تأثیر آفت‌کش‌های رایج بر سفیدبالک جالیز (Hem.: Aleyrodidae) Bemisia tabaci روی خیار پاییزه در اهواز

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

چکیده

Bemisia tabaci Gennadius بیش از 100 سال پیش معرفی شده و به محصولات زراعی و غیر زراعی مناطق گرمسیر جهان خسارت وارد می‌کند. عوامل زیستی مختلف مانند دامنه وسیع میزبانی، چند نسلی بودن، نرخ بالای تولید­مثل، توانایی انتقال ویروس­های گیاهی و گسترش مقاومت به حشره‌کش­ها باعث مشکلاتی در مدیریت این سفیدبالک شده است. در این تحقیق تأثیر 5 نوع   حشره­کش شامل پیری­پروکسی­فن، ایمیداکلوپراید، پی­متروزین، فن­پروپاترین و بوپروفزین بر B. tabaci جهت تعیین بهترین حشره­کش مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از نمونه­برداری برگی، 3 برگ از قسمت­های بالایی، میانی، پایینی 3 بوته و مجموعاً 9 برگ از هر پلات را به طور تصادفی انتخاب و حشرات کامل آفت روی سطح زیرین آن مورد شمارش قرار ­گرفت. جهت شمارش پوره و پوپاریوم آفت، برگ­ها را از ساقه گیاهان جدا نموده و در زیر بینوکولر شمارش­ها صورت گرفت. سپس داده‌های بدست آمده مورد تجزیه آماری قرار گرفت و با استفاده از آزمون چند دامنه­ای دانکن در سطح یک و 5 درصد مورد مقایسه آماری قرار گرفته و گروه­بندی انجام شد. نتایج نشان داد هیچ­کدام از 10 تیمار حشره­کش تأثیر قابل­قبولی بر جمعیت پوره و پوپاریوم ندارند و در مورد حشرات کامل آفت، تیمارهای        پیری­پروکسی­فن (%10EC ) به میزان 750 سی­سی در هکتار، ایمیداکلوپراید (%35SC ) به میزان 750 سی­سی در هکتار ، پی­متروزین (%25WG ) به میزان 1 کیلوگرم در هکتار و پی­متروزین (%25WG ) به میزان 25/1 کیلوگرم در هکتار برتری بیشتری نسبت به شاهد داشتند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of common pesticides on sweet potato whitefly Bemisia tabaci (Hem.: Aleyrodidae) in fall cucumber at Ahwaz

نویسندگان [English]

  • Mona Omidbakhsh
  • Gholam reza Gesmi
  • Farhan Kocheili
چکیده [English]

Bemisia tabaci Gennadiuswas introduced over one hundred years ago and has seriously damaged the farming and non-farming products in the tropical regions. Many biological factors including host widespread range, being multi-generations, high productive rate, ability to transmission of the plant viruses and developing resistant to insecticides have been created many problems for managing this whitefly. In this research the effect of five insecticides .i.e. Pyriproxyfen, Imidaclopride, Pymetrozine, Fenpropathrin and Buprofezin on B.tabaci have been studied in order to determine the least most effective insecticide.  By using leaf sampling, three leaves were chosen from upper, middle and lower parts of three shrubs. Totally nine leaves were selected from each plot randomly and the mature insects of pest lodging under leaves were counted. In order to count nymphs and puparium, the leaf pests were separated from stems and counted under a Binocolar. Subsequently, the obtained data were statistically analyzed and grouped at levels of %1 and %5. The results showed that none of the 10 treatments has an acceptable impact on nymph and puparium population. However, in adult pest insects the treatments Pyriproxyfen (Ec 10%)  750 cc/ha, Imidaclopride (SC35%) 750 cc/ha, Pymetrozine (WG25%) 1 kg/ha, Pymetrozine (WG25%) 1.25 kg/ha have had far superior results compared to the control group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sweet potato whitefly
  • Bemisia tabaci
  • Pesticide
  • Khuzestan
Ashtari, S., Purmirza, A.A. & Safar-Alizade, M.H. 2002. Study of susceptible of different stages of cotton whitefly to Pyripyroxyfen and Sitovet oil. Proceedings of the 15th Iranian Plant Protection Congress, Razi University, Kermanshah, Iran, p. 64.
Behdad, E. 1982. Pests of Agricultural Plants in Iran. Yadbud Publication, Iran.
Butler, G.D., Henneberry, T.J. & Natwick, E.T. 1985. Bemisia tabaci: 1982 and 1983 populations in Arizona and California cotton fields. The South Western Entomologists, 10(1):20-25.
Castle, S.J. 2005. Concentration and management of Bemisia tabaci in cantaloupe as a trap crop for cotton. Journal of Crop Protection, 25:574-584.
Ellsworth, P.C. &  Martinez Carrillo, J. L. 2001. IPM for Bemisia tabaci: A Case study for North America. Journal of Crop Protection, 20:853-869.
Hirano, K., Budiyanto, E. & Winarni, S. 1993. Biological characteristics and forecasting outbreaks of the whitefly, Bemisia tabaci, a vector of virus diseases in soybean fields. Taipei Food and Fertilizer Technology Center, Technical Bulletin, No. 135.
Jemsi, Gh. 2005. Study on the effect of some new insecticides on cotton whitefly Bemisia tabaci Genn. in Khuzestan Province. Center of Khuzestan Agricultural  Research, Unpublicated Report.
Jemsi, Gh. & Javadzade, M. 2005. Effect of some insecticides on cotton whitefly Bemisia tabaci (Homoptera; Aleyrodidae) in Khuzestan Province. Proceedings of the 16th Iranian Plant Protection Congress, 28 Agu-15 Sept. Tabriz University, Iran, P. 180.
Kocheili. F. 1985. Identification of Major Pests of Soybean in Ahwaz. M.Sc.  Thesis, Agricultural Faculty, University of Shahid Chamran, Ahwaz, Iran.
Kocheili. F. 2005. Study of Bioecology of Cotton Whitefly Bemisia tabaci (Genn)(Hom., Aleyrodidae) and Efficacy of Its Current Parasitoids in Ahwaz. Ph.D. dissertation, Agricultural Faculty, University of Shahid Chamran, Ahwaz, Iran.
Lee, Y-S., Lee, S.Y., Park, E-Ch., Kim, J-H. & Kim, G-H. 2008. Comparative toxicities of Pyriproxyfen and Thiamethoxam against the sweet potato whitefly Bemisia tabaci(Homoptera: Aleyrodidae). Journal of Asia Pacific Entomology, 23:611-618.
Lopez, S.N. & Andorno, A. 2009. Evaluation of the local population of Eretmocerus mundus (Hymenoptera: Aphelinidae) for biological control of Bemisia tabaci biotype B(Hemiptera: Aleyrodidae) in green house peppers in Argentina. Journal of Biological Control, 50:317-323.
Naranjo, S.E. & Akey, D.H. 2004. Comparative efficacy and selectivity of Acetamiprid for the management of Bemisia tabaci. Arizona Cotton Report, 138: 198-205.
Oliveira, M.R.V., Henneberry, T.J.  & Leon-Lopez, R. 2000. History and current status of Bemisia. Proceeding of the XXI International Congress of Entomology, August 20-26, 2000, Brazil, p. 646.
Palumbo, G.C., Horwitz, A.R. & Prabhaker, N. 2001. Insecticidal control and resistance management for Bemisia tabaci. Crop Protection, 20:739-765.
Sakenin Chelav, H., Ghahari, H., Nikkhah, H. & Imani, S. 2007. Effects of six antibiotics on Bemisia tabaci (Homoptera; Aleyrodidae) and Encarsia formosa (Hymenoptera; Aphelinidae). Journal of Agricultural Science and Technology. 22:71-88.
Zandi-Sohani, N., Shishebor, P. & Kocheili, F. 2009. Parasitism of cotton whitefly, Bemisia tabaci on cucumber by Eretmocerus mundus: Bionomics in relation to temperature. Crop Protection, 28:963-967.