گزارش پادمان جدید برای ایران و بررسی اهمیت آن‌ها در گلخانه‌های استان اصفهان

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

چکیده

طی بازدیدهایی که در سال­های 85-1384 از گلخانه‌های سبزی و صیفی و گل‌های زینتی در استان اصفهان به­عمل آمد، نمونه­هایی از پادمان روی ریشه و طوقه گیاهچه‌های پژمرده و در حال زوال مشاهده و جمع­آوری گردید. نمونه‌های شناسایی شده و میزبان‌های آنها عبارتند از : Sinella tenebricosa (Entomobryidae) و Proisotoma minuta (Isotomidae) روی بنفشه آفریقایی و Ceratophysella sp. (Hypogastruridae) روی خیار گلخانه­ای و جعفری.
بررسی­ها نشان داد که در گلخانه‌ها و گلدان­های با رطوبت بالاتر و دور آبیاری کوتاه­تر خسارت و جمعیت پادمان فوق بیشتر بود، به­طوری‌که ریشه‌های مویی گیاهان به­طور کامل خورده شده و همچنین به­واسطه تغذیه آنها از محل طوقه زمینه برای نفوذ عوامل بیماری­زا فراهم شده بود. در منابع داخلی تاکنون فقط P. minuta گزارش شده است و Ceratophysella sp. نیز احتمالاً برای فون جهان جدید می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New reports of Collembola for Iran with surveying of their importance in the greenhouses of Esfahan province, Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Nematollahi
  • Mohammad Reza Bagheri
  • Jerzy Michal Radwanski
چکیده [English]

Through inspections in vegetables and ornamentals greenhouses in Esfahan province, during 2005-2006, some specimens of Collembola were found feeding on the root and crown of wilting or dying seedlings. Identified species and their hosts were as follow: Sinella tenebricosa (Entomobryidae) and Proisotoma minuta (Isotomidae) from African violet, and Ceratophysella sp. (Hypogastruridae) from greenhouse cucumber and parsley.
Studies indicated that these collembolans reach to high density, with more damage on plants, in greenhouses and pots with higher humidity and shorter irrigation periods. In the infested plants, secondary roots were devoured completely and the plants could be easily infected by pathogens, due to collembolan damages to plant crown. Among the indicated species, only P. minuta was recorded from Iran, and Ceratophysella sp. might be a new species to the world. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collembola
  • Greenhouse
  • Vegetables
  • Ornamentals
  • Esfahan
 
Bellinger, P.F., Christansen, K.A. & Janssens, F. 1996-2010. Checklist of the Collembola of the world. Available from URL: http://www.collembola.org. (Accessed at Feb 2010)
Bishop, A.L. & Barchia, I.M. 2003. Relationship between the lucerne flea, Sminthurus viridis (L.) (Collembolla: Sminthuridae), and damage to lucerne. Australian Journal of Entomology, 42: 304-310.
Cardoso M.A. 1973. Nova contribuiç āo para o estudo dos col êmbolos de Moçambique. Revista de Ciências Biológicas, Serie A, 6: 7-21.
Chen, J.X. & Christiansen, K.A. 1997. Subgenus Coecobrya of the genus Sinella (Collembola, Entomobryidae) with special reference to the species of China. Annals of the Entomological Society of America, 90: 1-19.
Chen, J.X. & Deharveng, L. 1997. A new record of the genus Sinella in Indonesia with a new species of the subgenus Coecobrya (Collembola: Entomobryidae). Raffles Bulletin of Zoology, 45: 135-138.
Cox, P. 1982. The Collembola fauna of north and north western Iran. Entomologist's Monthly Magazine, 118: 39-49.
Farahbakhsh, GH. 1961. A Checklist of Economically Important Insects and Other Enemies of Plants and Agricultural products In Iran. Department of Plant Protection, Ministry of Agriculture. Tehran, Iran. 1, 153 pp.
Gardenhire, R.Q. 1959. Summary of insect conditions in Iran (1958). Applied Entomology and Phytopathology, 18: 51-61.
Hopkin, S. 1997. Biology of the Springtails (Insecta: Collembola).OxfordUniversity Press.
Hopkin, S. 2005. The biology of Collembola (springtails): the most abundant insects in the world. Available from URL: http://www.fathom.com/features/122603. (Accessed at Feb 2010).
Koehler, P.G., Oi, F.M. & Aparicio, M.L. 2005. Springtails. Available from URL: http://edis.ifas.ufl.edu/IG124.
Modarres Awal, M. 1997. List of Agricultural Pests and Their Natural Enemies in Iran (Revised edition). 2nd edition. FerdowsiUniversityPress, Iran. 147, 429 pp.
Moravvej, S.A., Potapov, M., Kamali, K. & Hodjat, S.H. 2007. Isotomidae (Collembola) of the Tehran region (Iran). Zoology in the Middle East, 41: 118.
Nicholas, S.W. 1989. The Torre-Buneo Glossary of Entomology. The New York Entomological Society. 840 pp.
Potapov, M.B. 2001. Synopses on Palaearctic Collembola: Isotomidae. Abhandlungen und Berichte des Naturkundemuseums Görlitz, 73: 1-603.
Thibaud, J.M., Schulz, H.J. & Gama Assalino, M.M. 2004. Synopses on Palaearctic Collembola: Hypogastruridae. Abhandlungen und Berichte des Naturkundemuseums Görlitz, 75: 1-287. 
Triplehorn, C.A. & Johnson, N.F. 2005. Borror and DeLong's  Introduction to the Study of Insects. 7th edition. Brooks/Cole, Thomson Learning Inc.864 pp.