اولین گزارش کنه Androlaelaps aegypticus (Mesostigmata: Laelapidae) از ایران

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

چکیده

در تحقیقاتی که در سال­های 1388 و 1389 به منظور شناسایی فون کنه­های خاکزی خانواده Laelapidae در محوطه دانشگاه علوم و تحقیقات فارس صورت گرفت، گونه  Androlaelaps aegypticuhs Hafez, Elbadry & Naser, 1982 برای اولین بار از ایران جمع­آوری و گزارش می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

First report of the mite species Androlaelaps aegypticus (Mesostigmata: Laelapidae) from Iran

نویسندگان [English]

  • Mahboubeh Soleimani
  • Hadi Ostovan
  • Omid Joharchi
چکیده [English]

During the investigation of fauna of edaphic mites in the areas of Fars Science and Research Branch (Marvdasht, Fars province ), some species belonging to the family Laelapidae were collected and identified, among them the species Androlaelaps aegypticus Hafez, Elbadry & Naser 1982 is considered a new record for acarofauna of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mesostigmata
  • Androlaelaps aegypticus
  • Fars
  • Iran
Casanueva, M. E. (1993) Phyogenetic studies of the free-living and arthropod associated Laelapidae (Acari: Mesostigmata). Gayana Zoology, 57: 21–46
Hafez,S. M., Elbadry, E. A & Naser, A. K. 1982. Soil mites of the family Laelapidae from Egypt. Research Bulletin , Faculty of Agriculture , Ain Shams University. pp.1-15.
Lindquist, E.E., Krantz, G.W. & Walter, D.E. (2009) Order Mesostigmata, pp. 124–232. In: Krantz, G.W. &  Walter, D.E. (eds) A Manual of Acarology (Third Edition) Texas Tech University Press, Lubbock, Texas.
Zaher, M. A. 1986.  Predaceous and Nonphytophagous Mites in Egypt, Progress Report No. 2. proggramme U.S.A. 0 567 pp.