تاثیر جداگانه و توام باکتری Bacillus thuringiensis، حشره‌کش کارباریل و ضد سنتز کیتین دیفلوبنزرون علیه کرم کپسول‌خوار نخود (Heliothis viriplaca) در شرایط آزمایشگاهی

نویسنده

چکیده

در این تحقیق تاثیر باکتری Bacillus thuringiensis، حشره­کش کارباریل و دیفلوبنزرون به طور جداگانه و توام، برای کنترل کپسول­خوار نخود Heliothis viriplaca HuFn.بررسی شد. به منظور انجام آزمایش­های زیست­سنجی شفیره­های جمع­آوری شده از طبیعت در شرایط آزمایشگاهی پرورش داده شد و سپس لاروهای سن سوم در آزمایش­های زیست­سنجی مورد استفاده قرار گرفت. در مطالعات زیست­سنجی بهترین غلظت از هر یک از سموم به طور مجزا و نیز مخلوط با هم انتخاب و در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی بررسی و بکار برده شد. نتایج نشان داد در میان سه ترکیب استفاده شده در غلظت­های مختلف، باکتری Bt با غلظت­های ppm 2600 و ppm 1900 از سایر سموم بهتر بود و سم کارباریل با غلظت ppm 1900 و باکتری Bt با غلظت ppm 1600 در رده­ بعدی قرار گرفتند. مقایسه سموم در حالت جدا و توام نشان داد که تیمارهای مخلوط کارباریل، دیفلوبنزرون و Bt، مخلوط کارباریل و Bt و مخلوط دیفلوبنزرون و Bt در سطح احتمال 1درصد از سایر تیمارها بهتر بوده و تنها تیمار مخلوط کارباریل و دیفلوبنزرون نسبت به سایر تیمارهای مخلوط تاثیر کم­تری داشت ولی با تیمار Bt  تفاوت معناداری نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Bacillus thuringiensis, Carbaryl and Diflubenzuron independently and different combinations of them against the chickpea pod borer Heliothis viriplaca in the laboratory condition

نویسنده [English]

  • Morteza Kahrarian
چکیده [English]

In this research the effect of Bacillus thuringiensis, Carbaryl and Diflubenzuronindependently and different combinations of them were tested against Helithis viriplaca HuFn. in laboratory conditions. In order to conduct bioassay experiments, the pupa were collected from the field and reared under controlled conditions. Third larval stage was used for bioassay experiments. In bioassay experiments the best concentration of compounds were selected individually and in combination using randomized block design. The laboratory tests showed that  Bt with concentration of 2600 ppm and 1900 ppm revealed the best result and Carbaryl with concentration of 1900 ppm and Bt with concentration 1600 ppm were in the second rank. The comparison of tested compounds individually and in combination showed that mixture of Carbaryl-Diflubenzuron-Bt, Carbaryl-Bt, and Diflubenzuron-Bt were better than other treatments (p≤ 0.01) and Crarbaryl and Diflubenzuron mixture had least effect with no statistical difference with Bt effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chickpea pod borer
  • Heliothis viriplaca
  • Bioassay experiments
  • Carbaryl
  • Diflubenzuron
  • Bacillus thuringiensis

Binaee,T. 1994. Chick Pea From Sowing Until Harvesting. Publication of Research and Education Ogriculture Organization, Agriculture Ministry, Iran (In Persian).

Ehbab, M.B. 2003. Henderson-tiltons formula. Available from URL:  http://www. ehbabsof.com/idpline/onlinecontrol.htm.ehbab

Guerra, P.T., Franco, R.C., Roland, H.M.,  Moguire, M.R., Calan-wong, L.J. &        Luna-olvera, A. 1998. Laboratory and field comparison of strains of Bacillus thuringiensis for activity against Noctuidae larva using granular formulation: JournalofEconomicEntomology,  91(1): 86-93.

Hashemi Aghajeri, M. 1998. The biology of pod borer (Heliothis viriplaca) on rain – fed chickpea, in Urmia, Maragheh and Hashtrood under different conditions. M.Sc. Thesis, Urmia university, Urmia, Iran.

Kahrarian, M., & Ebadi, R. 2006. The biology of pod borer Heliothis viriplaca and  determine the best time for chemical control against it on Kermanshah rain-fed chick pea. Conference of Quantity and Quality in dryfarming, Islamic Azad University, Kermanshah branch, Iran.

Matthews, C.A. & Tunstall, J.P. 1994.  Insect Pest of Cotton. CAB International, UK.

Mohajeri, M,. Mosadegh, S., & Kamali, K. 2000. The effect of biological and chemical against Heliothis armigera. The 14 th Iranian  Plant Protection Congress, Isfahan University Technology, Isfahan, Iran, P. 74.

Pimprale, S.S., Besco, C., Bryson, P.K. & Brown, M., 1997. Increased susceptibility of pyrethroid resistant tobacco Bud worm. (Lepidoptera:  Noctuidae) to Chlorofenapyr: JournalofEconomicEntomology,  90(1): 49-56.

Robertson, J.L. & Preisler, H.K., 1995. Effects of combination of Chlorpyrifos and Cypermetrian on mortality of Corn earworm and Fall army worm (Lepidoptera:  Noctuidae) larvae. Canadian Entomologist, 127: 25-32.

Semtner, P. J.2008. Insects on tobacco. Flue-cured Tobacco Production Guide. Available from URL: http://pubs.ext.vt.edu/436/436-048/PDF_43-60InsectsOnTabacco.pdf.