شناسایی و تهیه نقشه پراکنش علف های هرز مزارع گندم دیم استان مرکزی با استفاده ازسامانه اطلاعات جغرافیایی

نویسندگان

چکیده

سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) به عنوان یک ابزار قدرتمند می تواند اطلاعات جامع و کاملی را در اختیار محققان علف های هرز قرار دهد. بر اساس سطح زیر کشت گندم در شهرستان های استان مرکزی طی 5 سال زراعی (1379 الی 1384) تعداد 70 مزرعه گندم دیم انتخاب شد و با شمارش علف های هرز به تفکیک جنس و گونه در هر مزرعه در نقاط نمونه برداری ، شاخص های جمعیتی آنها محاسبه شد. در هر مزرعه طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا توسط دستگاه GPS ثبت شد. با استفاده از این اطلاعات نقشه پراکنش گونه های مختلف علف های هرز مزارع گندم دیم استان مرکزی در محیط GIS تولید گردید. نتایج نشان داد که در مزارع گندم دیم استان مرکزی 56 گونه علف هرز غالب وجود دارد. مهم ترین علف های هرز پهن برگ مزارع گندم دیم به ترتیب فراوانی شامل فرفیون (Euphorbia sp.)، شنگ (Tragopogon graminifolius DC.)، قدومه (Alyssum marginatum Steud. ex Boiss) و خردل آبی فام (Goldbachia laevigata (M.B.)DC.) و مهم ترین علف های هرز باریک برگ مزارع گندم دیم به ترتیب اهمیت شامل جو میش (Bromus tectorum L.)، گارس (Eremopyrum bonaepartis (Spreng)Nevski ) و چاودار (Secale cereal L.) بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on using of GIS for weed mapping of dryland wheat field in Markazi province

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Lak
  • Mehdi Minbashi Moeini
  • Maryam Hatamabadi Farahani
چکیده [English]

Geographic information system (GIS) as a powerful tool can provide comprehensive information to weed researchers. Based on cultivation area in most cities of Markazi province during 5 years (2000-2004) , 70 samples of dryland wheat fields were selected and weed species were counted in each sampling point and population indices were calculated. In each field longitude, latitude and altitude were recorded using GPS. These data were used for producing weed maps using GIS. Results showed that dominate broadleaf species were spurge (Euphorbia sp.), salsify (Tragopogon graminifolius DC.) , madwort (Alyssum marginatum Steud. ex Boiss), Goldbachia laevigata (M.B.)DC., and dominante grass weed species were downy brome (Bromus tectorum L.), squarosa couchgrass (Eremopyrum bonaepartis (Spreng)Nevski), common rye (Secale cereal L.), in dryland wheat fields.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dryland wheat weeds
  • Markazi province
  • Weed mapping
Backes, M. & Plumer, M. 2003. On the Adequacy of GIS- generated Weed Maps for Precision Farming. Avaible from URL: www.scangis.org/scangis2003/papers/18.pdf

ESRI.2007.ArcGIS version 9.2. Page 45-61.

Main, C. L., Robinson, D. K., McElroy, J. S., Mueller, T. C. & Wilkerson, J. B. 2004. A Guide to Predicting Spatial Distribution of Weed Emergence Using Geographic Information Systems (GIS). Online. Applied Turfgrass Science

Memon, R. A., Khalid, S., Mallah, A. &  Mirbahar, A. A. 2011. Use of GPS and GIS technology in surveying and mapping of wheat and cotton in Khairpur district, Sindh, Pakistan Journal of Botany. J. Bot., 43(4): 1873-1878.

Memon, R.A., Bhatti, G.R.  & Khalid, S. 2003. Weed diversity of wheat crop in Khairpur District, Sindh. Pakistan Journal of Weed Science Research. 9: 99-103.

 Miller, P.C.H. & Stanfford, J.V.1991. Herbicide application to targeted patches. Proc. of British Crop Protection Conference on Weeds, 18-21 November, 1991. Brighton,pp. 1249-1256.

Minbashi Moeini, M., Baghestani, M.A. & Rahimian Mashhadi, H. 2008. Introduction abundance index for assessing weed flora in survey studies. Weed Bio. & Manag. 8: 172-180.

Ministry of Jahad-e-Agriculture. 2011. AgriculturalStatistics, Vol.1.

Montazeri, M., Zand, A, & Baghestani, M. A. 2005. Weeds Biology and Managment Wheat Fields. Plant Pests & Diseases Research Institute.Tehran, Iran.