گزارش جدید دو گونه کنه از خانواده Bdellidae (Acari : Prostigmata) برای ایران

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

چکیده

کنه‌های خانواده Bdellidae از شکارچیان مهم بندپایان کوچک از جمله دم فنری‌ها و کنه‌ها روی گیاهان و درون خاک هستند. در سال 1389-1388 مطالعاتی برای جمع‌آوری و شناسایی کنه‌های خانواده Bdellidae در مرکز دانشگاهی علوم و تحقیقات فارس از زیستگاه‌های مختلف شامل خاک، خاکبرگ و سطح گیاهان صورت گرفت. در مجموع 8 گونه از 5 جنس جمع‌آوری و شناسایی شدند. فهرست گونه‌های شناسایی شده به شرح زیر است که دو گونه جدید برای فون کنه‌های ایران با علامت ستاره مشخص شده‌اند و مشخصات کلیدی آن‌ها ذکر می‌گردد:
Spinibdella cronini (Baker & Block, 1944), Spinibdella thori (Meyer & Ryke, 1959), Spinibdella depressa (Ewing, 1909),  Cyta latirostris (Hermann, 1804), Cyta longiseta* (Wallace & Mahon, 1972), Bdella captiosa (Atyeo, 1963), Bdellodes (Haploscirus) petila* (Atyeo, 1963), Odontoscirus sp.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A new report of two species of Bdellidae (Acari: Prostigmata) from Iran

نویسندگان [English]

  • Nargess Abbaszadeh Rad
  • Hadi Ostovan
  • Mehdi Gheibi
چکیده [English]

Mites of the family Bdellidae are important hunters of small arthropods (most often springtails or mites) on plants and in the soil. During 2009-2010 studies were carried out  to collect and identify the mites of the family Bdellidae in Fars Science and Research Center in Fars province from different habitats such as soil, plant materials and decaying plants. Mites were extracted by Berlese funnel. After clearing in Lactophenol or Nesbit fluid, mite specimens were mounted into permanent microscopic slides, using the Hoyer’s medium. Prepared specimens were identified using related references. A total of 7 species from 5 genera were collected and identified. The list of identified species is as follows. Two new species for Iran mite fauna are marked by an asterisk.
Spinibdella cronini (Baker & Block, 1944)
Spinibdella thori (Meyer & Ryke, 1959)
Spinibdella depressa (Ewing, 1909)
Cyta latirostris (Hermann, 1804)
Cyta longiseta* (Wallace & Mahon, 1972)
Bdella captiosa (Atyeo, 1963)
Bdellodes (Haploscirus) petila* (Atyeo, 1963)
Odontoscirus sp.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acari
  • Prostigmata
  • Bdellidae
  • Cyta longiseta
  • Bdellodes (Haploscirys) petila
  • Iran
  • new report
Atyeo,W.T. 1960. A revision of the mite family Bdellidea in north and central America (Acarina, prostigmata). The University of Kansas Science Bulletin, 40(8): 345- 499.
Atyeo,W.T. 1963. The Bdellidae (Acarina) of the Australian Realm. Bulletin of  University of Nebrasca State Museum, 4(8):113-210.
Ehara, Sh. 1961.Some Snout Mites from Japan .(Acarina: Bdellidae). Publications of Seto Marie Biological Laboratory, 9(2): 158- 164.
Hoy, M.A., Cunningham G.L. & Knutson, L. 1983. Biological Control of Pests by Mites. University of California, Division of Agriculture Publications 3304,  Berkeley, California.
Ostovan, H. & Kamali, K., 1995. Some snout mites (Acari: Bdellidae) from Iran and a key for indentification. Journal of Agricultural Science and technology, 1(3&4):29-43.
Ueckermann, E.A., Rastegar, J., Saboori, A. & Ostovan, H. 2008. Some mites of the superfamily Bdelloidea (Acari: prostigmata) of Karaj (Iran),with descriptions of two new species and redescription of Bdellodes Kazeruni. Acaroloia, 47(3-4): 127- 138.
Wallace, M. M. H., Mahon, J.A. 1972. The Taxonomy and biology of  Australian Bdallidae (Acari). I.Subfamilies Bdellinae, Spinibdellinae and Cytinae. Acarologia,14:544-580
Wallace, M. M. H. & Walters, M.C. 1974. The introduction of Bdellodeslapidaria(Acari: Bdellidae) from Australia into South Africa for the biological control of Sminthurus viridis. Australian Journal of Zoology, 22:505-517.