پوشش گذاری گل و میوه های انار جهت کاهش خسارت کرم گلوگاه انارEctomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae) در منطقه نی ریز

نویسندگان

چکیده

شب پره کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae (Zeller) (Lep.: Pyralidae) یکی از مهمترین آفات میوه انار در ایران است. در این تحقیق تاثیر بهترین زمان پوشش گذاری بر میزان آلودگی میوه به کرم گلوگاه انار در منطقه نی ریز (استان فارس) از اردیبهشت تا مهرماه سال 1391 مورد مطالعه قرار گرفت. در این تحقیق 45 درخت از یک باغ انار به صورت تصادفی انتخاب شد. تیمارها شامل: پوشش گذاری تاج گل، پوشش گذاری تاج میوه، پوشش گذاری تمام گل و پوشش گذاری تمام میوه انار بود. مقایسه میانگین آلودگی تیمارها به آفت، اختلاف بین تیمارها را نشان داد. نتایج نشانگر میانگین ​​نرخ آلودگی 3/25 درصد و 6/9 درصد به ترتیب برای شاهد و پوشش گذاری کامل گل با تور پارچه ای در دهه دوم اردیبهشت ماه بود. بنابراین پوشش گذاری کامل گل با تور پارچه ای در دهه دوم اردیبهشت ماه می تواند منجر به کاهش 62 درصد خسارت میوه نسبت به شاهد گردد. بالاترین درصد آلودگی برای استفاده از تور پارچه ای بر روی تاج میوه (4/14 درصد) و کمترین آن برای استفاده از تور پارچه ای در گل انار (6/9 درصد) ثبت شده بود. مقایسه میزان ریزش گل، میزان ترکیدگی و مقدار آلودگی به کرم گلوگاه انار در تیمارهای مختلف نشان داد که اعمال روش پوشش گذاری تمام گل با تور پارچه ای در دهه دوم اریبهشت ماه بهترین کارایی در کاهش خسارت شب پره کرم گلوگاه انار را نشان می‏دهد. بنابراین، نتایج نشان داد که استفاده از تور پارچه‏ای بر روی گل‏های انار می‏تواند در این منطقه توصیه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Covering of Pomegranate flower and fruits for the damage reduction of carob moth, Ectomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae) in Neyriz region

نویسندگان [English]

  • Rahman Hashemi
  • Hadi Ostovan
  • Mostafa Haghani
چکیده [English]

Carob moth, Ectomyelois ceratoniae (Zeller) (Lep.: Pyralidae) is the most important pest of pomegranate fruit in Iran. In the present study, the effect of applying timing of covering and different types of covering on infestation rate to carob moth were tested in Neyriz region (Fars province) from May to October in 2012. For this purpose, 45 trees of a orchards were selected randomly, treatments were included: crown flower covering, crown fruit covering, complete flower covering and complete fruit covering. There were signification differences between treat ments related to to pest infestation. The result showed that the mean infestation rates were 25.3% and 9.6% for control and complete covering of flower with fabric net in the first decade of May, respectively, so complete covering flower with fabric net in the first decade of May can reduce fruit damage by 62%. Highest percentage of infestation were recorded for using fabric net on fruit crowns (14.44%) and the lowest were observed for using fabric net on pomegranate flowers (9.66%). Comparison of flower and fruit drop, fruit cracking and infestation between treatments indicated that complete covering of flowers with fabric net in the first decade of May can be recommended for reduction of E.ceratoniae infestation. Therefore, the results revealed that the using fabric net on pomegranate flowers can be recommended in this region. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carob moth
  • Ectomyelois ceratoniae
  • covering
  • Neyriz
Anonymous,  2009. Statistic-Letter, Ministry of Jihad-e Agriculture. Office of Technology and  Information, Tehran, Iran (in Persian).                                                         

Farazmand, H, Sirjani, M. & Tufa, K. 2008. Study on the effect of crown covering of pomegranate flowers on control for reduction of the damage of pomegranate fruit moth, Ectomyelois ceratoniae(Lep., Pyralidae) in Khorasan-Razavi province. Proceedings of the 18th Iranian Plant Protection Congress, University of Bu-Ali Sina, Hamadan, p. 318.

Farazmand, H. 2010. Study on the effect of crown covering of pomegranate flowers on control of carob moth, Ectomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae). Final report of research project. Iranian Research Institute of Plant Protection, Tehran (in Persian).

Mehrnejad, M.R. 1992. Study on Apomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae) new pest of pistachio in Kerman province. M.Sc. Thesis, Tehran University, College of Agriculture (in Persian with English abstract).     

Mohseni, A. 2010. Pomegranate Production Guide. Nasher akhar publication, Tehran, Iran (in Persian).

Rafiei, B. Farazmand, H. Goldasteh, Sh. & Sheikhali, T. 2011. Effect of cover kinds of pomegranate fruits for the damage reduction of pomegranate fruit moth, Ectomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae) in Saveh region. Journal of Entomological Research, (in Persian with English abstract).      

 SAS Institute. 2001. PROC User's Manual, 6th  ed. SAS Institute, Cary, NC.

Shakeri, M. 2003. Pomegranate Pests and Diseases. Tasbih publication, Yazd, Iran (in                      Persian).                  

Sheikhali, T. Farazmand, H. & Vafaei-shoushtari, R. 2009. Effect of stamens                                                                                                                                                                  elimination methods on reducing damages of pomegranate fruit moth, Ectomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae ), in Saveh region. Journal of Entomological Research, (in Persian with English abstract).     

Tabatabaei, S.Z.A. 2004.  Study on Morphology of Flower and Pollination in Pomegranate. Final report  of  research project, Ministry of  Agriculture. Tehran, Iran (in Persian).