گزارش جدید از کنهﻫﺎی خانواده Stigmocheylidae (Trombidiformes: Paratydeoidea) از ایران

نویسندگان

چکیده

به منظور شناسایی کنه ﻫﺎﻯ راسته Trombidiformes در منطقه استهبان استان فارس (به طول جغرافیایی 29 درجه و 6 دقیقه شمالی و عرض جغرافیایی 54 درجه و یک دقیقه شرقی وارتفاع 1860 متر از سطح دریا) در بهار 1388 نمونهﺑﺮداری ﻫﺎیی از خاک پای درختان گردو انجام شد و نمونهﻫﺎی مختلفی از خانواده ﻫﺎی مختلف به کمک قیف برلز جمعﺁوری شدند. از نمونهﻫﺎی جمعﺁوری شده پس از شفاف سازی در محلول لاکتوفنل با استفاده از هویر اسلاید میکروسکوپی تهیه شد. در میان نمونه ﻫﺎ، به تعدادی کنه از خانوادهStigmocheylidae  برخورد گردید که با نام علمی Stigmocheylus sp. شناسایی شدند. طول و عرض ایدیوزوما در پهن ترین قسمت به ترتیبm µ 4/274 وm µ 4/127 بود. کنه های این خانواده، که از راسته Trombidiformes ، زیر راسته Prostigmata و بالاخانواده Paratydeoidea میﺑﺎشند، دارای زندگی آزاد یا انگلی، بدنی کوچک و کشیده می ﺑﺎشند (Krantz & Walter, 2009). برخی از ویژگی ﻫﺎی مرفولوژیکی این خانواده عبارتند از: prodorsum با دو جفت تریکوبوتری؛ زائده شست- ناخن پالپ خوب توسعه یافته، ساق پالپ معمولاً دارای حداقل یک موی ناخن مانند در انتها، پنجه پالپ معمولاً خوب توسعه یافته؛ پای اول بدون آپوتل؛ پاهای اول و دوم به خوبی از پاهای سوم و چهارم فاصله گرفتهﺍند. کنه های این خانواده تا کنون از استرالیا، اروپا، شمال امریکا و شمال افریقا گزارش شده اند (Krantz & Walter, 2009).  پریتریم این گونه غیر بند بند؛ موی sci بلندتر از بقیه گونه ها؛ فاقد موی c3.  (Bochkov, 2008). با توجه به خصوصیات ذکر شده این گونه برای دنیا جدید می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

First report of the family Stigmocheylidae (Trombidiformes: Paratydeoidea) from Iran

نویسندگان [English]

  • Maryam Naghibinejad
  • Ali Ahadiyat
  • Hadi Ostovan
چکیده [English]

During the investigation of edafic mites fauna of walnut fields in Estahban (Fars province, longitude 29˚ 06 ́N, latitude 54˚ 01 ́E and altitude 1860 m above sea level in spring 2009, a few speciments belonging to the family of Stigmochelylidae were collected from walnut soil, placed in lactophenol, mounted in Hoyer’s medium  and finally identified as Stigmocheylus sp. Length of idiosoma and its maximum width were 274.4 µm and 127.4 µm respectively. This is the first record of the family and genus from Iran. This family, which belongs to the order Trombidiformes, suborder Prostigmata and subfamily Paratydeoidea, contains small and, soft-bodied elongate and free living or parasitic mites (Krantz & Walter, 2009). Some morphological characteristics of this family are as follows: Prodorsum with 2 pairs of trichobthria; palps with well-developed thumb-claw process, palptibia usually with at least one claw-like seta distally, palptarsus usually well developed; first and second legs widely separated from legs 3 and 4. stigmocheylid mites are known from Australia, Europe, North America and North Africa. (Krantz & Walter, 2009). Peritremes not segmented; setae c3 absent; setae sci longer than other species (Bochkov, 2008). This species is the first record in the world regarding to this characters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acari
  • Trombidiformes
  • Paratydeoidea
  • Stigmocheylidae
  • Stigmocheylus
Krantz , G.W&Walter,D.E.2009.A Manual Of Acarology. 3rd ed. Texas Tech University press.

Bochkov, A.V, 2008. A review of the Mite Family Stigmocheylidae Berlese (Acari: Prostigmata). Annales Zoological, 58(2):311-325.