مطالعه جمعیت (Thysanoptera: Thripidae) Thrips tabaci روی ژنوتیپ های مختلف بادمجان در منطقه ورامین

نویسندگان

چکیده

فراوانی جمعیت Thrips tabaci Lind.، از آفات مهم صیفی و سبزیجات، روی طبقات تحتانی و فوقانی ژنوتیپ‌های مختلف بادنجان (سیاه مشهد، برازجان، Black beauty، سیاه نیشابور، محلی زابل، 905  امامی، جویبار مازندران، سرخون هرمزگان و قلمی ورامین) در سال های 1379 و 1380 در منطقه‌ی ورامین مورد مطالعه قرارگرفت. کشت نشاء ژنوتیب‌های بادنجان در طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار و هر تکرار شامل چهار ردیف 10 تایی در اوائل اردیبهشت ماه انجام شد. وفور و تغییرات جمعیت تریپس در فواصل هفت روز تا آبان ماه با جمع‌آوری تصادفی تعداد 5 برگ برای هر تکرار از سطوح اشاره شده مورد ارزیابی قرار گرفت. برای شمارش جمعیت در سطح چهار سانتی‌متر مربع پشت برگ  از استریو میکروسکوپ استفاده شد. برای مقایسه‌ میانگین داده‌ها از نرم افزار SAS و گروه‌بندی جمعیت تریپس بین ژنوتیپ‌ها و در فواصل نمونه‌برداری از آزمون چند دامنه‌ای دانکن  استفاده شد. نتایج حاصله از تجزیه‌ی سالانه‌ی جمعیت تریپس بین طبقات فوقانی و تحتانی، تفاوت آماری معنی‌داری را نشان داد، به طوری که جمعیت تریپس روی طبقات تحتانی چندین برابر بیشتر از طبقات فوقانی بود. بیشترین جمعیت تریپس را در سالهای 79 و 80  به ترتیب ژنوتیپ‌های برازجان و جویبار مازندران با میانگین تعداد 55/1 و 86/0 داشتند. تجزیه‌ مرکب جمعیت تریپس از نظر آماری روی طبقات فوقانی و تحتانی معنی‌دار نبود. روند افزایش جمعیت از خرداد ماه آغاز شد و حداکثر تراکم جمعیت تریپس در نمونه ‌برداری هفتگی به ترتیب برای سالهای 1379 و 1380 در اواسط تیر ماه و  اوائل مرداد ماه به ثبت رسید. براساس این نتایج، زمان اوج تریپس در منطقه‌ی ورامین اوائل تیر می‌باشد. جمعیت تریپس در سال نخست دو برابر سال دوم و همچنین  ژنوتیپ برازجان پذیرای بیشترین جمعیت این آفت در میان ژنوتیپ‌ها بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An abundance study of Thrips tabaci (Thys.: Thripidae) on different genotypes of eggplant in Varamin region, Iran

نویسندگان [English]

  • Parvaneh Baradaran
  • Masoud Arbabi
  • Shahab Manzari
  • Horyeh Rezai
چکیده [English]

Abundance of Thrips tabaci Lind., an important pest of vegetables, was investigated on upper and lower leaves of different genotypes of eggplant, including Siah-Mashhad, Borazjan, Black beauty, Siah-Neyshabour, Zabul indigenous, Imami-905, Juybar-Mazandaran, Sarkhoun-Hormozgan and Galami-Varamin, during 2000-2001 in Varamin region. Eggplant seedlings were cultivated in May in a randomized complete block design with three replications. Each replication consisted of four rows of 10 plants. Five leaves were randomly sampled at weekly intervals until October to estimate the incidence and population fluctuation of T. tabaci. The number of thrips was counted on the surface of four square centimeters of leaves using a binocular microscope. All analyses and comparisons were carried out using statistical package SAS. The results showed that there was a significant difference between the number of thrips on upper and lower leaves, so that the number of thrips on lower leaves were several times higher than that of on upper leaves. Borazjan and Juybar-Mazandaran with the mean number of 1.55 and 0.86 had the highest population in 2000 and 2001, respectively. In complex analysis, there was no significant difference between the thrips abundance on lower and upper leaves. Incidence of thrips faced with increase from June, and the maximum number was recorded in early until late July in both years. The results indicated that, a trend of increase initiated from late June in Varamin. Borazjan had more thrips than other genotypes and the thrips abundance in the first year was two times of the second year.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thrips tabaci
  • Egg-plant genotypes
  • Population
  • Varamin
Diraviam, J.  & Uthamkasamy, S., 1992. A  new sampling technique involving yellow sticky traps for monitoring of thrips infesting different crops. Journal of Entomological Research, 16(1): 78-81.

Esmailli, M., Mirkarimi, A. A., & Azmayesh Fard, P. 1996. Agricultural Entomology, Destructive Insects, Mites, Rodents, Molusks and Their Control, Tehran University Publicaton, No. 2073, 550 pp. (In Persian)

Fail. J. & Penzca, B. 2002. Developing  methods for testing the resistance of white cabbage against Thrips tababci. Proceeding of 7th International Symptoms on  Thysanoptera, 2-7 July 2001, Reggio Calabria, Italy, pp. 229-237.

Farhbakhesh, G. H., 1961. Check list of primary and secondary pests of  agricultural products of Iran. Ministry Agriculture of Iran. Plant Pests and Diseases Researhc Institute. Publicaiton. 153 pp

Ghosh, S. K. & Senapati, S.K. 2001. Evaluation of brinjal varieties commonly grown in terai region of West Bengal against pest complex. Crop Research Hisar, 21(2): 157-163.

Liu, T.X. & Chu, C. C. 2004. Comparison of absolute estimates of Thrips tabaci (Thysanoptera: Thripidae) with field visual counting and sticky traps in onion field in South texas  Southwestern Entomologist, 29: 83-89.

Moharramipour, S., Khani, A., Hosseini, S. M.,  Fathipour, Y. & Talebi, A. A. 2002. Study Thrips tabaci population fluctuation in Kashmar cotton fields.  Proceedings of the 15th Iranian Plant Protection Congress, 7-11 September 2002, Razi University of Kermanshah, Vol I, p. 75.

Mortazaviha, A. & Dern, R. 1977. Ein Beitrag zur Thysanoptera fauna des Irans, Entomologie et Phytopathologie Appliquees, 45: 8-13.

Morse, J. G. & Hoddle, M. S. 2006. Invasion biology  of Thrips. Annual  Review of Entomology, 51: 67–89.

Mound, L. A. 2002. So many thrips-so few tospovirus? Proceedings of 7th International Symposium on Thysanoptera. 2-7 July 2001, Reggio Calabria, Italy, pp. 15-18.

Tradan, S., Valic, N., Zezlina, I., Berganti, K. & Znidacic, D. 2005. Light blue sticky boards for mass trapping of onion thrips, Thrips tabaci Lindeman (Thysanoptera: Thripidae), in onion crops: fact or fantasy? Journal of Plant Diseases and Protection, 112 (2): 173–180