بررسی بقایای سموم کاربردی کلروپیریفوس و دلتامترین در چغندرقندهای استان اصفهان در سال 1389

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

چکیده

نگرانی جوامع از نقش آفت کش های پایدار در محیط و راهیابی آنها به چرخه غذایی از جمله موضوعات مهم بهداشتی و زیست محیطی است. به همین علت شناخت و اندازه­گیری ترکیبات شیمیایی در مواد غذایی، محیط زیست و بدن موجودات زنده الزامی می­باشد. در این مطالعه، که از تاریخ مهرماه 1389 شمسی تا اسفند ­ماه صورت گرفته است، باقیمانده دو سم کلروپیریفوس و دلتامترین  در چغندر قند های مناطق چغندر کاری استان اصفهان در شهرستان­های­ اصفهان، برخوار، سمیرم، گلپایگان و فریدن با استفاده از روش کروماتوگرافی لایه نازک با کارایی بالا (HPTLC) بررسی شد. اندازه­گیریمقادیر سموم کلروپیریفوس و دلتامترین بدست آمده از چغندرقندهای مورد برداشت در این شهرها نشان داد که بیشترین مقدار مربوط به سم کلروپیریفوس درشهرستان سمیرم و کمترین آن در گلپایگان مشاهده شد. در این میان مقدار باقیمانده سم فقط در چغندرقندهای شهر سمیرم مساوی یا بیشتر از حداکثر مجاز سم (05/0 میلیگرم سم در کیلوگرم چغندرقند) برآورد شد که این مقدار (mg/kg08/0=α) می­باشد. در مورد سم دلتامرین مقدار باقیمانده سم در هیچکدام از مناطق بیش از حداکثر مجاز سم (01/0 میلی گرم در کیلو گرم چغندرقند) نبوده است و بیشترین میزان باقی­مانده مربوط به ­منطقه برخوار می­باشد و کمترین مقدار مربوط به دو منطقه اصفهان و گلپایگان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Chloropyrifos & Deltamethrin residues in sugar beet in Isfahan province, 2010-2011

نویسندگان [English]

  • Hajar Fakhari
  • Ali Reza Jalali Zand
  • Mansoureh Shayeghi
  • Seyed Mohammad Abtahi
چکیده [English]

Dangerous effects of pesticides on human and environmental health,especially their roleinfood chains; are the most important reasons to doing this study. Hence, it is necessary to investigatethese compoundsinthe environment, foodandlivingbody.
 InthisStudysinceSeptamber 2010 to March 2011,sugar beet samples from five areasofIsfahan province had been collected (Isfahan, Borkhar, Semirom, Golpayegan and Fereydan cities). Samples analyzed by chromatographic methods to determine the residue of two pesticide (Chloropyrifus and Deltamethrin) which had been used as usual pesticides in areas that are the main sugar beets producers for sugar factories in Isfahan province.In this study, High Performance Thin Layer Chromatography (HPTLC) was used to determine Chloropyrifus andDeltamethrinresidues in sugar beets
Thehighest amount ofpesticide residue belongs to Deltamethrin in Semirom andthe lowest one was observedinGolpayegan. The amounts of Deltamethrinresidueinthe collected sugar beets from Semiromwere equal or higherthanthe maximumresiduelimitation (MRL)(0.05mg/kg). The amounts ofChloropyrifus residueinthe sugar beets any areas not were equal or higherthanthe maximumresiduelimitation (MRL) (0.01mg/kg) andThehighest amount ofpesticide residue belongs to Chloropyrifus in Borkhar andthe lowest one was observedin two areas ofIsfahan and Golpayegan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pesticide residue
  • High Performance Thin Layer Chromatography (HPTLC)
  • Sugar beet
  • Isfahan
Ambrus. A., Hargital, E., Karoly, G., Fulop, A. & Lantos, J . 1981. General method for determination of pesticide residues in samples of plant origin, soil and water. 11 Thin layer chromatographic determination. Journal of AOAC International, 64 (3): 743-748.
Arjmandi,R.1994. EcologicalAssessment ofPesticideUseinRice Fields. M.Sc.Thesis,Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
Christensen, K., Harper, B., Luukinen, B., Buhl, K., Stone, D. 2009. Chlorpyrifos Technical Fact Sheet. National pesticide information center, Oregan State University Extension Services. Available online in URL : http://npic.orst.edu/fact sheets/ Chlorptech. Pdf

Hadian, Z. & Hosseini, M. 2006. Residues of chemical pesticides by gas chromatography - mass spectrometry in some vegetables, fruits and vegetables offered in the main square in Tehran in 2005. Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology, 1 (2) :13-20

Hassanzadeh, N.Bahramifar, N. & EsmaeiliSari, A.2008. Analysis ofpesticidesresiduesinfood(fruits, vegetables) asa serioushealthriskto consumers.18th National congress on Food Technology, 15-16 Oct. 2008, Mashhad, Iran
Jahnson, M., Luukinen, B., Buhl, K. & Stone, D. 2010 . Deltamethrin Technical Fact sheet, National pesticide information center , Oregan State University Extension Services. Available online in URL: http://npic.orst.edu/fact sheets / Deltatech. Pdf
Khodabandeh, N. 2006. Cultivation ofEndustrialPlant. Sepehr Publish Center, Tehran, Iran (in persian).
Moffat, C.F., and Whittle, K., 1999. Environmental Contaminants in Food. Sheffiel Academic Press Ltd, UK.
Rakhshani, E. 2005. Principles of Agricultural Toxicology. Farhangejame , Tehran, Iran

Talebi Jahromi, kh. 2006. Pesticides Toxicology: University of Tehran Press, Tehran, Iran (in persian).

 Yadegarian, L. 2008. List of Pesticide Residues in Agricultural Products and Foodstuffs Limit Recommended in Iran, Codex and other Countries. Farshid Publication, Iran.

 Whitney, E.D, & Dvfvs, JE. 1999. Compendium of Beet Disease and Pests. Translated to Persian by, Mohamadigoltapeh, E., Pakdaman, B. & Rezaeidanesh, Y. Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran. (in persian).

Zong-Mao, C, Yun-Hao, W. 1996.Chromatographic methods for the determination of pyrethrin and pyrethroid pesticide residue in crops, foods and environmental samples. Journal of Chromatography A, 754, 367-395.