اولین گزارش گونه Cassida palaestina (Coleoptera : Chrysomelidae) از ایران

نویسندگان

چکیده

در سال های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ تحقیقاتی به منظور شناسایی گونه های جنس Cassida که به خانواده Chrysomelidae تعلق دارند، در منطقه گچساران صورت گرفت. در این پژوهش سوسک برگ خوار Reiche Cassida palaestina برای اولین بار از ایران جمع آوری و گزارش می شود. این گونه از روی علف هرز Centaurea behen L. متعلق به خانواده گیاهی Asteraceae جمع آوری و در کنترل بیولوژیک آن نقش دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cassida palaestina (Coleoptera: Chrysomelidae), a new record for the chrysomelid fauna of Iran

نویسندگان [English]

  • Hossein Moradian
  • Hadi Ostovan
  • Mostafa Haghani
چکیده [English]

Samples of the tortoise beetles genus Cassida were collected on Centaurea behen L. across Gachsaran district during a 2-year period between 2008 and 2009. The beetle was identified as Cassida palaestina Reiche. This species is recorded for the first time from Iran and considered an important natural control agent feeding on weedy herbs such as Centaurea behen L. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Weedy herbs
  • Iran
  • Chrysomelidae
  • Cassida palaestina
  • Centaurea behen
  • Gachsaran
Baloch, G. M. 1977. Tortoise beetles (Chrysomelidae: Cassidae) associated with field bind weed, Conovolvulus arvensis L. Pakistan C. I. B. C. Technical Bullet in, 18: 137 - 144.

Borror, D. J ; Triplehorn, C.A. & Johanson, N. F. 1989. An Introduction to the Study of Insects, 6th Edition, Saunders college publication. Philadelphia, USA.

Borowiec, L. & Takizawa, H. 1991. Notes on Chrysomelidae beetles (Coleoptera) of India and its neighboring areas. Part 10. Japanese Journal of Entomology, 59(3): 637 - 654.

Philip, W. T. 1993. Field studies with Cassida rubiginosa (Col : Chrysomelidae) in Canada thistle. Environmental Entomology. 22(6): 1402 - 1407.

Singh, J.P. & Sidhu. P. K., 1992. Mating and Oviposition in Cassida indicola Duvivier (Coleoptera : Chrysomelidae). Utterparadesh Journal of  Zoology, 12(2): 128 - 132.