شناسایی پارازیتوئیدها و پارازیتیسم فصلی شب‌پره مینوز برگ مرکبات Phyllocnistis citrella (Lep.: Gracillaridae) در شیراز

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی پارازیتیسم فصلی شب‌پره مینوز برگ مرکبات Phyllocnisti scitrella Stainton در شیراز از دو باغ مرکبات به صورت هفتگی از خرداد ماه سال 1389 تا شهریور ماه1390        نمونه­برداری انجام شد. در باغ اول پارازیتوئیدهای مراحل لاروی و شفیرگی مینوز برگ مرکبات عبارت بودند از Pediobius pyrgo Walker، Pnigalio soemius Walker،Pediobius saulius Walker  در باغ دوم علاوه بر این گونه‌ها Closteroceros formosa Westwood نیز مشاهده گردید. بیشترین درصد پارازیتیسم در باغ اول مربوط به گونه P. soemius با 69/1 درصد و در باغ دوم گونه             C. formosa با 32/26 درصد محاسبه گردید. در باغ )1( و (2) بیشترین درصد پارازیتیسم شب­پره مینوز برگ مرکبات به ترتیب در آبان ماه 1389 با 88/2 درصد و در دی ماه 1389 با 01/50 درصد محاسبه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Parasitoids and Seasonal Parasitism of Citrus leaf miner Phyllocnistis citrella (Lep.: Gracillaridae) in Shiraz

نویسندگان [English]

  • Zahra Biparva
  • Mostafa Haghani
  • Hadi Ostovan
  • Shahram Hesami
چکیده [English]

Seasonal parasitism of Phyllocnistis citrella Stainton (Citrus leafminer) were investigated weekly during June 2010–September 2011 in two citrus orchards in Shiraz. In orchard 1 Parasitoids were collected from larvae and pupae stage of citrus leaf miner: Pediobius pyrgoWalker, Pediobius saulius Walker,Pnigalio soemius Walker. Moreover, Closteroceros formosa Westwood was observed in orchard 2. The most percentage parasitism was related to species P.soemius with 1.69% in orchard 1 and C. formosa with 26.32% in orchard 2. In orchards (1) and (2) the most percentage parasitism was in November 2010 with 2.88% and in January 2010 with 50.01% respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citrus leaf miner
  • Phyllocnistis citrella
  • Relative Abundance
  • parasitism
  • Shiraz
Alavi, J., Lasalle,J&Ahmadi, M. 2002. Report of two citrus leafminer parasitoid wasps in Golestan province, Proceedings of 15th Iranian Plant Protection Congress, p. 100.

Ebrahimi, A. &Malekzadeh, M. 1999. Parasitoid wasps of Phyllocnistiscitrella (Lep.,Gracillariidae) in Iran.Apllied Entomology and phytopathology, 76(2) : 159-162.

French, J. V. & Legaspi, J. C. 1996. Citrusleafminer in Texas: population dynamics,damage and control, in M. Hoy (ed.), Managing the citrus leafminer, Proceedings from an International Conference, Orlando, Florida, April 23-25 1996, p. 80 (Abstract).

Guerra, L., Martinez, J. Martinez, D. Gonzalez, F. Montero, R. Quiroz, H. Sanchez, J. Rodriguez, V &Badii, M. 1997. Biología y control delminador de la hoja de los cítricosPhyllocnistiscitrellaStainton (Lepidoptera: Gracillariidae), en el Estado de Nuevo León. Facultad de CienciasBiológicas; Uanl; Inifap-Sagar, México. 4 p.

Gyorgy, C. 2003. LevelaknazokesLevelaknazokLeaf mines and Leaf miners. Hungarian Forest Research Institute. ErdeszetiTuromanyosIntezet, AgroinformKiado, Budapest, 192 pp.

Heppner, JB. 1993. Citrus leafminer,Phyllocnistiscitrella, in Florida (Lepidoptera GracillariidaePhyllecnistinae). Tropical Lepidoptera, 4: 49-64.

Hoy, M. A. (ed.) 1996. Managing the citrus leafminer: Proceedings, International. Conference, 23-25 April1996, Orlando, FL.

Huang, J. & Tang, Y. 1996. Parasitoids as biological control agents for the citrus leafminer in southern China. In: M.A. Hoy (ed), Proceedings, International Meeting: Managing on the Citrus Leafminer, 22–25 April 1996, Orlando, Florida. University of Florida, Gainesville, Florida. p. 85.

Jafari, M. E. 1995. Identification of one parasitoid of citrus leafminer. Proceedings of 12th Iranian Plant Protection Congress, p. 211.

Jafari, M. E. 2000. Identification of one parasitoid of citrus leafminer, Proceedings of 14th Iranian Plant Protection Congress, p. 267.

Malekzadeh, A.Mossadegh, M &Rajabi, GH. 1998. Study on the                               biology,distribution and natural enemies of the citrus leafminerPhyllocnistiscitrellaStainton (Lep. Gracillaridae) in Khuzestan province, Proceedings of 13th Iranian Plant Protection Congress, p 162.

Noyes, J. S. 2013.Universal Chalcidoidea database.World wide web electronic Publication. Available online at URL: http://www.nhm.ac.uk/entomology/chalcidoids/index.html(Accessed 05-May-2013)

Pena, J. E. 1997. Estado actual del control biológico del minador de la hoja de los cítricosPhyllocnistiscitrellaStainton. University of Florida. Tropical Research and Education Center. Homestead, FL. p 6.

Schauff, E. M., & LaSalle,J. 1998. Citrus leafminer parasitoids identification.Workshop Identification Manual, Systematic Entomology Laboratory. USDA, National Museum of Natural History. NHB 168, Washington, D.C. 20560. USA. p 28.

Sponagel, K. W. & Diaz, F. J. 1994. El minador de la hoja de los cítricosPhyllocnistiscitrella. Un insect plaga de importanciaeconómica en la citricultura de Honduras. La Lima Cortes. 1994. FundaciónHondureña de InvestigaciónAgrícola. FHIA. pp. 1-31.

Takeshi. U.1999. Biology and control of citrus leaf miner in Japan. Available of onlion at URL: http://SS.jircas. affrc.go.jp/eng page/javq/34 – 3/ugiyehtm.

Ujiye, T. &Morakote, R. 1992. Parasitoides of the citrus leafminer, PhyllocnistiscitrellaStainton (Lepidoptera: Phyllocnistidae) in Thailand. Japanese Journal of Applied Entomology and Zoology, 36: 253–255.

Ujiye, T., Kamijo, K. &Morakote, R. 1996. Species composition of parasitoids and rate of parasitism of the citrus leafminer (CLM), PhyllocnistiscitrellaStainton (Lepidoptera:Gracillariidae) in central and northern Thailand, with key to parasitoids of CLM collected from Japan, Taiwan and Thailand. Bulletin. Fruit Tree ResearchStaition, 29: 79–106.

Valarezo, O., &Canarte,E. 1998. El minador de la hoja de los cítricosPhyllocnistiscitrella en el litoralecuatoriano. Iniap-Cosude. p 68.