زیست‌شناسی مگس میوه مدیترانه‌ای Ceratitis capitata (Dip.: Tephritidae) روی پنج رقم تجاری نارنگی در استان مازندران

همکاران

نویسندگان

چکیده

مگس میـوه مدیترانه‌ای Ceratitis capitata Wied (Diptera: Tephritidae) یکی از مهم‌ترین و  زیان بارترین آفات انواع درختان میوه در جهان و ایران از جمله در استان مازندران می‌باشد. زیست‌شناسی مگس میوه مدیترانه‌ای روی پنج رقم تجاری نارنگـی در شرایـط آزمایشگـاهی با دمای 1±27 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±70، درصد دوره نوری 14 ساعت روشنـایی و 10 سـاعت تاریکی در گلخانه مؤسسه تحقیقات مرکبات کشور واقع در شهرستان رامسردر سال 1390 مورد بررسی قرار گرفت. میانگین طول دوره جنینی در شرایط آزمایشگاه به‌طور متوسط در ارقام پیج، کلمانتین، اُنشو، یونسی و یاشار به‌ ترتیب 15/0±5/2، 2/0±8/1، 2/0±3/1، 18/0±4/2 و 12/0±7/2 روز بود. میانگین دوره لاروی از 2/0±8/9 روز در رقم اُنشو تا 22/0±12 روز در رقم پیج متغیر بود. نتایج اختلاف معنی‌داری را در طول دوره شفیرگی مگس با تغذیه از ارقام مختلف نارنگی نشان نداد. همچنین نوع رقم نارنگی در وزن شفیره بی‌تأثیر بود. میانگین مدت رشد و نمو جنین تا ظهور حشره بالغ در ارقام پیج، کلمانتین، اُنشو، یونسی و یاشار به‌ترتیب 52/0±27، 65/0±1/24، 57/0±22، 65/0±25 و 47/0±5/26 روز به‌دست آمد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biology of Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae) on commercial cultivars of mandarin in Mazandaran province

نویسندگان [English]

  • Maryam Abbaspour
  • Jinous Rastegar
  • Shaban Ali Mafi Pashakolaei
  • Esmaeil Gholamian
چکیده [English]

Fruit flies (Diptera: Tephrtidae) is the most important pest causing damage to citrus fruit trees in the north of Iran. Biology of C. capitata was investigated on five mandarin cultivars under laboratory condition at temperature 27±1 OC, 70±5 RH and photo period 14L: 10D in control unit of Iran citrus research institute greenhouse in 2011. The result indicated that the mean developmental time of eggs under laboratory conditions on Page, Celementin, Onsho, Unesi and Yashar cultivars was 2.5±0.15, 1.8±0.2, 1.3±0.2, 2.4±0.18 and 2.7±0.12 days, respectively. The mean of larval period ranged from 9.8±0.2 days on Unesi to 12±0.22 days on page. Also, the experiments showed that there were no significant differences between pupal duration and pupae weight on mandarin cultivars. The mean developmental time for entire immature stages on Page, Celementin, Onsho, Unesi and Yashar was 27±0.52, 24.1±0.65, 22±0.57 25±0.65 and 26.5±0.47 days, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biology
  • Fruit flies
  • mandarin
  • Mazandaran
Back, E. A. & Pemberton C. E. 1915. Life history of the Mediterranean fruit fly from the standpoint of parasite introduction. Journal of Agricultural Research, 3: 363-374.
Back, E. A. & Pemberton C. E. 1918 a. The Mediterranean fruit fly in Hawaii. United States Department of Agriculture Bulletin, 536: 1-119.
Back, E. A. & Pemberton C. E. 1918b. The Mediterranean fruit fly. United States Department of Agriculture Bulletin 640: 1-43.
Bento, M. F. De. M., Mrquez, R. N., Costa M. L. Z., Walder, J. M. M., Silva, A. P. & Parra, J. R. P. 2010. Pupal Development of Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae) and Diachasmimorpha longicaudata (Hymenoptera: Braconidae) at different moisture values in Four Soil Types. Bionomics and management of Anastrepha. Annual Review of Entomology, 39: 155-178.
Bodenheimer, F. S. 1951. The Mediterranean fruit fly. Citrus Entomology in the Middle East. W. Junk Publication, The Hague, Netherlands.
Christenson, L. D. & Foote, R. H. 1960. Biology of fruit flies. Annual Review of Entomology 5: 171-192.
Costa, A. M, Amorim,F. O, Anjos-Duarte,S.C & Joachim-Bravo,I.S. 2011. Influenece of different tropical fruits on biological and behavioral aspects of the Mediterranean fruit fly Ceratitis capitata (Wiedmann) (Diptera, Tephritidae). Revista Brasileira de Entomologia, 55(3): 355-360.
[FDACS]: Florida Department of Agriculture and Consumer Services. 2010a. Mediterranean Fruit Flies Found In Palm Beach County
[FDACS]: Florida Department of Agriculture and Consumer Services. 2010b. Mediterranean fruit fly Eradication Program. Division of Plant Industry.
[FDACS]: Florida Department of Agriculture and Consumer Services. 2010c. Mediterranean Fruit Flies Found In Palm Beach County. Press Releases.
Golein, B. & Aduli, B. 2011. Citrus. Novin Pooya publication, Iran )In Persian(.
Greene C. T. 1929. Characters of the larvae and pupae of certain fruit flies. Journal of Agricultural Research, 38: 489-504.
Joachim-Bravo, S. I., Fernandes, A.O., De Bortoli, A. S. & Zucoloto S. F. 2001. Oviposition Behavior of Ceratitis capitata Wiedemann (Diptera : Tephritidae): Association Between Oviposition Preference and Larval Performance in Individual Females. Ecology Behavior and Bionomics, Vol: 41,705-710.
Quayle, H. J. 1938 Insect of Citrus and Other Sub Tropical Fruits. Comstock publishing co., Ithaca, USA.
Sabzevari, A. & Jafari, M. E. 1991. Bio-ecological studies and eradication of the pest in Mazandaran “The last infested area in Iran”. Bulletin of Plant Pests and Diseases Research Institute, 39 pp. (In Persian)
Singer, M. C. 1986. The definition and measurement of oviposition preference in plant-feeding insects. Insect-Plant Interaction, 66-94.
Staub, G. C., Lima D. F., & Majer D. 2008. Determination of host status of citrus against the Mediterranean fruit fly, Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae). Australian Journal of Entomology, 47, 184-187.
Vargas, R. I., Harris E. J & Nishida, T. 1983. Distribution and seasonal occurrenca of Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae) on the Island of Kauai in the Hawaiian Islands. Environmental Entomology, 12(2): 303-310.