagona and its parasitoeid on Kiwifruit trees (Actinidia chinensis)

نویسندگان [English]

 • Esmaeil Gholamian
 • Sirous Aghajanzadeh
 • Reza Fifaei
 • Behrouz Goleyn
چکیده [English]

Armored scale, Pseudaulacaspis pentagona, is the most important pest on kiwifruit in the North of Iran.The aim of this project was theprecise usage ofwinter oil spray and pesticides for control the pest with minimum side effect on its parasitoeid (Prospaltella berlesei). For evaluating of emulsified oils against the pest in the winter the following treatments were used: emulsified oil at rate of 0.5%, 1%, 1.5%, 2%, Chlorpyrifos 0.15% + emulsified oil 1% and control (only water). In addition, the effect of Pyriproxyfen, Buprofezin and Chlorpyrifos at rate of 0.05, 0.05 and 0.15 % respectively in comparison with control were sprayed on crawlers of P. pentagona in the spring. The mortality percentage of pest and its parasitoide was evaluated. The results indicated that, Chlorpyrifos 0.15% + emulsified oil 1% and emulsified oil 2% caused the most mortality in over wintering generation of pest and its parasitoid too.Also, spring application of Chlorpyrifos 0.15% caused the most mortality in crawlers and parasitoid while Pyriproxyfen and Buprofezin had reliable effect on pest with moderate effect on its parasitoid and can use instead of organophosphate pesticides.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Armored Scale
 • Pseudaulacapsis pentagona
 • Control
 • Kiwifruit
 • parasitoid
 • Encarsia berlesei
 • insectiside

 

Alhosseini,H&Mostofipour,P.1995.Investigation of biology ofwhite peach scale and determination of natural potential of its parasitoids in Western of Mazandaranprovince. Proceeding of the 12th Iranian Plant Protection Congress,1-5 Sep.1995, Karaj,Iran.P.190.
Alhosseini,H.,Kharrazi,A.,Esmaili,M.& Daniali, M. 1998. Parasitoies of white peach scale and biology of dominant species Prospaltella berlesei in Mazandaranprovince. Proceeding of the 13th Iranian Plant Protection Congress, 23-27 Aug .1998, Karaj,Iran.P.112.
Bazrafshan, M., Razmjou, J., Damavandian, M. R. &Dastjerdi, H. R. 2010. Toxicity of several insecticides to white peach scale, PseudaulacaspispentagonaTargioni (Hemiptera: Diaspididae). Munis Entomology & Zoology, 5:1020-1024
Erkilic,L.B.&Yugun,N.1997. Studies on the effects of some pesticides on white peach scale and its side effect on two common scale insect predators .Crop Protection, 16:1,69-72
Fathalolomi,Y.1982.The Control Method of White Peach Scale. Extensional Bulletin of Silkworm Culture. (In Persian).
Habibian ,A. B.1981.Some studies on Pseudaulacaspis pentagona and its parasites. Applied Entomology and Phytopathology, 49(1): 65-71. (In Persian with English abstract)
Habibian,A. B.1990.Some studies on Prospaltella berlesei in biological control on Pseudaulacaspispentagona in Guilan province. Applied Entomology and Phytopathology.58,(1&2): 69-77. (In Persian with English abstract)
Hill, G., Pollini, A., Ceroni, M. R., Spinelli, R. & Dobson, S.2008.Control of Pseudaulacaspis pentagona on kiwi.GiornateFitopatologiche,Cervia (RA), 1: 159-166 pp.
Kwaiz, F.A.M., Solliman, M.M.M&Radwan, S.G.2009.Efficiency of some alternative insecticides on the white peach scale, Pseudaulacaspispentagona, (Hemiptera: Diaspididae). Mansoura University Journal of Agricultural Sciences, 34(2):1110-0346
McKenna,C.E.1999.Evalution of vegetable oils for armored scale control in Kiwifruit orchards.Acta-Horticulture 498:365-370
McKenna,C.E.1997. Phytotoxicity to Kiwifruit from sprays of mineral oil.Acta-Hort. 444:2,779-783
Meyer, J. R. & Nalepa, C. A.1991. Effect of dormant oil treatments on white peach scale and its overwintering parasite complex Journal of Entomological Science. 26: (1): 27-32
Nalepa, C. A. & Meyer,J. R.1990. The seasonal history of the white peach scale and its Hymenopteran natural enemies in North Carolina Journal of Entomological Science.25(2):,303-310
Poloukis, S. S. & Navrozidis, E. I.1997. Contribution to the integrated of pseudaulacaspis pentagona on Kiwifruit trees. Acta-Horticulture, 444:2,797-802
Taksokhan,M.1999. White peach scale and its control in mulberry orchard in Guilan province. Agricultural Education Publication. Scientific Bulletin No. 11 (In Persian).
Steven, D.,Barnett,S.W.,Stevens, P.S. & McKenna, C.E.1997.Changing pest control on New Zealand Kiwifruit.Acta-Horticulture, 444:2,765-77
Torrella, A., Mates, C., Barrios. G. & Virgili. A. 1987. Trial of insecticides against the peach tree scale. Fulls-d Informacio-Tecnica.130:6pp.
Xiao Jun, L., Tao,W&Yong,Z.2009.Effectiveness of different pesticides for control of cherry mulberry scale Pseudaulacaspis pentagona. China Fruits, 2: 47-49