زنبور Eurytoma iranicola (Hym.: Eurytomidae) پارازیتویید تجمعی- خارجی سوسک شاخک بلند رزاسهOsphranteria coerulescens (Col.: Cerambycidae) در ایران

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه زنبور Eurytoma iranicola (Hymenoptera: Eurytomidae) به عنوان یک پارازیتویید لاروی تجمعی- خارجی روی مراحل لاروی سوسک شاخک بلند رزاسه                Osphranteria coerulescens (Coleoptera: Cerambycidae) شناخته شد که این پدیده برای نخستین بار از این خانواده گزارش می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Eurytoma iranicola (Hym.: Eurytomidae) as a gregarious ectoparasitoid of the rosaceous branch borer Osphranteria coerulescens (Col.: Cerambycidae) in Iran

نویسندگان [English]

  • Abbas Mohammadi Khoramabadi
  • Hossein Lotfalizadeh
چکیده [English]

In this study, Eurytoma iranicola, 2007  (Hymenoptera: Eurytomidae) was determined as a gregarious larval ectoparasitoid of the Rosaceous branch borer Osphranteria coerulescens (Coleoptera: Cerambycidae) in Iran. This biological data is new for this family of parasitoids.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eurytoma iranicola
  • gregarious
  • parasitoids
  • Osphranteria coerulescens
Hesami, S., Akrami, M. A. & Baur, H. 2005. Leucospis dorsigera Fabricius (Hymenoptera, Leucospidae) as a hyperparasitoid of Cerambycidae (Coleoptera) through Xoridinae (Hymenoptera: Ichneumonidae) in Iran. Journal of Hymenoptera Research, 14: 66-68.

Lotfalizadeh, H., Delvare, G. & Rasplus, J. Y. 2007. Phylogenetic analysis of Eurytominae (Chalcidoidea:Eurytomidae) based on morphological characters. Zoological Journal of the Linnean Society, 151: 441-510.

Lotfalizadeh, H. & Khalghani, J. 2008. Hymenopterous parasitoids (Hym.: Chalcidoidea) of xylophagous beetles in Iran. Entomofauna, 29: 249-264.

Narendran, T. & Lotfalizadeh, H. 1999. A new species of Eurytoma Illiger (Hymenoptera: Eurytomidae) parasitic on Eulecanium rugulosum Arch. (Homoptera: Coccidae) from Iran. Iran Agricultural Research, 18: 197-204.

Sharifi, S. & Javadi, I. 1971. Biology of Xorides corcyrensis Kriech. (Hymenoptera: Ichneumonidae), a Parasite of the Rosaceae Branch Borer Osphranteria coerulescens Redt. (Coleoptera: Cerambycidae)1. Zeitschrift für Angewandte Entomologie, 68: 25-31.

Zerova, M., Mehrnejad, M., Gharaei, B. & Seryogina, L. Y. 2004. Two new species of the genus Eurytoma (Hymenoptera, Eurytomidae) from Iran. Vestnik Zoologii, 38: 81-84.

Zerova, M. & Seryogina, L. Y. 2006. A review of the Palaearctic species of the genus Eurytoma, belonging to the E. robusta species-group (Hymenoptera, Eurytomidae), with description of two new species. Entomological Review, 86: 695-705.

Zerova, M. D. 2007. A new replacement in the genus Eurytoma (Hymenoptera: Eurytomidae). Vestnik zoologii, 41: 80.