گزارش گونه جدیدی از کنه های خانواده Lardoglyphidae (Acari: Sarcoptiformes) برای ایران

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

چکیده

در بررسی انجام شده روی فون کنه­های مرتبط با قارچ خوراکی دکمه­ای در شهریور ماه 1388 در منطقه سیدان استان فارس نمونه‌‌ای از کنه‌‌های خانواده Lardoglyphidae جمع­آوری و با نام علمی Lardoglyphus konoi Sasa & Asanuma شناسایی گردید. این کنه برای اولین بار برای فون کنه های ایران، از کود مرغی پوشال دار روی بستر زیستی قارچ خوراکی دکمه­ای گزارش می‌شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Report of a species of the family Lardoglyphidae (Acari: Sarcoptiformes) from Iran

نویسندگان [English]

  • Kourosh Keshtmand
  • Hadi Ostovan
  • Rahil Asadi
چکیده [English]

During 2009, in the course of the faunistic survey of mites related to mushroom in Seidan region, Fars province, one species from the Lardoglyphidae was collected and identified as Lardoglyphus konoi Sasa & Asanuma. This species is newly recorded from Iran in mushroom growing compost.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mite
  • Astigmata
  • Lardoglyphidae
  • Lardoglyphus konoi
  • Button Mushroom
  • Iran
Early, M. & Goff, M.L. 1986. Arthropod succession patterns in exposed carrion on the island of O’ahu, Hawaiian Islands, USA. Journal of Medical Entomology 23:  520-531.
Houck, M.A. 1994. Adaptation and transition into parasitism from commensalism: a phoretic model. pp. 252-281, In: Houck MA (ed) Mites: Ecological and EvolutionaryAnalyses of Life – History Patterns. Chapman and Hall, New York.
Hughes, A.M. 1976. The Mites of Stored Food. Ministry of Agriculture, Fisheries & Food, London.
Krantz, G. W. & Walter, D. E. 2009. A Manual of Acarology. 3rd ed. Texas Tech University press.
O`Connor, B. M. 2009. Astigmatid mites (Acari: Sarcoptiformes ) of forensic interest.  Experimental and Applied Acarology 49: 125-133.
Okamoto, M., Matsumoto,K. & Shirasaka, R. 1991. Studies on the attaching behavior of the Lardoglyphus konoi (Acari: Lardoglyphidae) hypopus and its molting into the tritonymph. Japanese Journal of Sanitary Zoology 42: 219-228.
Sepasgozarian, H. 1977. The Mites of Stores Products, Guide for Scientific and Practical Researches. The Ministery of Agriculture of Iran, Plant Protection Organization, Tehran, Iran.