ارزیابی مقاومت برخی پایه های مرکبات به نماتد مرکبات (Tylenchulus semipenetrans) در استان فارس

نویسندگان

چکیده

نماتد مرکبات از جمله نماتدهای مهم است که به طور وسیعی در باغ­های مرکبات دنیا گسترش داشته و باعث زوال تدریجی درختان و تقلیل محصول می­شود. با توجه به این که یکی از بهترین روش­های کنترل این نماتد، استفاده از ارقام مقاوم است، مقاومت هجده پایه مختلف مرکبات شامل مینه­اولا، نارنج، لیموشیرین، لیمواهوازی، ته­بشقابی، کمکوات، ترنج، اترج، لیموی­لیسبون، تایوانیکا، ولکامریانا، یورکا، لیموترش، بتابی، راف لمون، ماکروفیلا، سیتروملو و پونسیروس در شرایط گلدان و باغ آلوده نسبت به نماتد مرکبات ارزیابی شد.  در آزمایش­های گلدانی نهال­های سه ماهه این پایه­ها در گلدان­هایی با جمعیت 40 عدد لارو سن دوم نماتد در هر سانتیمتر مکعب خاک کاشته و بعد از گذشت شش ماه میزان آلودگی ریشه­ها بررسی شد. در شرایط باغ نهال­های پنج ماهه این پایه­ها در فاصله بین درختان پرتقال 25 ساله آلوده به نماتد مرکبات کاشته شدند. هر تیمار شامل شش نهال بود که تعداد سه نهال از هر تیمار چهار ماه و نیم بعد از کاشت و سه نهال دیگر پانزده ماه بعد از کاشت از نظر میزان آلودگی ریشه­ها به نماتد بررسی شدند. نتایج هر دو آزمایش نشان داد که پونسیروس، سیتروملو و نارنج با کمترین میزان جمعیت نماتد ماده بالغ در ریشه اختلاف آماری معنی­داری با سایر تیمارها دارند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluatoin of the resistance of some citrus rootstocks to the citrus nematode, Tylenchulus semipenetrans, in Fars province, Iran

نویسندگان [English]

  • Kavous Ayazpour
  • Abdolhosein Aboutalebi
  • Majid Pakniyat
چکیده [English]

The citrus nematode, Tylenchulus semipenetrans, is widely distributed in the citrus orchards of Fars province, Iran. The nematode  causes slow decline and serious crop losses. Host resistance is the most effective method for controlling the disease. Seedlings of some rootstocks including Minneola (C. paradise × C. reticulata), Citrus ourantium, C. lmettioides, C. aurantifolia var. Ahvazi (a natural hybrid), C. maxima, Fortunella margarita, C. medicaC. medica var. Otroj, C. lemonia var. Lisbon, C. taivanica, C. volkameriana, C. lemonia var. Eureka, C. aurantifolia, C. grandis, C. lemonia var. Rough Lemon, C. macrophylla (Alemow), Poncirus trifoliata, Swingle Citromelo(C. paradise × P. trifoliata) were evaluated for their resistance to the citrus nematode. The seedlings were planted in the pots and citrus orchard. In case of pot experiments, the three months old rootstock seedlings were transplanted to the pots with 40 J2/g of soil. The roots of seedlings were scored for nematode infestation after six months. For orchard experiments, the five months old rootstock seedlings were transplanted to naturally infested soil in a citrus orchard with 25 J2/g of soil. The roots of these seedlings were evaluated for nematode infestation 4.5 and 15 months after transplanting. The susceptibility of rootstocks to citrus nematode was evaluated on the base of the number of penetrated females per gram of feeder roots. In both experiments P. trifoliata, Swingle citromelo and Citrus ourantium were resistant to citrus nematode, whereas the other rootstocks supported a high population of the nematode. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citrus nematode
  • Tylenchulus semipenetrans
  • evaluation of the resistance
  • citrus rootstocks
  • Fars province
  • Iran
Ahmad, M.S., Mukhtar, T. & Ahmad, R. 2004. Some studies on the control of citrus nematode (Tylenchulus semipenetrans) by leaf extracts of three plants and their effects on plant growth variables. Asian Journal of  Plant Science, 36: 544-548.

Ayazpour, K. & Ghanaatian A. 2004. Determination of root parasite nematodes of citrus in Jahrom (Fars province, Iran). Islamic Azad University, Jahrom Branch, Final Report of Research Project, 28 p. (unpublished)

Baines, R.C., Cameron, J.W. & Soost, R.K. 1974. Four biotypes of Tylenchulus semipenetrans in California، identified، and their importance in the development of resistant citrus rootstocks. Journal of  Nematology, 6: 63-66.

Baines, R.C., Clarck, O.F. & Bitters, W.P. 1948. Susceptibility of some Citrus species and other plants to the citrus-root nematode, Tylenchulus semipenetrans. Phytopathology, 38: 912 (Abs.).

Campos, D.V. & Barbosa Ferraz, L.C.C. 1979. Susceptibility of nine citrus rootstocks to Tylenchulus semipenetrans. Socidade Brasileira de Nematologia, 3: 85-96.

Cobb, N.A. 1914. Citrus root nematode. Journal of Agricultural Research, 2: 217-230.

Ducharme, E.P. 1948. Resistance of Poncirus trifoliate rootstock to nematode infestation in Argentina. Citrus Industry, 29: 9-15.

Duncan, L.W., Inserra, R.N., O'Bannon, J.H. & El-Morshedy, M.M. 1994. Reproduction of a Florida population of Tylenchulus semipenetrans on resistant citrus rootstocks. Plant Disease, 78: 1067-1071.

Geraci, G. Lo Guidice, V. & Insera, B.N. 1981. Response of Citrus spp. And hybrid rootstocks to Tylenchulus semipenetrans. Rivista Della Ortoflorofruitt coltura Italiana, 65: 173-178.

Insera, R.N., Vovlas, N. & OBannon, J.H. 1980. Classification of Tylenchulus semipenetrans biotypes. Journal of  Nematology, 12: 283-287.

Insera, R.N., Duncan, L.W., OBannon, J.H. & Fuller, S.A. 1994. Citrus nematode biotypes and resistant Citrus rootstocks in Florida. Citrus Circular Gainesville, 205:4

Jenkines, W.R. 1964. A rapid centrifugal-flotation technique for separating nematodes from soil. Plant Disease, 48: 692.

Kaplan, D.T. and J.H. O’Bannon. 1981. Evaluation and nature of citrus nematode resistance in Swingle Citrumelo. Proceeding of the Florida State Horticultural Society, 94: 158-162.

McCarty, C.D., Bitters, W.P. & Van Gundy, S.D. 1979. Susceptibility of 25 citrus rootstocks to the citrus nematode. Horticultural Science, 14: 54-55.

Niles R.K., Freckman, D.W. & Roose, M.L. 1995. Use of trifoliate orange as a comparative standard for assessing the resistance of citrus rootstocks to citrus nematode. Plant Disease, 79: 813-818.

OBannon, J.H., Chew, V. & Tomerlin, A.T. 1997. Comparison of five populations of Tylenchulus semipenetrans to Citrus, Poncirus and their hybrids. Journal of Nematology, 9: 162-165.

Tanha Maafi, Z., Ebrahimi, Z. & Anvari, F. 2000. Evaluation of the resistance of some citrus rootstocks to Tylenchulus semipenetrans in Mazandaran province. Iranian Journal of Plant Pathology, 36: 189-196.

Van Gundy, S.D. 1958. The life history of the citrus nematode Tylenchulus semipenetrans Cobb. Nematologica, 3: 283-294.

Van Gundy, S.D., and Kirkpatrick, J.D. 1964. Nature of resistance in certain rootstocks to citrus nematode. Phytopathology. 54:419-427.

Verdego-Lucas, S. & Mckenry, M.V. 2004. Managment of the citrus nematode Tylenchulus semipenetrans. Journal of  Nematology, 36: 424-432.

Walker, G.E. 2007. Effects of chemicals and cultivar on nematodes and fungal pathogens of citrus roots. Nematologica Mediterranea., 35: 123-129.