بررسی مقدماتی دوبالان جنس Tabanus (Dip. : Tabanidae) در منطقه شیراز و حومه

نویسندگان

چکیده

مگس های خانواده Tabanidae که معروف به خرمگس هستند شامل 4290 گونه شناخته شده در دنیا می باشند. تعداد زیادی از آنها به عنوان ناقلین بیماریهای دامی و انسانی شناخته شده اند. در ایران نیز تاکنون نزدیک به 80 گونه و زیرگونه از این خانواده شناسایی گردیده است. به منظور بررسی فون این خانواده،  خرمگس های منطقه شیراز و حومه با استفاده از تور حشره گیری، تله مالیز و تله Nzi جمع آوری  و شناسایی گردید.
 طی این تحقیق مجموعا 7 گونه از خانواده Tabanidae متعلق به زیر خانواده Tabaninae و جنس Tabanus جمع آوری و شناسایی گردید. در این میان گونه Tabanus spodopteroides Olsufjev, Moucha & Chvala برای اولین بار از ایران گزارش می شود و تمام گونه ها برای فون استان فارس جدید هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preliminary investigation of the genus Tabanus (Diptera: Tabanidae) in Shiraz region

نویسندگان [English]

  • Abofazel Dousti
  • Mehdi Gheibi
  • Zeinab Baziar
چکیده [English]

Family Tabanidae comprises 4290 species of flies worldwide, including the commonly known horseflies and deerflies. They are important vectors of human and animal diseases. In Iran so far more than 80 species and subspecies of this family have been identified. In the current study, flies were collected using insect net, Malaise trap and Nzi trap from the Shiraz area and suburbs.
A total of seven species belonging to the family Tabanidae, Subfamily Tabaninae and Genus Tabanus were identified. The species T. spodopteroides is recorded for the first time from Iran. All species are new records for Fars province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fauna
  • Diptera
  • Horsefly
  • Tabanus
  • Tabanidae
  • Fars
  • Iran

Abbassian-Lintzen, R. 1961. Tabanidae (Diptera) of Iran.VII.Additional records of horseflies from southeast Iran. Acta Medica Iranica, IV (1): 12-19.

Abbassian-Lintzen, R. 1964. Tabanidae (Diptera) of Iran X. List, keys and distribution of species occurring in Iran. Annales de Parasitologie humaine et compare, 39: 285-327.

Al-Talafha, H., Amr, Z. S., Abu Baker, M. & Katbeh Bader, A. 2005. Systematics and distribution of horse flies (Diptera: Tabanidae) of Jordan. Journal of Vector Ecology, 30 (1): 49-61.

Chvala, M., Lyneborg, L. & Moucha, J. 1972. The Horseflies of Europe (Diptera: Tabanidae). Entomological Society of Copenhagen. Copenhagen, Denmark.

Chainey, J.E. 1993. Horse-flies, deer-flies and clegs (Tabanidae). In: R.P. Lane & R.W. Crosskey (Eds.) Medical Insects and Arachnids. Chapman and Hall, London, 310–332.

Dove, W.E., 1950. Horseflies (Tabanidae). The Florida Entomologist, 33(3): 107-116.

Fauna Europaea 2012. Fauna Eouropaea version 2.5. Available online from URL: http://www.faunaeur.org

Hays, K. L.1956. A Synopsis of the Tabanidae (Diptera) of Michigan. Miscellaneous Publications, Museum of Zoology, University of Michigan, 98: 1- 88.

Manrique-Saide, P., Delfin-Gonzalez, H. & Ibanez-Bernal, S. 2001. Horseflies (Diptera: Tabanidae) from protected areas of the Yucatan peninsula, Mexico. Florida Entomologist, 4(3): 352- 362.

Middlekauff, W. W. & Lane, R. S.1980. Adult and Immature Tabanidae (Diptera) of California. Bulletin of the California Insect Survey, 22: 1- 105.

Ostovan, H., Mozaffarian, F. & Moarrefi, M. 2002. Investigation on the insect fauna of Jajrood river. Proceeding of the 15th Iranian Plant Protection Congress 7-11 Sept.,  Razi university, Kermanshah, Iran,  P. 187.

Sadeghi, H. and Zeegers, T. 2002. Introduction of a part of horse flies (Diptera: Tabanidae) fauna of Mashhad. Proceeding of the 15th Iranian Plant Protection Congress 7-11 Sept.,  Razi university, Kermanshah, Iran, P.170.

Sadeghi,H. and  Zeegers, T. 2005. Horse flies (Diptera:Tabanidae) from the province of  Khorasan (Iran). International Journal of Dipterological Research, 16(2): 85-88.