ارزیابی کارائی طعمه فسفات آهن در کنترل راب Deroceras agreste روی کاهو در استان های مازندران و تهران

نویسنده

چکیده

راب (L.) Deroceras agreste از آفات مهم مزارع سبزی در ایران و جهان بوده که با تغذیه از برگ، ساقه، ریشه و بذور سبزیجات (خسارت کمی) و ایجاد خوردگی روی برگ و قسمت های مختلف آنها (خسارت کیفی) ایجاد خسارت می کند. تأثیر راب کش جدید فسفات آهن با نام تجاری فریکول برای کنترل جمعیت بالغ راب D. agreste و روی کاهو Lactuca sativa (L.) در مقایسه با سایر سموم راب کش مجاز در مزارع کاهوی دشت ناز ساری و ورامین دو استان مازندران و تهران در سال 1387 مورد مطالعه قرار گرفت. این بررسی در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی در سه تیمار (طعمه فسفات آهن، متالدئید، کارباریل) به همراه تیمار شاهد انجام گردید. نتایج درصد تلفات راب بالغ در زمان های مختلف در کلیه تیمارها در سطح پنج درصد معنی دار بود. تاثیر کلی پلت های فسفات آهن در مقایسه با سایر تیمارها در مزارع دو استان متفاوت بود. در دشت نازساری، فسفات آهن (26/71 درصد) دارای بیشترین عملکرد بوده و همانند تیمار متالدئید (42/70 درصد) در گروه A  آزمون دانکن قرار گرفت. کاربایل (06/68 درصد) با عملکردی کمتر درگروه B آزمون دانکن قرار گرفت. تاثیر مرکب تیمارها در نوبت های مختلف نمونه برداری تاثیر افزایش ازدیادی در نوبت های بعدی را تا 14 روز در تیمار فسفات آهن نشان داد. تاثیر منطقه ای تیمارها در دشت ناز ساری (91/69 درصد) نسبت به ورامین (38/71 درصد) کمتر و هر دو در گروه A قرار گرفتند. نتایج نشان داد  فسفات آهن در مقایسه با سایر سموم مصرفی،  قابلیت لازم برای کنترل موثر و پایدار راب D. agreste را در مزارع کاهوی کشور دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation on effectiveness of iron phosphate against Deroceras agreste in lettuce fields of Mazandaran and Tehran provinces Abstract

نویسنده [English]

  • Elham Ahmadi
چکیده [English]

Deroceras agreste (L.)  is a pest of lettuce in different regions of Iran and world. Their damage is feeding from leaves, stems, roots and seeds.The aim of this study was to determine the effectiveness of iron phosphate in comparison with registered molluscicides against D.agreste in lettuce fields of Mazandaran and Tehran provinces during 2007-2008. The field studies were conducted according on randomized complete block design method with four treatments and four replications. Treatments were iron phosphate baits (pellets 1%) at dose 5 gr/m², metaldehyde bait (2.5 gr/ m²), carbaryl bait (3 gr/ m²) and control. The percent of slug mortalities in all treatments were found significant at α=5% (p<0.05). iron phosphate applied (5 gr/ m²) caused 65.40 % mortality and that of metaldehyde (2.5 gr./ m²)  and carbaryl (3 gr./ m²)  were 74.93% and 71.61% respectively. In Sari, Mortality percentage of iron phosphate (5gr/m²) was singnificantly higher. control (71.26%) as compared with  metaldehyde (70.42%) and carbaryl (68.06%) treatments. Application of 5gr/m² Iron phosphate and 2.5gr/ m² metaldehyde and 3gr/ m² carbaryl were placed in group of A, B and C respectively, by Duncan test. It was proved that mortality of slugs increased as time passed regardless of doses (Iron phosphate) and was found max. in day 14 of sampling. Percent mean of slug mortality in Sari region was higher (69.91%) compared with that of observed Varamin (71.38%) regions. In total, results of present study indicated that, Iron phosphate 5 gr/m², due to possessing the least environmental pollution, among the registered molluscicides and because of its higher efficacy in wet condition can be recommended against D. agreste in lettuce fields of Iran.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deroceras agreste
  • Iron phosphate
  • poisoned bait
  • molluscicide
  • lettuce
Ahmadi, E. & Halajisani, M.F. 2007. An investigation on effectiveness of Copper barrier against Caucasotachea lencoranea (Mouss.) in citrus orchards of Mazandaran and Tehran provinces. Pajouhesh-va-Sazandegi, 76: 97-102.

Anonymous, 2001. Statistics of Permits Issued for Entry and Discharge of Raw Materials Required for Pesticide Formulation. Plant Protection Organization, Tehran, Iran.

Anonymous, 2005. Agricultural Statistics: vol. 1, Agricultural crops and orchards. Ministry of Jihad-e-Agriculture, Programming and economic section, Tehran, Iran.

Barker, G.M., 2002. Mollusces as Crop Pests. CABI Publishing, UK.

Bari, M.A. 2004. Comparative efficacy of mollusc baits containing metaldehyde (Slugfest and Deadline) and Iron phosphate against the gray garden slug, Deroceras reticulatum occurring on artichokes. Acta Horticulture, 660:39-45.

EPA. 1998. Iron phosphate. Office of Pesticide Programs factsheet. Available from URL: http:// www.epa.gov/pesticides/biopesticides/factsheets/fs034903htm.

Garthwaite, D.G. & Thomas, M.R. 1996. The usage of molluscicides in agriculture and horticulture in Great Britain over the last 30 years. Pesticide usage. Available from URL: http:// www. Csl. Gov. uk/Science/organ/pvm/puskm/pusgabs8.cfm.

Godan, D. 1987. Pest Slugs and Snails (Biology & Control). Pringer-Verlag Publ. Berlin.

Koch R., Jackel B. & Plate H.P. 2000. Controlling pest slugs : new methods and the verification of their effects. Gesunde Pflanzen, 52(1) : 1-10.

Likharev, I.M. & Rammel Meier, E.S., 1962. Terresterial Mollusks of the Fauna of the U.S.S.R. Israel Program for Scientific Translation Jerusalem.

Mallet, C. & Bougaran, H. 1970. Degats de limaces dans colzas. Journees Internationales sur le Colza, pp. 245-249.

Mirzaei, A., 1972. Molluscs of Agricultural Importance in Iran. Ministry of Agriculture and Natural Resources, Plant pests & Diseases Research Institute, Tehran, Iran.

Noroozi, M. 1999. List of Permitted Pesticides in Iran. Publication of  Plant Protection Organization, Tehran, Iran.

Speiser, B. & Kistler, C. 2002. Field tests with a molluscicide containing iron phosphate. Crop Protection, 21: 389-394.

Tomlin, C.D.S. 2000. The Pesticide Manual. British Crop Protection Council, UK.