گزارش گونه‌های جدید از پادمان خانواده‌ی Entomobryidae (Collembola) برای فون ایران

نویسندگان

چکیده

خانواده­ی Entomobryidae گروهی از پادمان راسته‌ی Collembola می‌باشند که با داشتن بدن استوانه‌ای و وجود موهای نسبتاً بلند، داشتن فلس و بند چهارم شکم که خیلی طویلتر از بند سوم می­باشد، از بقیه­ی خانواده‌های این راسته جدا می‌شوند. برای بررسی فون این خانواده در طی سال‌های 1391-1390 نمونه‌برداری‌هایی از خاک و خاکبرگ مناطق مختلف شهرستان چرام (استان کهگیلویه و بویراحمد) به عمل آمد و پادمان توسط قیف برلیز جمع‌آوری گردیدند. اسلایدهای میکروسکوپی با استفاده از مخلوط هویر تهیه شد. در مجموع پنج گونه شامل یک گونه از جنس Willowsia، دو گونه از جنس Entomobrya و دو گونه از جنس Lepidocyrtus جمع‌آوری و شناسایی شد. نمونه‌ها همگی برای فون ایران جدید می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New species report of family of Entomobryidae (Collembola) for Iranian fauna

نویسندگان [English]

  • Asghar Falahati Hosseinabad
  • Mohammad Hassan Sarailoo
  • Seyyed Ali Jafari
  • Sedigheh Alizadeh
چکیده [English]

Family of Entomobryidae belongs to order of Collembola (springtails). The members of this family distinguish from other family by slender body, long hairs body, scales one body and lengthier fourth abdomen segment than third one. For study this family in during 2011- 2012, the sampling of  soil and leaf composts, from different areas of Choram (kohgiloyeh and Boyer Ahmad province) and Collembola were extracted by heat in Berlise funnel. Microscopic slide were provided by Hoyer medium. In sum, five species from three different genus were collected and described which comprised one species belong to Willowsia genus, two species belong to Entomobrya genus, two species belong to Lepidocyrtus genus. The species are new for Iran fauna. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collembola
  • springtails
  • Entomobryidae
  • Choram
  • Iran
Christiansen, K. A. 1990. Insecta: Collembola pp. 965-995. In: Dindal, D. L. (Ed.). Soil Biology  Guide. John Wiley and Sons. New York..

Cox, P. 1982. The Collembola fauna of north and north western Iran. Entomologist's Monthly Magazine, 118: 39-49.

Farahbakhsh, GH. 1961. A Checklist of Economically Important Insects and Other Enemies of Plants and Agricultural products In Iran. Department of Plant Protection,Ministry of Agriculture. Tehran, Iran. 1, 402 pp.

Fjellberg, A., 2007. The Collembola of Fennoscandia and Denmark. Part II. Entomobryamorpha and Symphypleona . Brill, Leiden, Boston.

Hopkin, S.P. 1997. Biology of Springtails (Insecta: Collembola). Oxford University Press,

Janssens, F. 2012. Checklist of the Collembola of the world. Available from URL:  http://www.collembola.org/taxa/collembo.htm (Last updated on 2012.07.31).

Mossadegh, M. S.A. 1995. Insects found in the honeybee hives ordinary, Apis mellifera L., in Iran. Journal of Agricultural Sciences Islamic Azad University, 1 (3,4):21-27.

Nematollahi, M. R., Bagheri, M. R. & Radwanski, J. M.  2009. New reports of Collembola for Iran with surveying of their importance in the greenhouses of Esfahan province, Iran. Plant Protection Journal, 1 (3) : 327- 335.