تنوع گونه ای سن‌های آبزی رودخانه قره آغاج منطقه جهرم

نویسندگان

چکیده

در تحقیقاتی که به منظور جمع آوری و شناسایی فون سنهای آبزی رودخانه قره آغاج منطقه جهرم استان فارس طی سالهای 1383-1382 صورت گرفت در مجموع 14 گونه سن آبزی متعلق به شش خانواده به شرح زیر  شناسایی که توسط دکتر Linnavuori از فنلاند و دکتر Zettel  از اتریش مورد تایید قرار گرفتند. گونه های شناسایی شده به شرح زیر هستند :
 
Family Gerridae (Leach, 1815)
 1- Aquarius paludum paludum (Fabricius, 1794), 2- Gerris (Gerris) costae fieberi Stichel, 1938,
3- Gerris (Gerris) thoracicus (Schummel, 1832)
Family Veliidae Brullé, 1836
1-Microvelia (Microvelia) pygmaea (Dufour, 1833), 2- Velia (Plesiovelia) mancinii lyciae Tamanini, 1955
Family Hydrometridae (Billberg, 1820)
2-Hydrometra stagnorum (Linnaeus, 1758)
Family Leptopodidae Brulle, 1836
1-Valleriola assouanensis (A. Costa, 1875)
Family Corixidae Leach, 1815
1-Corixa affinis Leach, 1817,  2- Sigara (Tropocorixa) hoggarica Poisson, 1929, 3- Sigara (Vermicorixa) lateralis (Leach, 1817), 4- Micronecta (Micronecta) anatolica anatolica Lindberg, 1922
Family Notonectidae Latreille, 1802
1-Anisops debilis perplexus Poisson, 1929, 2- Notonecta (Notonecta) maculata Fabricius, 1794, 3- Notonecta (Notonecta) viridis Delcourt, 1909

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Species Diversity of Aquatic Hemiptera in Ghare-Agag River in Jahrom Region

نویسندگان [English]

  • Hadi Ostovan
  • Azadeh Aref Nia
چکیده [English]

During 2003-2004, a faunistic study was conducted to collect and identify on aquatic Hemiptera in Ghare-Agag river in Jahrom region  ( Fars province ). A total of 14 species belonging to 6 families were collected and identified.These species were confirmed by Dr.Linnavuori (Finland)  and Dr. Zettel (Austria).They are listed as follows :
 
Family Gerridae (Leach, 1815)
1- Aquarius paludum paludum (Fabricius, 1794), 2- Gerris (Gerris) costaefieberi Stichel, 1938,
3- Gerris (Gerris) thoracicus (Schummel, 1832)
Family Veliidae Brullé, 1836
1-Microvelia (Microvelia) pygmaea (Dufour, 1833), 2- Velia (Plesiovelia) manciniilyciae Tamanini, 1955
Family Hydrometridae (Billberg, 1820)
1-Hydrometra stagnorum (Linnaeus, 1758)
Family Leptopodidae Brulle, 1836
1-Valleriola assouanensis (A. Costa, 1875)
Family Corixidae Leach, 1815
1-Corixa affinis Leach, 1817,  2- Sigara (Tropocorixa) hoggarica Poisson, 1929, 3- Sigara (Vermicorixa) lateralis (Leach, 1817), 4- Micronecta (Micronecta) anatolica anatolica Lindberg, 1922
Family Notonectidae Latreille, 1802
1-Anisops debilis perplexus Poisson, 1929, 2- Notonecta (Notonecta)maculata Fabricius, 1794, 3- Notonecta (Notonecta) viridis Delcourt, 1909

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aquatic Hemiptera
  • Jahrom
  • Iran
  • Ghare-Agag river