گزارشی جدید از یک جنس و گونه از کنه‌های خانوادهCheyletidae برای فون کنه‌های ایران

نویسندگان

چکیده

طی بررسی­­­­­­­­­­هایی که بین سالهای 1390- 1388 برای جمع­­­­­­آوری و شناسایی کنه های زیرراسته Prostigmata دربخش­ کامفیروز جنوبی و منطقه استهبان استان فارس صورت گرفت، جنس و گونه جدیدی برای فون کنه­های ایران ­از خانواده Cheyletidae با نام Mycrocheyla parvula Volgin, 1966 جمع­آوری و شناسایی شد که اولین گزارش از حضور گونه اشاره شده در ایران است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New record of a genus and species of Cheyletidae for Iranian mites fauna

نویسندگان [English]

  • Gholam Reza Beyzavi
  • Hadi Ostovan
چکیده [English]

During 2009-2011, the faunistic studies were carried out on the edaphic mites of the suborder Prostigmata in the south of Kamfiruz and Estahban region,Fars province, Iran. In these researches a new cheyletid mite,Microcheyla parvula Volgin,1966 (Trombidiformes: Cheyletidae) is collected and identified. Record of this genus and species is new to the mites fauna of Iran.       

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acari
  • Cheyletidae
  • Microcheyla
  • Prostigmata
  • Iran

Bochkov, A. V., Klimov, P. B. 2005. Three new species of the predaceous Cheyletidae (Acari: Prostigmata) phoretic on insects. Acarina, 13(1): 15–22.

Fain, A., Bochkov, A. V. 2001. A Review of some genara of cheyletid mites (Acari: Prostigmata) with description of new species. Acarina, 9(1):47-95.

Fain, A., Smiley, R. A., Gerson, U. 1997. New observations on the chaetotaxy and the solenidiotaxy in the cheyletidae (Acari: Prostigmata). Entomologie, 67: 65-87.

Gupta, S. K., Paul, K. 1992. Nest associated acarines of India with descriptions of seven new species and notes on other arthropod associates. Entomon, 17 (1-2): 71-86.

Kос, K., Ayyildiz, N. 1995. A new species of Microcheyla Volgin from Turkey (Acarina: Cheyletidae). Genus, 6 (2): 225-228.

Kuznetzov, N. N. 1977. Fauna of mites of the family Cheyletidae (Acariformes)  in Crimea. Entomological Review, 56(4): 923-928 (In Russian with English summary).

Olivier, P. A. S., Theron, P. D. 1989. The genus Microcheyla Volgin, 1966 (Acari: Prostigmata: Cheyletidae) from soil african soil. Phytophylactica, 21: 49-54.

Summers, P. M., Price, D. W. 1970. Review of the mite family Cheyletidae. University of California Press, Berkeley, LosAngeles, London.

Volgin, V. I.  1966.  Morphological pecularities of cheyletid mites (Acarina,  Trombidiformes) and their ontological development. Entomological Review, 45: 118-124.

Volgin, V. I.  1969. Acarina of the family Cheyletidae of the World. Academy of Sciences of the U.S.S.R. Zoological Institute. Fauna of USSR. Translated from Russian, pp. 532 (1987). Amerind Publishing Co. Pri. Ltd, New Delhi.

Walter, D. E., Lindquist, E. E., Smith, I. M., Cook, D. R., Krantz, G. W. 2009. Order Trombidiformes, pp. 233-420. In G. W. Krantz and D. E. Walter (eds.), A manual of Acarology, 3rd ed. Texas Tech University Press, Lubbock, TX.

Zhang, Z. Q., Fan, Q. H., Pesic, V., Smith, H., Bochkov, A. V., Khaustov, A. A., Baker, A., Wohltmann, A., Wen, T., Amrine, J. W., Beron, P., Lin, J., Gabrys,  G., Husband, R. 2011.  Order  Trombidiformes  Reuter,  1909. In:  Zhang Z. Q.(ed.), Animal biodiversity:  An  outline  of  higher  level  classification  and  survey  of taxonomic richness.Magnolia Press. 1-237.