شناسایی گونهCylindrocarpon hederae عامل پوسیدگی ریشه و طوقه برنج از مزارع برنج استان های ایلام و فارس

نویسندگان

چکیده

به منظور مطالعه پوسیدگی طوقه و ریشه برنج در سال 1388- 1387 از شالیزارهای استان های فارس و ایلام نمونه برداری به عمل آمد. با استفاده از کلید شناسایی بوث گونه hederea Cylindrocarpon به عنوان عامل بیماری شناسایی گردید. آزمون بیماریزایی روی رقم عنبربو انجام گردید. این اولین گزارش از وقوع بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه برنج در دنیا توسط گونه C. hederae می باشد.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Isolation of Cylindrocarpon hederae from crown and root of rice in Ilam and Fars

نویسندگان [English]

  • Zeynab Bahmani
  • Reza Farrokhinejad
  • Fatemeh Fayazi
چکیده [English]

In this experiment was conducted during growing seasons of 2009-2010, rice fields in different parts of rice growing areas in Fars and  Ilam provinces to identify Root and crown rots of rice. Cylindrocarpon hederaewas identified as the disease agent, by using Booth identification key. In order to determine the pathogenicity of isolates, Anbarboo rice cultiuar was used. This is the First report of the association of root and crown rots of rice and C. hederae in the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cylindrocarpon hederae
  • crown and root rot
  • Rice
Petit, E., & Gubler, W. D. 2005. Characterization of Cylindrocapon species, the cause of black foot disease of grapevine in California. Plant Disease. 89: 1051-1059.

Booth, C. 1966. The Genus Cylindrocarpon. Mycological Papers, 104: 1-56.

Wing, K. B.,  Pritts, M. P. & Wilcox, W. F. 1994. Strawberry black root rot: A review. Strawberry Research,  13: 13-19.