اولین گزارش جنس Cercoleipus و خانواده (Acari: Mesostigmata) Cercomegistidae از ایران

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

چکیده

در تحقیقاتی که در سال های 1379 تا 1381 به منظور شناسایی کنه­های مرتبط با سوسک­های پوست­خوار کاج در پارک­های مختلف تهران صورت گرفت، گونه جدیدی از کنه­های جنس  Kinn,1970 Cercoleipus متعلق به خانوادهCercomegistidae (Acari: Mesostigmata)  جمع­آوری و شناسایی شد، این جنس و خانواده برای اولین بار از ایران گزارش می­شود. وجود کنه­های جنس Cercoleipus در ایران اولین گزارش کنه­های این جنس در قاره آسیا محسوب می­شود. این کنه از روی سوسک­های پوست خوار کاج، گونه­های rthotomicus erosus (Wollaston)  وIps mannsfeldi (Wachtl) متعلق به خانوادهScolytidae  که در پارک­های تهران روی کاج Pinus eldarica Medw خسارت می­زنند جمع آوری و شناسایی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The first report of the genus Cercoleipus and family Cercomegistidae (Acari: Mesostigmata) from Iran

نویسندگان [English]

  • Hadi Ostovan
  • Majid Miri
  • Gholamreza Beyzavi
چکیده [English]

During 2000-2002, a faunistic study was carried out on mites associated with pine bark beetles in various parks of Tehran. A new species of the genus Cercoleipus Kinn, 1970belonging to family Cercomegistidae (Acari: Mesostigmata) was collected and identified. Record of this family and genus is new to the mites' fauna of Iran. Presence of Cercoleipus in Iran, the first record of this mite in Asia, is reported from Orthotomicus erosus (Wollaston) and Ips mannsfeldi (Wachtl) (Coleoptera:Scolytidae) in parks of Tehran on Pinus eldarica Medw.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pine bark beetles
  • Mesostigmatic mites
  • Cercomegistidae
  • Cercoleipus
  • Iran
 
Kinn, D.N. 1970. A new genus and species of Cercomegistidae (Acari: Mesostigmata) from North America. Acarologia. 12(2):244-252.
Kinn,D.N. 1971. The Life Cycle and Behaviour of Cercoleipus coelonotus (Acarina:Mesostigmata) Including a Survey of Phoretic Mite Associates of California Scolytidae.University of California, Publication on Entomology, No. 65.
Kinn, D.N. 1983. Mites as biological control agents of bark and sawyer beetles. pp. 67-73. In: Hoy, M.A., Cunningham, G.L. and Knutson, L. (Eds.) Biological Control of Pests by Mites. University of California, Agriculture Experiment Station, Special Publication, No. 33040.
Krantz, G. W & Walter, D. E. 2009. A Manual of Acarology. 3rd ed. Texas Tech University press, 807 pp.
Miri, M. 2002. Mites associated with Pine Bark Beetles (Coleoptera: Scolytidae) in Parks of Tehran.M.Sc. Thesis, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.86pp.
Moraza,M.L., Bueno,A., Diez,J.J. & M.M.Fernandez. 2008. First  European  record  of the family Cercomegistidae Tragardh,1937 (Acari:Mesostigmata) in Spain. International Journal of Acarology. 34(2):217-218.
Ostovan, H. & Kamali, K. 1997. Biodiversity of mites (Acari) associated with elm bark beetle Scolytus multistriatus (Marsh.) (Coleoptera: Scolytidae) in parks of Tehran. Journal of Agricultural Sciences. 3(11&12):23-67.