غربال ژنوتیپ های مختلف لوبیا (Phaseolus vulgaris)در شرایط آلودگی به بیماری سوختگی باکتریایی معمولی در استان مرکزی

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

چکیده

بیماری سوختگی باکتریایی معمولی لوبیا ناشی از  Xanthomonas axonopodis pv. phaseoliیکی از بیماری های مهم لوبیا است که باعث کاهش کمیت و کیفیت محصول می گردد. از آن جا که کنترل این بیماری با روش های شیمیایی موثر نیست، لذا استفاده از ارقام مقاوم به منظور کنترل بیماری توصیه می گردد. این تحقیق به منظور بررسی و شناسایی اولیه ژنوتیپ های مقاوم لوبیا به بیماری سوختگی باکتریایی معمولی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی (اراک) انجام گردید. آزمایش در دو قطعه زمین جداگانه اجرا شد. در یک قطعه زمین، آلودگی مصنوعی به روش اسپری کردن در قبل از گلدهی با غلظت 107 سلول در میلی لیتر انجام شد. پیشرفت بیماری با مقیاس1 (ایمن) تا 5 (حساس) تعیین گردید. 232 ژنوتیپ لوبیا در قالب طرح آگمنت با سه شاهد لوبیا چیتی محلی خمین، لوبیا سفید دانشکده و لوبیا قرمز گلی در 12 بلوک اجرا شد. صفات اندازه گیری شده در سه شاهد در 12 بلوک آزمایشی اختلاف معنی داری نداشت که نشان دهنده دقت بالای آزمایش بود. تعداد 41 ژنوتیپ با مقیاس بیماری 3 و کمتر از 3 انتخاب شد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Screening bean genotypes ) Phaseolus vulgaris( for resistance to common bacterial blight disease in Markazi Province, Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Lak
  • Hamid Reza Dorri
چکیده [English]

Common bacterial blight (CBB), caused by Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Xap), is one of the major diseseas in bean fields leading to significant losses in yield and seed quality. Chemical control is ineffective, therefore, the use of resistant varieties becomes an interesting alternative. The object of this experiment was to screen resistant bean genotypes to CBB. The experiment was conducted at Arak Station of Agricultural and Natural Resources Center of Markazi Province. Bean genotypes were planted in the field at 2 locations. In one locations Xap suspension with 107 cfu/ml was sprayed onto plants befor flowerhng stage. Disease scale was rated from 1 (Immune) to 5( susceptible). The experiment was carried out in agment design in 12 blocks with 234 bean genotypes with 3 checks including Khomein Local Chitti bean, Daneshkadeh white bean and Goli red bean. Evaluated traits in 3 bean checks had no significant difference that meaned the experiment accuracy was high. Fourty one bean genotypes with disease scale ≥ 3 was selected as resistant and semi resistant to CBB. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bean
  • Common bacterial blight
  • Markazi province
  • Resistance
Aggour, A.R. & Goyne, D.P. 1989. Heritability, phenotypic correlations, and       associations of the common blight disease reactions in beans. Journal of American Society of Horticultural Science, 114: 828-833.
Cafati, C.R. & Saettler, A.W. 1980. Transmission of Xanthomonas phaseoli in seed of resistant and susceptible phaseolus genotypes. Phytopathology, 70: 638-640.
Coyne, D.P. & Schuster, M.L. 1974. Breeding and genetic studies of tolerance to several bean ( phaseolus vulgaris) bacterial pathogens. Euphytica, 23: 651-656.
Dursun, A., Figen Donmez, M. & Sahin, F. 2002. Identification of resistance to common bacterial blight disease on bean genotypes grown in Turkey.European Journal of Plant Pathology, 108:811-813.
Fortes Ferreira, C., Gonzaga Pereira, M., Santos, A. S., Rodrigues, R., Bressan- Smith, R.E., Pio Viana, A. & Figueiredo Daher, R. 2003. Resistance to common bacterial bligh in Phaseoulus vulgaris L. recombinant inbred lines under natural infection of  Xanthomonas  axonopodis pv. phaseoli. Euphytica, 134:43-46
Gilbertson, R.L. & Maxwell, D.P.  1992. Common bacterial blight of bean, pp.18-39, In: Chaub,  H. C., Kumar, J. & Sing, U. S. (Eds.), Plant Diseases of International Importance. Prentice Hall, New Jersey.
Lak, M.R., Shamsbakhsh, M. & Bahar, M. 2000. Occurance of common bacterial blight of bean in MarkaziProvince. Proceeding of the 14th Iranian Plant Protection Congress, 5-8 Sept.2000.Isfahan University of Technology, Iran,p.285.
Lak, M.R., Shamsbakhsh, M. & Bahar, M. 2002. Identification of the Bacterial Agent of Bean Leaf and Pod Blight in MarkaziProvince. Journal of Scince and Technology of Agriculture and Natural Resources, 6:231-242.
Mohamed, M.F. & Coyne, D.P. 1995. Photoperiod sometimes influences common bacterial blight disease of common beans. Hortscience, 30: 551-553.
Saettler, A.W. 1989. Common Bacterial Blight. pp. 261-283, In: Schwartz, H. F. & Pastor -Corrales, M. A.  (Eds.), Bean Production Problems in the Tropics. CIAT. Cali, Colombia.
Todorovic, B., Milijasevic, S., Rekanovic, E., Potocnik, I. & Stepanovic, M. 2008. Suseptibility of bean genotypes to Xanthomonas campestris pv. phaseoli in greenhouse condition. Pesticidi Fitomedicina, 23: 167-173.
Valladares-Sanchez, N.E., Coyne, D.P. & Mumm, R.F. 1983. Inheritance and associations of leaf, external, and internal pod reaction to common blight bacterium in Phaseolus vulgaris. Journal of American Society of Horticultural Science, 108: 272-278.
Webster, D.M., Temple, S.R. & Galvez, G.E. 1983. Expression of resistance to Xanthomonas campestris pv. phaseoli in phaseolus vulgaris under tropical conditions. Plant Disease, 67: 394-396.
Zaiter, H.Z. & Coyne, D.P. 1989. Differential reaction of tepary bean lines to Xanthomonas  campepstris pv. phaseoli. Hortscience, 24: 134-137.