زیست‌شناسی مقدماتی شب‌پره Epiblema aquana Lep.: Tortricidae)) در گلستان‌های گل محمدی منطقه کاشان

شناسنامه علمی شماره

نویسنده

چکیده

گل محمدی (Rosa damascena Mill.) گیاهی است کم‌توقع که در منطقه کم آب کاشان به خوبی رشد می‌کند و از بازده اقتصادی مطلوبی برخوردار است. یکی از آفات گل محمدی شب‌پره                 Epiblema aquana (Hubner) [=Notocelia roborana Den. & Schiff.]است. طی سال‌های 1380-1381 برخی جنبه‌های   ریخت­شناسی و زیست­شناسی آفت در گلستان‌های منطقه کاشان بررسی گردید. ضمن بازدید از گلستان‌های مناطق مختلف در استان اصفهان، گیاهان مختلف درون و حاشیه گلستان­ها از نظر احتمال میزبانی آفت بررسی شدند و مناطق آلوده به آفت ثبت گردید. بررسی‌های انجام شده نشان داد که لاروهای این آفت فعالیت خود را از دهه دوم اردیبهشت شروع و پس از تشکیل غنچه‌ها، بین غنچه و نزدیکترین برگ یک لانه تغذیه ساخته و درون آن به تغذیه از غنچه می‌پردازند. این تغذیه باعث نابودی کامل غنچه‌های کوچک و ناقص شدن غنچه‌های بزرگتر می‌شود. حشرات کامل به تدریج از اواخر خرداد تا اواسط مرداد ظاهر می‌شوند و حشرات ماده تخم‌های خود را به صورت دسته‌ای پشت برگ‌ها می‌گذارند. بررسی دامنه میزبانی نشان داد که این آفت علاوه بر گل محمدی روی انواع رز و همچنین درختان میوه حاشیه گلستان‌ها فعالیت می‌نماید. آفت در گلستان‌های مختلف شهرستان‌ کاشان و شهر قمصر دیده شد، در حالی که بیشترین تراکم آن مربوط به دهستان برزک بود که بیشترین سطح کشت گل محمدی استان را به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A preliminary study on the biology of Epiblema aquana (Lepidoptera: Tortricidae) in rose gardens of Kashan, Iran

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Nematollahi
چکیده [English]

Damask rose (Rosa damascena Mill.), a plant growing in low water area of Kashan (Iran), has economic importance. One of the pests of the plant is Epiblema aquana (Hubner) [=Notocelia raborana Den. & Sciff.]from Lepidoptera order and Tortricidaefamily. During 2000-2001 some aspects of pest morphology and biology were studied in rose gardens of Kashan region. By inspecting rose gardens in different regions of Isfahan province (Iran), host range of the pest was studied by inspecting different plants inside and margins of the rose gardens and infected regions were recorded. Results showed that the larvae start their feeding from early May. After formation of flower buds, they make a feeding nest, through spinning threads between buds and the nearest leaves. Larval feeding leads to destruction of small buds and damage to larger buds. Adults appeared from late June to early August and females laid the eggs in clusters, under leaves. In addition to damask rose, the pest could feed on other roses and also on fruit trees in the margins of rose gardens. The pest was distributed in different rose gardens of Kashan and Ghamsar regions. The highest density, however, belongs to Barzok region, which has the highest cultivation area of damask rose in the province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epiblema aquana
  • Notocelia roborana
  • Bud borer
  • Damask rose
  • Biology
  • Kashan
  • Iran
 Alford, D.V. 1984. A Colour Atlas of Fruit Pests: Their Recognition, Biology and Control. The Wolfe Publishing, UK.
Alford, D.V. 1995. A Colour Atlas of Pests of Ornamental Trees, Shrubs, and Flowers. Manson Publication, UK.
Balachowsky, A.S. 1966. Entomologie Appliquee a L’Agriculture. Tome II, Lepidopteres,Premier Volume. Masson Et Cie Editeures, Paris, France.
Bauer, G. 1984. Population ecology of Pardia tripunctata Schiff. and Notocelia roborana Den. & Schiff. (Lepidoptera: Tortricidae)- An example of “equilibrium species”. Oecologia, 65 (3): 437-441.
Bradley, J.D., Tremewan, W.G. & Smith, A. 1979. British Tortricid Moths, Tortricidae: Oleuthreutinae. The Royal Society, London. , UK.
Davazdahemami, S. 2003. Damask Rose. pp 105-122. In: “Rose”. Azadi, P. (ed.). Publication of the National Ornamental Plants Research Center, Mahallat, Iran.
Farahbakhsh, GH. 1961. Checklist of Important Insects and Other Enemies of Plants and Agricultural Products in Iran. Ministry of Agriculture, Plant Protection Organization, Publication No.  1.
Meijerman, L. & Ulenberg, S.A. 2000. Arthropods of economic importance: Eurasian Tortricidae. Available From URL: http://ip30.eti.uva.nl/bis/tortricidae.php (Accessed November 2009).
Nematollahi, M.R. 2005. Study of biology of Eucnaemidophorus rhododactylus (Lep., Pterophoridae) in rose gardens of Kashan. Applied Entomology and Phytopathology. 73(1): 39-54.
Nematollahi, M.R., Alipanah, H., & Radjabi, GH. 2002. Bud borers of damask rose in Kashan region. Proceedings of the 15th Iranian Plant Protection Congress 7-11 Aug. 2002, Razi University, Kermanshah, Iran. Vol I. p. 132.
Swatscheck, B. 1958. Die Larval Systematik der Wickler (Tortricidae und Carposinidae). Abhandlungen zur Larval Systematik der Inseckten. Berlin. Nr 3.
Tiberi, R. & Michelassi, M. 1981. Investigations on the biology and behavior of Notoaclia uddmanniana (L.) in Tuscany (Lepidaptera: Tortricidae). Redia, 64: 149-156.
Triplehorn, C.A. & Johnson, N.F. 2005. Borror and DeLong's  Introduction to the Study of Insects. 7th edition. Brooks/Cole, Thomson Learning Inc, USA.
Witzgall, P., Chambon, J.P., Bengtsson, M., Unelius. C.R., Appelgren, M., Markenczy, G., Muraleedharan, N., Reed, D.W., Hellrigl, K., Buser, H.R., Hallberg, E., Bergstrom, G., Toth, M., Lofstedt, C. & Lofqvish, J. 1996. Sex pheromones and attractants in the Eucosmini and Grapholitini (Lepidoptera: Tortricidae). Chemoecology, 7: 13-23.
Ziarkiewicz, T. & Kozlowska, A. 1973. Species of injurious Tortricidae (Lep.) living on rose. Polskie Pismo Entomologicnzne, 43(3): 627-630.