مطالعه زیست‌شناسی راب خاکستری (Parmacella ibera) و ارزیابی خسارت آن در باغ‌های مرکبات استان مازندران

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

چکیده

راب خاکستریParmacella ibera Eichw.  یکی از مهم‌ترین آفات باغات و نهالستان‌های مرکبات در استان مازندران به شمار می‌آید. بررسی زیست­شناسی آفت طی سال‌های 86-1385 روی نهال‌های پرتقال تامسون ناول در شرایط طبیعی استان مشخص نمود که این گونه دارای یک نسل در سال بوده و زمستان را به هر دو صورت نابالغ و بالغ به سر می‌برد. جفت­گیری، اواخر فروردین و     تخم­ریزی، اواسط اردیبهشت می‌باشد. زمان لازم از موقع جفت­گیری تا شروع تخم­ریزی به طور میانگین 22 روز، تعداد تخم‌های گذاشته شده 52 عدد، زمان تفریخ آن‌ها (اواسط خرداد) 28 روز، درصد تخم‌های تفریخ شده 65% و تعداد راب­های تفریخ شده برای هر بالغ حدود 50 عدد می‌باشد. به منظور ارزیابی خسارت این گونه در سال 1386، چهار تراکم به نسبت‌های یک، پنج، ده و پانزده راب به همراه تیمار شاهد، برای هرکدام از تراکم‌ها روی یک شاخه از یک درخت 12 تا 15 ساله پرتقال تامسون ناول و نارنگی انشو با شش تکرار در یک جهت رهاسازی گردید.  نتایج نشان داد که میانگین برگ‌ها و میوه‌های خسارت دیده در تیمارهای مختلف در فاکتور رقم و نیز فاکتور انبوهی در سطح احتمال پنج درصد دارای اختلاف معنی دار بود. رابطه بین تراکم آفت با خسارت به محصول به صورت خطی و همبستگی بین تعداد برگ و میوه خسارت دیده و درصد کاهش عملکرد در ارقام پرتقال تامسون ناول و نارنگی انشو با انبوهی جمعیت راب مثبت و در سطح پنج درصد معنی‌دار بود. میانگین درصد خسارت به میوه در تراکم‌های مختلف آفت در ارقام پرتقال تامسون ناول و نارنگی انشو در مقایسه با تیمار شاهد تفاوت معنی‌داری در سطح پنج درصد داشته است. با توجه به نتایج، خسارت راب روی نارنگی انشو بیشتر ارزیابی شد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on biology of Parmacella ibera and its damage assessment in citrus orchards of Mazandaran province

نویسندگان [English]

  • Mohammad Fazel Halajisani
  • Elham Ahmadi
چکیده [English]

The slug Parmacella ibera Eichw is one of the most important pests in citrus orchards and nurseries of Mazandaran province. Investigation on the biology of P. ibera was carried out on Thompson navel nurseries in Ramsar during 2006-2007. This species has one generation in a year and slugs were coupling in late March and oviposit in the middle of April. It took almost 22 days from coupling to oviposition. Average egg cluster was 52. Mean duration of incubation period was 28 days. The hatchability of eggs was 65 percent. A mean number of 50 newly hatched slugs were counted per adult. For damage evaluation of P. ibera, slugs were released in four (1,5,10,15) density on the single branch of a citrus tree of age 12-15 years in six replications (slug infestation) and compared with the control treatment. Citrus leaves damaged by slug before and after slug releasing were counted at seven day intervals. The citrus fruits available were counted and till the end of sampling their weights were compared with control treatment. The results showed that the mean numbers of leaves and fruits at different treatments for variety and population abundance were statistically meaningful (P≤0.05). The relation between density and damage was found linear and correlation between number of damaged leaves and fruits and total percentage of damages in Thompson navel orange and Unshui mandarin with population abundance of slug were found statistically meaningful. The mean of damages in relation to the slug densities (1, 5, 10, 15) were significant (P≤0.05) for Thompson navel orange and Unshui mandarin respectively. The result indicates that Unshui mandarin variety is more damaged by the slug feeding. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Slug
  • Parmacella ibera
  • citrus
  • damage evaluation
  • Mazandaran
Anonymous. 2003-2004. Agricultural statistics of Iran: vol. 1, Agricultural crops and orchards. Ministry of Jihad-e-Agriculture, Programming and economic section (In Persian).
Barker, G.M. 2002. Molluscs As Crop Pests. CABI Publishing, UK.
Bourne, N.B., Jones, G.W. & Bowen, I.D. 1988. Slug feeding behaviour in relation to control with molluscicidal  baits. Journal of Molluscan Studies, 54(1):327-328.
DeAngelis, J. 2004. Snails and slugs control. Available from URL: http://www. planetnatural.y/kb /00188/index.html.
Deisler, J. E. & Stange, LA. 1984. The Veronicellid slugs of Florida. Florida Department of Agriculture and Consumer Services, Division of Plant Industry, Entomology Circular, 24(1):1-4.
Fisher, T. & Orth, R.E. 1985. Differential mortality of garden snails to metaldehyde. California Agriculture, 29 (6):7-8.
Godan, D. 1987. Pest Slugs and Snails (Biology & control). Pringer-Verlag Publ. Berlin, Germany.
Likharev, I.M. & Rammel´ Meier, E.S. 1962. Terresterial Mollusks of the Fauna of the U.S.S.R. Israel program for scientific translation, Jerusalem Publ.
 Lovejoy, A. 2002. Caffeine shows promise as a slug controller. Available from URL: http://seattlepi.nwsource.com/nwgardens/85427_lovejoy05.shtml.
Malekzadeh, M.R.& Nazari, F. 2002. Study on Mollusc pest fauna in Khuzestan province, south west Iran and their importance. Proceeding of the 15th Iranian Plant Protection Congeres, Razi University of Kermanshah, 7-11 Sept., pp. 170 (Persian)  101 (English).
Mirzaei, A. 1972. Molluscs of Agricultural Importance in Iran. Plant Pests and Diseases Research Institute, Ministry of Agriculture and Natural Resources, Tehran, Iran (In Persian).
Nazari, F. & Ahmadi, E. 1998. Key to the genera and species of the slugs in north of Iran. Proceeding of the 13th Iranian Plant Protection Congress, 22-26 Aug., Karaj junior College of Agriculture, P. 169.
Nazari, F. & Jannat Rostami, M.A., 1987. Investigation of Parmacella ibera Eichw. in north of Iran. Journal of Applied Entomology and Phytopathology. 55(2): 65-74.
Pappas, J.L. & Carman, G.E. 1961. Control of European mollusk  in citrus groves in southern California with guthion and methaldehyde sprays. Journal of Economic Entomology, 54: 152-156.
Port, C.M. 1986. The Biology and behaviour of slugs and snails in relation to crop damage and control. Agricultural Zoology Reviews, 1: 253-299.
Sakovich, N.J. & Bailey, B. 1985. Skirt pruning and tree banding as mollusc controls. Citrograph, 70: 18-21.
Schuder, I., Port, G. & Bennison, J. 2003. Barriers repellents and antifeedants for slug and snail control. Crop Protection, 22:1033-1038.
South, A. 1991. Terrestrial Slugs, Biology, Ecology and Control. Chapman & Hall, London, UK.
Speiser, B. & Hochstrasser, M. 1998. Slug damage in relation to watering regime. Agriculture,Ecosystems & Environment, 70(2): 273-275.