تنوع بیماری تورم جوانه بادنجان در استان فارس

نویسندگان

چکیده

در سالهای 1389 و 1390 طی بازدیدهای انجام شده از مزارع بادنجان استان فارس، علائم مشکوک به بیماریهای فیتوپلاسمایی از جمله سبز شدن و برگسانی اجزاء گل، رشد جوانه‏های داخل گل، جاروک، زردی و ریزبرگی دیده شد. جهت تعیین ماهیت این علائم، هفت بوته بادنجان آلوده با علائم متفاوت از شهرستانهای فسا، جهرم، فیروزآباد، داراب و سروستان در گلدانهای مناسب نشاء و بعنوان منبع بیماری جهت مطالعات بعدی به یک گلخانه عاری از حشرات انتقال داده شد. عامل بیماری از بوته‏های آلوده از طریق پیوند، به بادنجان و بوسیله سس، از بادنجان به پروانش انتقال داده شد. در بادنجان، علائم تورم جوانه، ریزبرگی، زردی و جاروک و در پروانش، گل سبزی، زردی و جاروک ظاهر شد. از رگبرگ میانی بوته‏های بادنجان با آلودگی طبیعی و پروانش علائم دار مایه‏زنی شده با سس و همچنین بادنجان و پروانش سالم دی ان ای کل استخراج و سپس ردیابی فیتوپلاسما با واکنش زنجیره ای پلیمراز مستقیم، با استفاده از جفت آغازگرهای عمومی P1/P7 انجام گردید. در تمام نمونه‏های دارای علائم، قطعه دی ان ای ریبوزومی با اندازه تقریبی 1800 جفت باز تکثیر شد که در نمونه‏های سالم چنین قطعه‏ای تکثیر نشد. واکنش پروانش در مقابل مایه‏زنی با جدایه‏های مورد مطالعه یکسان نبود، بطوریکه بر اساس تفاوت در شدت و نوع علائم ظاهر شده در پروانش، جدایه های مورد بررسی در شش گروه قرار گرفتند. براساس نقوش حاصله از هضم محصول PCR مستقیم با آنزیمهای AluHaeIII وRsaI، جدایه های مختلف در دو گروه قرار گرفتند: جدایه‏های فسا 1، فسا 2، فسا 3، فیروزآباد، داراب و سروستان در یک گروه و جدایه جهرم در گروهی دیگر. در این تحقیق براساس علائم بیماری، انتقال با سس و پیوند و واکنش مثبت در آزمون PCR، مشخص شد بیماری تورم جوانه در استان فارس ماهیت فیتوپلاسمایی دارد. این نخستین گزارش از وجود این بیماری از شهرستانهای فسا، فیروزآباد، داراب و سروستان می باشد. همچنین با آزمایشات ملکولی همراهی حداقل 2 فیتوپلاسما با بیماری تورم جوانه بادنجان در استان فارس تایید شد که با استفاده از آنزیمهای برشی بیشتر احتمال مشاهده تنوع بیشتری در عامل بیماری تورم جوانه بادنجان در استان فارس وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Diversity of Eggplant Big Bud Disease in Fars Province

نویسندگان [English]

  • Somayeh Keshavarz
  • Sasan Ghasemi
  • Mohammad Salehi
چکیده [English]

In 2010 and 2011 surveys of Fars provience were observed symptoms doubtful to phytoplasma diseases such as virescence and phyllody, floral proliferation, witches’-broom, yellowing and little leaf in eggplant fields. To determination of etiology this symptoms, seven infected eggplant plants from Fasa, Jahrom, Firouzabad, Darab and Sarvestan were planted in suitable pots, transferred to a greenhouse without any insects and used as sources of disease for further studies. The causal agents were transmitted from diseased to healthy eggplants by grafting and from eggplant to periwinkle by dodder. In inoculated eggplants, were appeared big bud, little leaf, yellowing and witches’-broom and in inoculated periwinkles, were appeared virescence, yellowing and witches’-broom. Total DNA were extracted from fresh midrib tissues of naturally infected eggplant, experimentally inoculated periwinkle plants and a healthy eggplant and periwinkle plant. In direct PCR using primer pairs P1/P7, DNA fragments of approximately 1800 bp were amplified from total nucleic acid samples extracted from symptomatic eggplant and periwinkle plants. Periwinkle reaction to inoculation with Eggplant Big Bud (EBB) different isolates was variable as based on difference in severity and type of symptoms in periwinkle, EBB different isolates, were placed in six groups. Direct PCR products of EBB different isolates were digested with AluI, HaeIII and RsaI enzymes. Comparison of RFLP patterns indicated that EBB different isolates place in two groups: Fasa 1, Fasa 2, Fasa 3, Firouzabad, Darab and Sarvestan isolates in one group and Jahrom isolate in other group. Based on disease symptoms, dodder and graft transmission and positive reaction in PCR, eggplant big bud in Fars province has phytoplasmal etiology. This is the first report of the presence of EBB in Fasa, Firouzabad, Darab and Sarvestan. With molecular testings in this study, were confirmed there are at least two phytoplasmas associated with EBB in Fars province. By using more restriction enzymes, it is likely to see more diversity in EBB agent in Fars province. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Big Bud
  • Eggplant
  • phytoplasma
  • Fars

Amaral Mello, AP. Bedendo, IP. Kitajima, EW. Ribeiro, LFC. & Kobori, R. 2006. Tomato big bud associated with a phytoplasma belonging to group 16SrIII in Brazil. International Journal of Pest Management, 52: 233-237.

Anonymous, 2011. Agriculture Statistics  First Vol., Crops 2009-10. Persian Gerafic Press, Tehran, Iran.

Dehghani, A. & Salehi, M. 2011. Short report  of tomato big bud disease in Lorestan  province. Iranian Journal of Plant Pathology, 483: 47.

Jamshidi, E. 2011. Detection and Characterization of Phytoplasmas Associated with Big Bud Disease of Tomato Using Molecular Methods in Khorasan Razavi and Other Provinces. M.Sc. Thesis, Department of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Khorasan Razavi, Iran.

Lee, IM. Gundersen-Rindal, DE. Davis, RE. & Bartoszyki, IM.1998. Revised classification scheme of phytoplasmas based on RFLP analyses of 16S rRNA and ribosomal protein gene sequences. International Journal of Systematic Bacteriology, 48:1153-1169.

Omar, AF. & Foissac, X. 2012. Occurrence and incidence of phytoplasmas of the 16SrII-D subgroup on solanaceous and cucurbit crops in EgyptBiomedical and Life Sciences European Journal of Plant Pathology, 133: 353-360.

Peyvast, G. 2009. Olericulture. Daneshpazir Press, Gilan, Iran.

Raoofi, D. 2010. Biological and Molecular Characterization of Tomato and Eggplant Phytoplasma Disease Agent (Agents) in Bushehr Province. M.Sc. Thesis,  Islamic Azad University, Semnan Branch, Semnan, Iran. 

Raoofi, D. Salehi, M. & Firouz, R. 2010. Multiple phytoplasma associated with eggplant witches broom in Bushehr province. Proceedings of the 19th Iranian Congress of Plant Protection, 12-9 Aug. 2010,  Tehran, Iranian Plant production Research Institute, p. 427.

Rashidi, M. 2006. Occurrence tomato big bud disease in Isfahan, Ardabil and West Azarbaijan provinces . Proceedings of the 17th International Congress of Plant Protection, 11-14 Sept. 2006,  College of Agriculture and Natural Resources, Tehran University, p. 188.

Salehi, M. & Izadpanah, K. 1995. Big Bud disease in tomato and eggplant in Fars. Proceedings of 12th Iranian Congress of Plant Protection, 16-11 Sept. 1995, Karaj, College of Agriculture, p. 169.

Salehi, M. Babani, G. & Izadpanah k. 2000. Eggplant Witches Broom in Bushehr and Fars provinces. Proceedings of the 14th Iranian Congress of Plant Protection, 14-17 Sept. 2000, Isfahan University of Technology, p. 318.

Salehi, M. Izadpanah, k. & Heydarnezhad, J. 2006. Identification and grouping of 35 phytoplasmas Based on molecular properties from central and southern areas of Iran. Iranian Journal of Plant Pathology, 423: 51-52.

Schneider, B. Cousins, MT. Klinkong, S. & Seemüller, E. 1995. Taxonomic Relatedness and Phylogenetic Positions of Phytoplasmas Associated With Diseases of Faba Bean, Sunnhemp, Sesame, Soybean, and Eggplant. Journal of  Plant Diseases and Protection, 102: 225-232.

The IRPCM Phytoplasma/Spiroplasma Working Team - Phytoplasma taxonomy group. 2004. Candidatus Phytoplasma, a taxon for the wall-less, non-helical prokaryotes that colonize plant phloem and insects. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 54: 1243-1255.

Torabi, E. 1994. Etiological Review of Big Bud Disease in Azerbaijan. M.Sc. Thesis, Department of Agriculture, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran.

Zhang, Y.P. Uyemoto, J.K. & Kirkpatrick, B.C. 1998. A small scale procedure for extracting nucleic acids from woody plants infected with various phytopathogens for PCR assay. Journal of Virological Methods, 71: 45-50.