پروانه زنبور مانند Synanthedon caucasica (Lepidoptera: Sesiidae) آفت جدید درختان چنار در اصفهان

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

چکیده

در سال‌های اخیر درختان چنار سطح فضای سبز شهر اصفهان به نوعی آفت چوب­خوار از پروانه‌های زنبور مانند آلودگی شدیدی نشان می‌دهند. پس از مطالعه ویژگی‌های مختلف گونه، این آفت به نامSynanthedon caucasica Gorbunov (Lepidoptera, Sesiidae) شناسایی گردید. مطالعات مقدماتی برای تعیین مقدار خسارت ناشی از این آفت در مناطق مختلف شهر اصفهان نشان داد که 7/95 درصد درختان چنار بازدید شده به آفت مورد نظر آلوده هستند. میانگین درجه آلودگی (با مقیاس از صفر تا 10) درختان در مناطق مختلف از 3/3 تا 4/7 و در خیابان‌های مختلف از 7/2 تا 4/7 متغیر بود. درحالی‌که میانگین کل درجه آلودگی در سطح شهر 5/5 بود. یافته‌های مطالعه حاضر انجام مطالعات تکمیلی در مورد زیست‌شناسی و اکولوژی این آفت را ضروری می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synanthedon caucasica (Lepidoptera: Sesiidae), a new pest on plane trees in Isfahan, Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Saeid Emami
  • Javad Karimzadeh Isfahani
  • Axel Kallies
چکیده [English]

In recent years, plane trees showed a highly infestation to a species of clearwing moth in Isfahan. Studies on determination of the species indicated that this serious new pest was Synanthedon caucasica Gorbunov (Lepidoptera, Sesiidae). The observed plane trees were highly (95.7%) infested to the moth. The mean estimated damage index in different areas of Isfahan varied between 3.3 and 7.4, with an overall mean of 5.5.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Synanthedon caucasica
  • plane
  • Isfahan
  • Damage
  • clearwing moth
Crawley, M. J. 2005. Statistics: An Introduction Using R. John Wiley and Sons, Chichester.
Emami, M. S. & Nematollahi, M. R. 2005. Study on biology of elm borer and evaluating chemical control measures in Esfahan province. Iranian Journal of Forest and Range Protection Research, 2: 143-153.
Farashiani,  M. E., Sadeghi, S. E. & Abaii, M. 2001. Geographic distribution, and hosts of sart longhorn beetle, Aeolesthes sarta Solsky (Col.: Cerambycidae) in Iran. Journal of Entomological Society of Iran, 20: 81-96.
Gorbunov, O. 1986. A new species of clearwing moths of the genus Synanthedon (Lepidoptera, Sesiidae) from Azerbaijan. Russian Journal of Zoology, 65: 938-940. [in Russian]
Kallies, A. & Špatenka, K. 2003. The clearwing moths of Iran (Lepidoptera, Sesiidae) (1st part). Linneana Belgica, 19: 81-94.
Pühringer, F. & Kallies, A. 2011. Checklist of the Sesiidae of the World (Lepidoptera: Ditrysia). Available at URL: http://members.mywave.at/ m204259aa/Checklst.htm (Accessed 1 February 2011).
Špatenka, K., Gorbunov, O., Laštůvka, Z., Toševski, I. & Arita, Y. 1999. Volume 1: Sesiidae- clearwing moths. In: Naumann, C. M. (Ed.), Handbook of Palaearctic Macrolepidoptera. Gem Publishing Company, Wallingford, UK.
Halperin, J. 1990. Arthropod fauna and main insect pests of plane trees in Israel. Phytoparasitica, 18: 309-319.
Mazaheri, A., Hatami, B., Khajehali, J., Sadeghi, E. & Namazi, Y. 2007. Determination of infestation rate and intensity of Aeolesthes sarta on different tree species in Isfahan landscape. Iranian Journal of Forest and Range Protection Research 4, 47-60.
Mazaheri, A., Hatami, B., Khajehali, J. & Sadeghi, E. 2008. Reproductive parameters of Aeolesthes sarta Solsky (Col.: Cerambycidae) on Ulmus carpinifolia Borkh. under laboratory conditions. Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources, 11: 333-342.