اثر بازدارندگی چند قارچ‌کش بر رشد و نمو دو گونه‌ قارچ Alternaria alternata و Alternaria solani

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

چکیده

بیماری لکه موجی یکی از بیماری‌های مهم و رایج بوده که در اکثر گیاهان زراعی و بخصوص خانواده‌ی Solanaceae ایجاد بیماری می­نماید. هم اکنون در ایران این بیماری مزارع سیب زمینی را به طور همه­گیر تهدید می‌نماید. در بررسی‌های آزمایشگاهی تاثیر قارچ‌کش‌های ایپرودیون، کلروتالونیل و مانکوزب در غلظت یک پی­پی‌ام، در مقایــسه با تری فلوکسی استروبین در غلظت‌های 1 ،2 ،5 و 10 پی­پی‌ام روی محیط کشت‌های جامد مختلف شامل PDA و CMA روی دو گونه‌ی Alternaria alternata (Fries) Keissler.و Alternaria solani (Ell. and Mart.) Jones and Grout. مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که همه‌ی قارچ‌کش‌های مورد آزمون در بازدارندگی این دو گونه موثر و تفاوت‌هایی از نظر میزان سرعت رشد پرگنه دارند. در مرحله‌ی بعدی مقایسه‌ی قارچ‌کش     تری­ فلوکسی استروبین در غلظت‌های 1، 2، 5، 10، 20، 50، 100، 200، 500 و 1000 پی پی‌ام روی دو گونه‌ی مذکور نیز نشان داد که غلظت‌های این قارچ‌کش قادر به بازدارندگی این دو گونه در سطح آزمایشگاه هستند، به طوری که با افزایش غلظت قارچ‌کش، سرعت رشد پرگنه‌ی گونه‌ها کاهش قابل توجهی یافت. بیشترین میزان بازدارندگی در قارچ‌کش تری فلوکسی استروبین با غلظت‌های500 و 1000 پی­پی‌ام و کم‌ترین اثر بازدارندگی در تری فلوکسی استروبین با غلظت یک پی­پی‌ام مشاهده شد. بررسی تاثیر قارچ‌کش‌های فوق بر میزان اسپورزایی گونه‌ی A. alternata  نشان داد که با افزایش غلظت قارچ‌کش میزان اسپورزایی کاهش می‌یابد و بالاترین میزان اسپورزایی در تیمار با قارچ‌کش مانکوزب و کم‌ترین آن در قارچ‌کش تری فلوکسی استروبین با غلظت 1000 پی­پی‌ام بود. شاخص‌های رشدی، شامل وزن‌تر و خشک میسلیوم در محیط مایع زاپکس تحت تاثیر قارچ‌کش قرار گرفته و بیشترین وزن ‌تر میسلیوم در تیمار قارچ‌کش مانکوزب و کم‌ترین آن در تیمار تری فلوکسی استروبین با غلظت 1000 پی پی‌ام مشاهده شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studies on fungistatic effects of some fungicides on growth of Alternaria alternata and A. solani

نویسندگان [English]

  • Mehdi Nasr Esfahani
  • Sahereh Naderpour
  • Neda Rafizadeh
چکیده [English]

Early blight is an important and ubiquitous disease which attacks many herbaceous plants Specially Solanaceae family. Already this disease threaten the potato fields In Iran. The experiments were conducted in order to study the effects of rovral, Chlrotalonil, Mancozeb fungicides in 1 ppm against flint in 1, 2, 5, 10 ppm on different culture media, including PDA and CMA for two species Alternaria alternata & Alternaria solani. The result indicated that, all of tested fungicides could prevent the growth of two species with the various levels, as far as the growth rates are concerned. Also flint fungicide in various concentrations, 1,2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 and 1000 ppm indicated that it could effectively inhibit the growth of two fungal species, as the dosages are increased, indicating the reductions in the growth correspondingly. The highest inhibitions were flint 500 and 1000 ppm and the lowest in flint 1 ppm. This fungicides had a very significant effects on the sporulation of A. alternate, indicated that, with the increased in fungicides concentrations, the sporogenesis decreased, in which the highest sporulation was in Mancozeb treatment and the lowest was in flint with 1000 ppm Also, the results indicated, that the fungicides had effective reductions on the dry and wet mycelial growth weights on zapeks culture media, where the highest wet weights were observed in Mancozeb fungicide, and the lowest was in flint, 1000 ppm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fungicides
  • Fungistatic
  • Early blight
  • Potato
  • Alternari alternate
  • A. solani
Anguiz, R. J. & Mendoza, H. A. 1995. Correlation between seedling and adult potato plants for resistance to early blight (Alternaria solani Sorauer). Fitopatologia, 30: 100-106.
Boiteux, S. & Reifschneider, F. J. B. 1994. Potato early blight caused by Alternaria alternata in Brazil. Plant Disease, 78:101-109.
Broggio, M. & Rancci, A. 1992. A comparison of two infection methods of potato early blight. Advances in Horticultural Science, 6:18-22.
Christ, B .J. & Maczuga, S. A. 1989. The effect of fungicide schedules and inoculums levels on early blight severity and yield of potato. Plant Disease, 73: 695-698.
Davis, R. M. & Nunez, J. 2004. UC Pest Management Guidelines for Early Blight on Potato: Agriculture and Natural Resources. University of California,USA.
Douglas, D. R. & Groskopp, M. D. 1974. Control of early blight in eastern and south central Idaho. American Potato Journal, 51: 361-368.
Eckert, J. W. 1988. Historical development of fungicide resistance in plant pathogens, pp.1-3, In: Delp, C. J. (Ed.) Fungicide Resistance in North America. American Phatological Society, USA.
Ershad, J. 1985. Fungi of Iran. Plant Pest and Disease Research Institute, Tehran, Iran. (In Persian)
Georgopolus, S. G. 1977. Pathogens become resistance to chemicals, pp. 327-345, In: Plant Disease I. Academic Press, New York., USA.
Guddewar, M. B., Saleem, M., Chand, P. & Shukla, A. 1992. Field evaluation of Fungicides against potato early blight (Alteranaria solani). Plant Protection, 44: 34-35
Harrison, M. D. & Franc, G. D. 1988. Post- harvest chemical treatments for control of tuber infection by Alternaria solani. American Potato Journal, 65: 247-258.
Holm, A. L. 2004. Early Blight. Department of Plant Pathology, North Dakota State University, USA.
Jafarpour, B. 1991. Diseases of Potato. Academic Press, Mashhad, Iran. (In Persian)
Karima, H. E., Haggag, S. & Farghaly, F. 2007. Effect of Metalaxyl and Chlorpyrifos- Methyl Against Early Blight (Alternaria solani, Sor.) and Whitefly (Bemisia tabaci, Genn.) In Tomato and Eggplant. Journal of Applied Science Research, 3: 723-732.
Khalili, I. & Mugharabi, Al. 2004. Sensivity of Jordanian isolates of Alternaria solani to mancotane. Phytopathology  Journal, 43: 14-19.
Kuhn, P. J. 1984. Mode of action of carboximides. British Mycology Society. 9: 155-183.
Maouni, A., Lamarti, A., Aidoun .A., Khaddor. M.& Badoc, A. 2007. Effect of benzimidazole fungicides and calsium chloride on Alternaria alternata and Penicillium expansum rot during storage of pears. African Journal of Biotechnology, 6: 1289-1292.
Mills, A. A. S., Platt, H. W. & Hurta, R. A. R. 2004. Effect of salt compounds on mycelial growth, Sporulation and spore germination of various potato pathogens. Posthharvest Biology and Technology, 34: 341-350.
Nasr-Esfahani, M. 2004. Principle of  Diagnostic Techniques in Plant Pathology. Academic Press, Isfahan, Iran. (In Persian)
Nasr-Esfahani, M. & Ansaripour, B. 2006. Studies on foliar diseases of potato in Feraydan. Proceedings of the 17th Iranian Plant Protection Congress. Karaj, Campus of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran, p. 213.
Osowski, J.2004. The effectiveness of different fungicides containing mancozeb in reducing development of early blight of potato in filed and laboratory investigations. Biuletyn Instytutu Hodowli Aklymatyzacji Roslin, 233: 295-302.
Prasad, Y. & Naik, M. K. 2003. Evaluation of genotypes, fungicides and plant extracts against early blight of tomato caused by Alternaria solani. Indian Journal of Plant Protection, 31: 49-53.
Pscheidt, J. W. & Stevenson, W. R. 1988. The critical period for control of early blight by (Alternaria solani) of potato. American Potato Journal, 65: 425-438.
Randall, C. R., Sally, A. M.& Richard, M. R. 2004. Early Blight of Potato and Tomato. Ohio State University, USA.
Reuveni, M. 2006. Inhibition of germination and growth of Alternaria alternata  and mouldy- core development in Red Delicious apple fruit by Bromuconazole and Sygnum. Crop Protection, 25: 253-258
Reuveni, M.& Sheglov, D. 2002. Effects of azoxystrobin, difenoconazole, polyoxin B (polar) and trifloxystrobin on germination and growth of Alternaria alternata and decay in red delicious apple fruit . Crop Protection, 21: 951-955.
Rich, A. E. 1983. Potato Disease. Academic Press, London, UK.
Rodrigues, R. A. 1985. A Tropical Diseases of Potatoes. Plant Disease, 42: 972-998.
Shtienberg, D., Bergeron, S. N., Nicholson, A. G., Fry, W. E.& Ewing, E. E. 1990. Development and evaluation of a general model for yield loss assessment in potatoes. Phytopathology, 80: 466-472.
Uesugi, Y., Hutson, D.& Miyamoto, J. Fungicide classes: Chemistry, uses and mode of action,pp. 23- 56,In: Huston,D.& Miyamoto, J. (Ed.) Fungicidal Activity, Chemical and Biological Approach to Plant Protection. John Wiley, Chichester, England.
Wong, F. P. & Wilcox, W. F. 2001. Comparative Physical Modes of action of Azoxystrobin, Mancozeb and Metalaxyl Against Plasmopara viticola (Grapevine Downy Mildew). Plant Disease, 85: 649-656.