حساسیت ارقام سیب‏زمینی به بیماری پژمردگی فوزاریومی

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

چکیده

پژمردگی فوزاریومی سیب‏زمینی Fusarium oxysporum f.sp. tuberosi، یک بیماری مهم سیب‏زمینی است، که باعث زیان و کاهش قابل ملاحظه‏ای در تولید می‏شود. منابع ژنتیکی مقاومت، بهترین روش کنترل بیماری است. در این تحقیق، عکس العمل 18 رقم سیب‏زمینی با استفاده از طرح فاکتوریل با 4 تکرار در شرایــط گلخانه‏ای مورد ارزیابی قرار گرفت. زمانی که ارتـفاع گیاهچه‏ها به 15 سانتی متر رسید با سه‌ جدایه F. oxysporum ریشه‏ها به میزان 100 میلی لیتر از سوسپانسیون   (105 × 4 اسپور در هر میلی لیتر) در دو نوبت تلقیح گردیدند. ده روز تا یک ماه بعد از تلقیح ارقام، براساس شاخص علائم ظاهری بیماری، طول نکروز در آوندها، ارتفاع ساقه و طول ریشه‏ها ارزیابی شدند.بین پارامترها، اختلاف معنی‎‏داری در سطح 1% وجود داشت. بیشترین مقدار همبستگی در روش ارزیابی مربوط به طول نکروز در آوندها (86/0= r)، طول ریشه‏ها (75/0= r)، شاخص علائـــــم ظاهری (73/0= r) و ارتفاع ساقه‏ها (69/0= r) بود. بین ارقام، اختلاف معنی‎‏داری وجود داشت           (01/0= P). بــراساس طول نکروز در آوندها، ارقام در 5 گروه قرار گرفتند. ارقام گوریکان، تیوا، دیامونت، مارفونا، بارکا، آئولا‌ و مورن در گروه بسیار حساس و ارقام اولوا، فولوا و آلوا درگروه متحمل قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Susceptibility assessment of potato cultivars to Fusarium wilts

نویسندگان [English]

  • Mehdi Nasresfahani
  • Rasoul Sharifi
  • Narges Nasrollahi
  • Shima Ramezani
چکیده [English]

Fusarium wilt (Fusariumoxysporumf.sp. tuberose) is a major disease of potato, causing considerable damage and losses. The sources of genetically resistant are the best method of controlling the disease. In this study, the reactions of 18 potato cultivars wereassessed to F. o f.sp. tuberosiin a factorial design with four replicates, in the greenhouse.Plants were inoculated (15 cm height) twice with three isolates of the pathogen by root inoculation (100 ml of 4×105 spore/ ml).Tento thirty days after inoculation cultivars were evaluated according to the symptoms disease index, the lengths of necrosis in vascular tissues, stem height and roots lengthsThere was a significant difference between parameters(P= 0.01). Necrosis lengths had maximum correlation in vascular tissues (r = 0.86), then root lengths(r = 0.75), symptom disease index scale (r = 0.73), and stem heights(r = 0.69). There was a significant difference between cultivars(P= 0.01). According to lengths of necrosis in vascular tissues cultivars divided in five groups, Gorican, Tiuva, Diamont, Marfona, Baraka,Aola and Moren were very susceptible and Olva, Folva and Alva were tolerant. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Potato
  • Cultivars susceptibility
  • Fusarium wilt
  • Potato plant Fusariumoxysporumf.sp. tuberose
Abosaiedi, D. & Karimi, A.R. 1992. Brief Introduction of fungi of potato in Kerman province, Summery of articles first seminar of searching vegetable and estival, Agricultural department of Kataj, page 3-5.
Ayed , F., Daami-Remadi, M., Jabnoun-Khiareddine, H. & El Mahjoub, M. 2006. Effect of Potato Cultivars on Incidence of Fusarium oxysporum f.sp. tuberosi and its Transmission to Progeny Tubers. Journal of Agronomy5,3,430 .
Baudoin, A. B., Hooper, G.R., Mathre, D.E.& Corroll, R.B. eds. 1988. Laboratory Exercies in Plant Pathology: An Instruction kit., APS Press, 218 pp.
Behdad, E. 1996 . Encyclopedia Plant Protection of  Iran,Vol.2: 1158-1159.-
Demirci, E. & Doken, M.T. 1989.Studies on the determination and identification of fungal agents of the diseases isolated from roots, stem and leaves of potatoes in Erzurum region. Journal of Turkish Phytopathology 18:51-66
Hooker, W.J. 1986. Compendium of potato diseases. APS Press., Street Paul, Minnesota, U.S.A. 125pp.
Karimi, A.R. 1970. Dry bulb rot and die back of potato in Iran. Iranian Journal of Plant Pathology, 6:2,35-53.
Mclean, J.G. & Walker, J.E. 1941. A comparison of Fusarium avenaceum, F. oxysporum, and F. solani var eumartii in relation to potato wilt in Wisconsin. Journal of Agricultural Research, 63:495 - 525.
Michielse, C.B.  &Rep, M. 2009 .Pathogen profile update: Fusarium oxysporum. Molecular Plant Pathology, 10: 311–324.
Nirenberg, H.I. 1981.A simplified method for identifying Fusarium spp. occurring on wheat .Canadian Journal of Botany, 59:1599-1610.
Rahkhodaei, E. & Farokhinezhad, R. 2006. Determination of vegetative compatibility groups and pathogencity in population of Fusarium oxysporum f.sp. tuberose from potato in Fars and Khuzestan provinces . Scientific Journal of Agriculture. 29(2): 43-53.
Rich, A. E. 1983. Potato Diseases. Academic Press. U.S.A. 238pp.
Semonario, B., French, E.R. & Nelson, L.W. 1970. Potato tuber resistance to Fusaria affecting potatos in Peru. American Potato Journal 47:118 - 123.
Thanassoulopoulos, C. C. & Kitsos, G.T. 1985. Studies on Fusarium wilt of potatoes. 1- plant wilt and tuber infection in naturally infected fields. Potato Research 28:507 - 514.
Tivoli, B., Torres, H. & French, E.R. 1989. Inventory, distribution and aggressivity of species or varieties of Fusarium present on potato or in its environment in different agroecological zones in Peru. Potato Research 31:681- 690.
Venter, SL., Theron, D. J., Steyn, P. J., Ferreira, D. I. & Eicker, A. 1992. Relationship between vegetative compatibility and pathogencity of isolates of Fusarium oxysporum f. sp.tuberosi from potato.Phytopathology , 82:858-862.
Wolleneber, H.W. 1913. Studies on the Fusarium problem. Phytopathology 3, 24-50.
Zohoor paralak E, & Karimi, A.R. 1992. Brief searching of fungus disease of potato in khorasan, Summery of article first seminar of searching vegetable and estival, Agricultural Department of Karaj. Page: 63-65.