اندازه‌گیری باقی‌مانده حشره کش دیازینون در محصول خیار گلخانه‌ای عرضه شده در میادین میوه و تره‌بار شهر تهران

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

چکیده

به منظور اندازه­گیری میزان باقی­مانده حشره کش دیازینون در محصول خیار گلخانه­ای عرضه شده در سطح میادین میوه و تره­بار شهر تهران،90 غرفه در 59 میدان میوه و تره­بار منتخب، به روش طبقه ای انتخاب و اقدام به نمونه گیری از این محصول به روش تصادفی شد.  نمونه­ها به گروه های شسته شده و شسته نشده و هر کدام از گروه ها به صورت خیار با پوست، خیار بدون پوست و پوست خیار تقسیم بندی شد و در نهایت 6 نمونه برای تجزیه نهایی انتخاب گردید. نمونه­ها به روش استخراج فاز جامد استخراج شدند تا اگر در بافت­های آنها باقی مانده دیازینون موجود باشد جدا گردد.    عصاره­های حاصل از استخراج توسط دستگاههای GC و GC/MS تجزیه گردید و پس از تجزیه و تحلیل پیک­های حاصل از کروماتوگرام دستگاه های فوق مشخص شد در دو نمونه از نمونه­های مورد مطالعه میزان دیازینون اندازه گیری شده بالاتر از MRL (حداکثر مجاز باقی­مانده) اعلام شده توسط کمیسیون کدکس غذایی می باشد که به ترتیب مقادیر  ppm 2/1 برای نمونه خیار با پوست و شسته شده و ppm 4/10 برای نمونه پوست خیار و شسته نشده بوده است و در سایر نمونه­ها باقیمانده ای از ترکیب مورد مطالعه به دست نیامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Diazinon residue in greenhouse cucumber of Tehran fruit and vegetable markets

نویسندگان [English]

  • Yahya Ostadi
  • Gholamreza Yavari
  • Mahmoud Shojaei
  • Seyyed Mehdi Mirdamadi
  • Sohrab Imani
چکیده [English]

To evaluate Diazinon residue in greenhouse cucumber in fruit and vegetable markets in Tehrans, 90 samples were conducted from 59 area selected by stratified sampling method. First the samples divided by two groups ,washed samples and not washed samples , then each of them divided by three types peeled , not peeled and only peelings. The residues measured in all of the type samples extracted by solid phase extraction method and extracts analyzed by GC and GC/MS systems. Results showed that in two samples there were residue higher than the Maximum Residual Levels , and the amount of residue were 1.2 ppm in washed and notpeeled sample (washed cucumber) and 10.4 ppm in not washed peel sample.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diazinon residue
  • greenhouse cucumber
  • Tehran fruit and vegetable market
Abbassy, M. 2000. Pesticide Residues in Selected Vegetables and Fruits in Alexandria City, Egypt. Department of Environmental studies, institute Graduqte Studies and Research, university of Alexandaria, Alexanderia, Egypt.
Dejonckheere, W., Steurbaut, W., Drieghe., S., Verstaeteri, R, Braeckman, H.1996. Monitoring of pesticide residues in fresh vegetables, fruits and other selected food items in Belgium. Journal of AOAC, 79:97- 110.
Emamjome, L., Imani, S., & Larijani, K. 2009. Determination of Zolon and Dimilin residue in Tehran's mushrooms (Agaricus bisporus).The 6th Asia-Pacific Congress of Entomology, October 18-22, Beijing, China, p. 59.
Imani, S. 2004. A Survery on Pesticides Multi Residue and Multi Class Detection in Selected Vegetable. Ph.D. Thesis, Tehran Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
Moradeshaghi, M., & Talebi, Kh.1976. Study of amount of remaining Diazinon in cucumber fruit with Gas chromatography. Journal of Entomological Society of Iran, 4(1,2): 23-29.
Sheikhi, A., Talebi, Kh., Esmaili, M., Sepehr, K. 1998. Study of remaining Heptenophos pesticide in cucumber product. Proceedings of the 13th Iranian Plant Protection Congress, 23-27 Aug. 1998, Junior college of Agriculture, Karaj, Iran.
Shojaei, M., Ostovan, H., Darvish, F., Tirgari, S., Labbafiy, B., & Rajabi, M. 2005. Technology of biological control and pollination of Iranian cucumber cultivars in protected cultivation and organic production crop. Journal of Agricultural Sciences of Islamic Azad University, 11(1): 69-104.