اولین گزارش کنه Proctotydaeus schistocercae (Trombidiformes : Iolinidae)مرتبط با ملخ صحرایی در ایران

نویسنده

چکیده

تحقیقات متعددی در جنوب ایران طی سالهای 1378 تا 1379 جهت شناسایی کنه های مرتبط با ملخ­ها صورت گرفت. در این بررسی ملخهای جمع آوری شده از نظر وجود کنه بویژه در ناحیه قفسه سینه و بالها بررسی  شدند. از کنه های جدا شده از روی  ملخها پس از شفاف سازی، با استفاده از مایع هویر اسلاید میکروسکوپی تهیه و سپس به همراه گونه های ملخهایی که روی آنها بودند شناسایی شدند. در بین گونه های شناسایی شده کنه Proctotydaeus schistocercae Fain & Evans, 1966  متعلق به خانواده Iolinidae و راسته Trombidiformes  از روی حشرات بالغ ملخ صحرایی Schistocerca gregaria (Forskal)  از منطقه اهواز استان خوزستان جمع آوری گردید. این اولین گزارش از وجود این کنه در ایران و به احتمال زیاد اولین گزارش در مورد ارتباط این کنه با ملخ صحرایی S . gregaria در دنیا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The first report of Proctotydaeus schistocercae (Trombidiformes : Iolinidae), associated with desert locust in Iran

نویسنده [English]

  • Hadi Ostovan
چکیده [English]

Several investigations was undertaken during 1999-2000 in south of Iran to collect mites associated with grasshoppers. Field collected grasshoppers were examined for the presence of mites on the body as well as thorax and wings. Mites were collected, cleared and mounted in Hoyer’s medium for study and the host grasshoppers identified. One species of Iolinid mites , Proctotydaeus schistocercae Fain & Evans, was collected from adults of desert locust, Schistocerca gregaria (Forskal)(Orthoptera: Acrididae) in Ahvaz region, Khuzestan province. This is the first record of  P.schistocercae in Iran, and is most probably the first report of this species associated with S.gregaria in the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Proctotydaeus schistocercae
  • Iolinidae
  • Desert locust
  • Ahvaz
  • Iran

Andre, H. M. & Fain, A. 2000. Phylogeny, ontogeny and adaptive radiation in the superfamily Tydeoidea (Acari: Actinedida), with a reappraisal of morphological characters. Zoological Journal of the Linnean Society, 130: 405-448.

Fain, A. & Evans, G. O. 1966. The genus Proctotydaeus Berl. (Acari: Iolinidae) with descriptions of two new species. Annals and Magazine of Natural History, 9:149-157.

Kazmierski, A. 1998. A review of the genus Proctotydaeus Berlese (Actinedida: :Tydeidae : Pronematinae). Acarologia, 39 (1): 33-47.

Krantz, G. W. & Walter, D. E. 2009. A Manual of Acarology. 3rd ed. Texas Tech University Press, USA.

Ostovan, H. 2005. Mites associated with Dociostarus maroccanus Thunb.(Orth.:Acrididae) from Iran. 57th International Symposium on Crop Protection Belgium, Gent, p 240.

Treat, A. E. 1975. Mites and Moths and Butterflies. Cornell University Press Ltd, USA.