اولین گزارش از کنه‌های خانوادهAdamystidae (Acari: Prostigmata) برای فون ایران

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

چکیده

طی بررسی­هایی که بین سالهای 1389-1388 برای جمع­آوری و شناسایی کنه های زیرراسته Prostigmata در بخش­ کامفیروز جنوبی استان فارس صورت گرفت، گونه­ جدیدی از کنه­های جنس Adamystis Cunliffe, 1957 متعلق به خانواده Adamystidae جمع آوری و شناسایی شد. این اولین گزارش از کنه­های این خانواده و جنس در ایران است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The first report of the family Adamystidae (Acari: Prostigmata) from Iran

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Beyzavi
  • Hadi Ostovan
  • Mostafa Haghani
  • Edward A Ueckermann
چکیده [English]

During 2009-2010, A study was carried out to collect and identify the mites of the suborder Prostigmata in south of Kamfiruz region (Fars province).
A new species of Adamystis Cunliffe, 1957, in the family Adamystidae was collected and identified. Record of this family and genus is new to the mites' fauna of Iran.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acari
  • Prostigmata
  • Adamystidae
  • Adamystis
  • Iran
Coineau, Y., Theron, P.D. & Fernandez, N. 2006. Parades et dimorphismes sexueles compares chez deux nouveaux generes de Saxidromidae (Acari, Alycina) d’Afrique du Sud. Acarologia, 46, 1-2: 65-87.
Fuangarworn, M. & Lekprayoon, C. 2010. Adamystis thailandensis sp. nov. (Acari:Prostigmata: Adamystidae), a new species of soil mites from Thailand with a key to world species of Adamystidae. Zootaxa, 2649: 61-68
Walter, D.E., Lindquist, E.E., Smith, I.M., Cook, D.R. & Krantz, G.W. 2009. Order Trombidiformes, pp. 252–253,  In: Krantz, G.W. & Walter, D.E. (Eds.), A Manual of Acarology (3rd ed.). Texas Tech University Press, Texas,.
Ueckermann, E.A. 1989 .A revision of the family Adamystidae Cunliffe (Acari: Prostigmata). Phytophylactica, 21: 227-240.