اولین گزارش گونهCaudacheles khayae (Acari : Cheyletidae) از ایران

نویسندگان

چکیده

در تحقیقاتی که در سال های 1390 تا 1391 به منظور مطالعه فون کنه های مرتبط با سوسک های پوست خوار نارون زیرخانوادهScolytinae  در فضای سبز دانشگاه آزاد مرکز علوم و تحقیقات فارس صورت گرفت، گونه Caudacheles khayae متعلق به خانواده Cheyletidae (Acari: Trombidiformes) جمع آوری و شناسایی شد. این گونه برای اولین بار از ایران گزارش می شود. این کنه از دالان سوسک های پوست خوار نارون جمع آوری گردید.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The first report of Caudacheles khayae (Acari: Cheyletidae) associated with elm bark beetles in Iran

نویسندگان [English]

  • Reza Haghighi
  • Hadi Ostovan
  • Shahram Hesami
چکیده [English]

During 2011-2012 , a faunistic study was conducted to collect and identify on mites associated with elm bark beetles in Fars Science and Research center  ( Fars province). One species of cheyletid mites , Caudacheles khayae Gerson (1968) , was collected from galleries of elm bark beetles. This is the first record of  Caudacheles khayae in Iran.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caudacheles khayae
  • Elm bark beetles
  • mites
  • Iran

Ahadiyat, A., Ostovan, H. & Saboori, A. 2004. Mites associated with Scolytus amygdale Guerin-Meneville, 1847 in Karaj region. Proceedings of the 16th Iranian Plant Protection Congress, Vol. 1, Pests, p. 251.

Gerson, U. 1968. Caudacheles, a new genus in the family Cheyletidae(Acarina: Prostigmata). Acarologia, 10(4): 645-649.

Krantz, G.W & Walter, D. E. 2009. A Manual of Acarology. 3rd ed. Texas Tech University Press, USA.

Moser, J. C., Konard, H., Kirisits, T. & Carta, L. K. 2005.Phoretic mites and nematode associates of Scolytus multistriatus and Scolytus pygmaeus (Col: Scolytidae) in Austria Agricultural and Forest Entomology, 7, 169-177.

Ostovan, H. & Kamali, K. 1997.Biodiversity of mites (Acari) associated withelm bark beetle Scolytus multistriatus (Marsh.) (Coleoptera: Scolytidae) in parks of Tehran. Journal of Agricultural Sciences, 3(11&12): 23-67.

Shishehbor, P. 2006. Mites (Acari) for Pest Control (translation). Shahid Chamran University Press, Ahvaz, Iran.