اندازه گیری باقیمانده سموم کلرپیریفوس و دلتامترین در گوجه فرنگی‌های گلخانه‌ای کرج به روش استخراج با فاز جامد

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

چکیده

با توجه به کاربرد فراوان سموم کشاورزی، موضوع سموم و بررسی باقیمانده غیر مجاز آنها روی محصولات برداشت شده از اهمیت خاصی برخوردار است. به این منظور باید مطالعات گسترده‌ و متعددی روی محصولات کشاورزی صورت گیرد تا از ورود نمونه‌های آلوده به چرخه مصرف جلوگیری شود. در این مطالعه از مجموع 29 میدان میوه و تره بار شهر کرج، 10 میدان میوه و تره بار در نقاط مختلف شهر انتخاب و 25 نمونه کاملاً تصادفی به وزن 2 کیلوگرم  برای هر نمونه جمع‏آوری شد. نمونه‏ها در آزمایشگاه با روش فاز  جامد Solid Phase Extraction (SPE) استخراج و به کمک جریان ازت تغلیظ گردیدند. اندازه‌گیری عصاره‎‏‏های نهایی برای میزان باقیمانده توسط دستگاه‏های         High Performance Liquid Chromatograph (HPLC) ،Gas Chromatograph/NPD (GC/NPD) Gas/Mass Spectrometer (GC/MS)  صورت گرفت. داده‏های بدست آمده با حداکثر میزان مجاز بقایای آفت‏کش  Maximum Residue Limit (MRL)کدکس غذایی و ملی  مقایسه گردیدند و نتایج نشان داد که 6 و20 مورد یعنی 24 و 80 درصد به ترتیب براساس کدکس غذایی و ملی برای کلرپیریفوس و 14 مورد یعنی 56 درصد نمونه ها براساس کدکس غذایی برای دلتامترین دارای آلودگی بیش از حد مجاز بودند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Deltamethrin and Chloropyrifosresidue determination on greenhouse tomato in Karaj by Solid Phase Extraction

نویسندگان [English]

  • Shahrzad Mohammadi
  • Sohrab Imani
چکیده [English]

Considering the abundant application of pesticides, the subject of pesticides and their exceeded residues on harvested crops is important issue in agriculture. For this purpose, comprehensive and several studies on agricultural products should be done to prevent of entering of contaminated samples in using cycle. In this study, among 29 fruits and vegetable markets in Karaj, 10 of them in different parts of the city were considered, and 25 samples were randomly prepared for each specimen, weighing 2 kg. Samples in laboratory were extracted by using Solid Phase Extraction (SPE) and with the help of N method were concentrated and extracts were injected into High Performance Liquid Chromatograph (HPLC), Gas Chromatograph (GC/NPD), GC/Mass Spectrometer (GC/MS) devices for measuring the residue. Obtained data were compared with WHO/FAO and national Maximum Residue Limit (MRL) codex by T-test.The results showed that for chlorpyrifor 6 and 20 numbers (24 and 80%) of samples based on WHO/FAO and MRL codex respective, and for deltamethrin 14 numbers (56%) of samples based on WHO/FAO codex have had exceeded contamination of insectides.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insecticide residue
  • MRL
  • Solid phase extraction
  • Chlorpyrifos
  • Deltamethrine
Abbassy, M. S. 1997. Pesticide residues in selected vegetables and fruits in Alexandria city, Egypt. Department of Enviromental studies, Institute of Graduate studies and research, University of Alexandria, Egypt.
Ahmed, M. T., Loutfy, N & Yousef, Y. 2000. Contamination of Medicinal Herbs with organ phosphorus insecticides, plant protection department, Ismailia, Egypt.
Aysal, P., Tiryaki, O & Tuncbilek, A. S. 2004. 14C-Dimethoate Residue in tomatoes and Tomato Products. Journal of Environmental contamination and Toxicology, 73:351-357.
Dejonckheere, W., Steurbaut.T., Drieghe.s., Verstraeten,R. & ,Braeckman, H., 1996. Monitoring of pesticide residues in fresh vegetables,fruits and other selected food items in Belgium,1991-1993, Journal of the Association of Official Agricultural Chemists ,79:97-110.
FAO & WHO. 2010. Codex Alimentarius Commission.Available from URL: http:// www.codexalimentarius.net/mrls/pestdes.
Ipcs/Environmental health criteria. 1988; 134-136.
Krol, W., Arsenault, T., Pylypiw, H. & Mattina, M. 2000. Reduction of pesticide residue on produce by rinsing. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 48: 4666-4670.
Mohammadi, Sh. & Imani, S. 2013. Investigation on residue of Deltamethrin and Chlorpyrifos on greenhouse tomatoes. Journal of Entomological Research, 4(2): 181-187.
Motamedzadegan, A., Mortazavi, A., Moghsoodloo, B. & Esmailzadeh Kenari, R. 2006. Evaluation of pesticide residues in melons sprayed three times diazinon in Khorasan Razavi province. Journal of Agricultural Science and Technology, 2:13-19.
Rafiei, B. 2008. Deltamethrin and Permethrin residue determination on greenhouse cucumber samples of Arak area. M.Sc. Thesis, Islamic Azad University, Arak
Sadlo, S. 2000. Quantitative relationship of application rate and pesticide residues in greenhouse tomatoes. Journal of Association of Official Analytical, 83:214-219.
Shokrzade, M., Vahedi, H. & Shaabankhani, B. 2005. Benomil and Mankozeb residue determination on cucumber in Mazandaran . Journal of Food, Drug and Animal, 13:65-70.
Thapar, S., Bhusham, R. & Mathur, R. P. 1995 Degradation of organophosphaus and carbamate pesticides in soils help determination. Jounal of Tan-fed, 9(1):18-22.
Torres, C.M., Pico, Y. & Manes, J. 1996. Determination of pesticide residues in fruit and vegetables. Journal of Chromatographic Science, 6:301–331.
Wong S, 2004. A study of pesticide residue in agricultural produce. Journal of Food, Drug and Animal, 10:127-134.