اولین گزارش جنس Asternolaelaps و خانواده (Acari : Mesostigmata) Ichthyostomatogasteridae از ایران

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

چکیده

در تحقیقاتی که در سال 1389 به منظور شناسایی کنه‌های خاکزی  مرتبط با  درختان بلوط در منطقه کامفیروز استان فارس صورت گرفت،  گونه‌ی جدیدی  از کنه‌های جنسAsternolaelaps متعلق به خانواده Ichthyostomatogasteridae (Acari: Mesostigmata)  جمع‌آوری و شناسایی شد،  این جنس  و خانواده برای اولین بار از ایران گزارش می‌شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The first report of the genus Asternolaelaps and family Ichthyostomatogasteridae (Acari : Mesostigmata) from Iran

نویسندگان [English]

  • Hadi Ostovan
  • Gholamreza Beyzavi
چکیده [English]

During 2010, a faunistic study was conducted to collect and identify the edaphic mites associated with oak trees in south of  Kamfiruz region (Fars province). A new species of the genus Asternolaelaps belonginig to family Ichthyostomatogasteridae (Acari : Mesostigmata) was collected and identified. This family and genus are new records for mite fauna of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Edaphic mites
  • Mesostigmata
  • Ichthyostomatogasteridae
  • Asternolaelaps
  • Iran
Athias-Henriot, C. 1972. Gamasides Chiliens (Arachnides) П, Revision de la famille Ichthyostomatogasteridae Sellnick, 1953 (=Uropodellidae Camin, 1955). Arquivos de Zoologia Sao Paulo, 22(3):113-191.
Evans, G. O., & Till, W. M. 1979. Mesostigmatic mites of Britain and Ireland (Chelicerata: Acari-Parasitiformes) An introduction to their external morphology and classification. Transactions of the Zoological Society of London, 35:139-270.
Krantz, G. W & Walter, D. E. 2009. A Manual of Acarology. 3rd ed. Texas Tech University press, USA.