بررسی بیماری آتشک درختان دانه داربا استفاده از آزمون بیماریزایی و مقاومت به استرپتومایسین

شناسنامه علمی شماره

نویسنده

چکیده

بیماری آتشک درختان دانه دار ناشی ازErwinia amylovora (Burill)  دو دهه در ایران سابقه داشته و یکی از بیماری های مهم و اقتصادی درختان دانه­دار به شمار می­رود که در بعضی مناطق تولید محصول به و گلابی را غیر اقتصادی نموده است. طی سال­های 1385 و 1386 نود و پنج جدایه از استان­های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی از درختان سیب، گلابی و به جداسازی و شناسائی شد. بیماری­زایی جدایه­ها با آزمون­های فوق حساسیت روی برگ توتون، شمعدانی و نیز مایه­زنی روی میوه نارس گلابی تایید شد. این جدایه­ها از لحاظ ویژگی­های بیوشیمیایی، فیزیولوژیکی و تغذیه­ای مقایسه شدند. جدایه­ها از لحاظ ویژگی­های فنوتیپی شباهت زیادی نشان دادند. همچنین نتایج نشان داد که جدایه­های به دست آمده از میزبان­ها و مناطق مختلف جغرافیایی از نظر بیماری­زایی مشابه و هیچ­گونه مقاومتی به آنتی­بیوتیک­های استرپتومایسین، تتراسیکلین و مس در آن­ها مشاهده نشد. نتایج بررسی­ها نشان داد استرین های متعلق به  میزبان­ها و نواحی مختلف یکنواخت است. بنابراین احتمال وجود گونه جدیدErwinia pyrifoliaeدر آنها نیست. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Fire blight disease using pathogenicity and streptomycin resistance diversity

نویسنده [English]

  • Esfandiar Zohour Paralak
چکیده [English]

Fire blight of pome friut trees caused by Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., 1920 has become one of the most important diseases of pome fruits in Iran.Ninty five strains of bacteria were isolated from affected tissuses (leaves,branches, flowers and fruits).  All samples were compared according to the standard physiological, biochemical and pathogenicity tests. Sensitivity of  strains against some antibiotics such as streptomycin, oxytetracyclin and copper were determined.All strains produced  hypersensitive reaction to tobacco and geranium. All strains were the same in phenotypic characteristics.  Moreover, there was not any difference in disease severity  between different  strains. None of  strains tested were resistant to streptomycin, oxytetracyclin and copper. All strians had homogenous phenotypic characteristics and anyibiotics resistance, regardless of their original hosts or geographical areas. There was no chance of finding new species of E.pyrifoliae.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fire blight
  • pear
  • apple
  • Quince and Streptomycin
Atanasova, I., Kabadjova, P., Bogatzevska, N., & Moncheva, P. 2005. New host plants of Erwinia amylovora in Bulgaria. Zeitschrift fur Naturforschung. Section C Journal of Biosciences, 60(11-12):893-898.
Klement, Z., Rudolph, K., & Sands, D.C. 1990. Methodes in Phytobacteriology .Academiaie, Kiado. Budapest.
Kim,W. S. L., Gardan, L., Rhim, S. L., & Geider, K. 1999. Erwinia pyrifoliae sp. nov., a novel pathogen that affects Asian pear trees (Pyrus pyrifolia Nakai). International Journal of Systematic Bacteriology, 49: 899–906.
Lee, S.A., Ngugi. H.K., Halbrendt, N.O., O,Keefe, G., Lehman, B., Travis, J. W., Sinn, J P., & McNellis, T .W. 2010. Virulence charateristics accounting for fire blight diseas severity in apple trees and seedlings. Phytopathology, 100:539-550.
Manulis, S., Zutra, D., Kleitman, F., Dror,O., Shabi, E., Zilberstaine, M, & David, L. 1999. Streptomycin resistance of Erwinia amylovora in Israel and occurrence of fire blight in pear orchards in the autumn. ISHS Acta Horticulturae 489: VIII International Workshop on Fire Blight.
Omidvar, R., Shams-Bakhsh., & Rahimian, H. 2006. Characterization of Iranian Erwinia amylovora strains usng biochemical tests and RAPD-PCR method. Iranian Journal of Plant Patholgy 42:673-686.
Schaad, N.W., Jones, J.B., & Chun,W. 2001. Laboratory Guide for ldentification of Plant Pathogenic Bacteria. American Phytopathology Society, St. Paul, USA.
Starr, M. P. Cardona, C. & Folson D. 1951. Bacterial fire blight of raspberry. Phytopathology, 41: 915-919.
Zacerri, Z. & Sharinabi, B. 1991. Fire blight of pear in Karaj. Proceeding of the 10th Iranian plant protection congress, Kerman University, Iran, p 215.
Zohour, E., Rahimian, H,. Arab. F,. and Nikravesh., Z. 2002. Pear blast disease in Khorasan.  Proceeding of the 15th Iranian plant protection congress, University of Razi, Kermanshah, Iran, Vol II. p 247.