شناسایی شب پره های خانواده Sphingidae در برخی مناطق استان فارس

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

چکیده

طی تحقیقی در سال های 1385 و 1386، فون شب‌پره های خانواده Sphingidae روی برخی گونه های جنگلی و مرتعی در چند رویشگاه دراستان فارس مورد مطالعه قرار گرفت. چهار منطقه جنگلی با پوشش غالب گیاهی بنه (ارسنجان)، کنار و بادام کوهی (فیروز آباد)، بلوط (کازرون و نورآباد)، گلابی وحشی (سپیدان) و یک منطقه مرتعی (شیراز) انتخاب گردید. تعداد 271 نمونه شب‌پره Sphingidae شامل 16 گونه با استفاده از تور حشره گیری و تله نوری جمع‌آوری، فرم دهی و اتاله شده و بر اساس ویژگی های مورفولوژیک و سیستماتیک طبقه بندی شدند. نمونه ها به‌وسیله نگارنده دوم به‌ شرح زیر شناسایی و به تایید Ian J. Kitching (موزه تاریخ طبیعی بریتانیا)رسید.
Acherontia styx styx (Westwood, 1847)        
Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758)    
Akbesia davidi (Oberthür, 1884)       
Clarina kotschyi kotschyi (Kollar, 1849)   
Daphnis nerii (Linnaeus, 1758)      
Hippotion celerio (Linnaeus, 1758)  
Hyles hippophaes (Esper, 1793)   
Hyles livornica (Esper, 1780) 
Hyles nicaea sheljuzkoi (de Prunner, 1798)
Laothoe populi populeti (Bienert, 1870)
Marumba quercus (Denis & Schiffermüller, 1775)
Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)
Rethera brandti euteletes (Jordan, 1937)
Rethera  komarovi  manifica (Brandt, 1938)
Smerinthus kindermanni (Lederer, 1853)   
Theretra alecto (Linnaeus, 1758)
در میان نمونه های جمع آوری شده، گونه Acherontia styx styx اولین بار از استان فارس گزارش گردید و Marumba quercus یا برگ خوار بلوط در بیشتر محل های تعیین شده مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of moths of family Sphingidae in some regions of Fars Province (Iran)

نویسندگان [English]

  • Farangis Ghasemi
  • Hassan Alemansoor
  • Asghar Alehossein
چکیده [English]

During 2006– 2007 studies were carried out to collect and identify the moths of family Sphingidae in some regions of Fars Province. A total of 16 species were collected and identified. Four forestlands including Arsanjan district with dominant Pistachio mutica, Firouz Abad district with dominant Amygdalus scopariae and Ziziphus spinachristi, Kazeroun and Nour Abad district with dominant Quercus brantii, Sepidan district with dominant Pyrus glabra and one rangeland (Shiraz) were selected and 271 specimens of Sphingidae were collected by the insect net and the light trap. Collected insects were identified systematically according to their morphological characteristics by second author and confirmed by Ian J. Kitching (Natural History Museum, London, UK). Moths found in this study are as follows:                 
 
Acherontia styx styx (Westwood, 1847)
Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758)  
Akbesia davidi (Oberthür, 1884)  
Clarina kotschyi kotschyi (Kollar, 1849)
Daphnis nerii (Linnaeus, 1758)      
Hippotion celerio (Linnaeus, 1758)  
Hyles hippophaes (Esper, 1793)   
Hyles livornica (Esper, 1780)       
Hyles nicaea sheljuzkoi (de Prunner, 1798)
Laothoe populi  populeti (Bienert, 1870)
Marumba quercus (Denis & Schiffermüller,1775)         
Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)
Rethera brandti euteletes (Jordan, 1937)
Rethera  komarovi  manifica (Brandt, 1938)   
Smerinthus kindermanni (Lederer, 1853) 
Theretra alecto (Linnaeus, 1758)

 
 
Amoung them Acherontia stxy is a new record for Fars province (Iran) and Marumba quercuswas found in the most region of this province.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • fauna
  • Sphingidae
  • Moth
  • rangeland and forest
Barou, J. 1967. Contribution a la connaissance la faune des Lepidopteres de l’Iran. Entomologie et Phytopathologie Appliquees, 26: 41- 58.
Danner, H., Surholt, R .1998. Distribution of Hyles livornica renneri. Herbipoliana, 4 (1): 269 [in German].
Derzhavets, Y. A. 1984. An account of the classification of the sphinx moths with a list of the species of the fauna of the USSR. Entomologicheskoe Obozrenie, 63: 604--620.
Dubatolv, V. V. 1999. Sphingidae in collection of Siberian Zoological Museum. Available from URL: http://pisum.bionet.nsc.ru/szmn/Lepidop/Sphingid.htm (Accesed 25 February 2007).
Efetov, K. A. & Budashkin, Yu. I 1990. Development of Akbesia. Rothschild Entomology, 62: 32-36.
Halis, R. 1989. A new species of Sphingidae in Lebanon. Entomology, 6: 17-19.

Harris, P. 1972. Food-plant groups of the Semanophorinae (Lepidoptera: Sphingidae): a possible taxonomic tool.The Canadian Entomologist, 104(1): 71-80.

Hodges, R. W. 1971. Sphingoidea, Hawkmoths. In: Dominik, R. B. et al. (Eds.). The Moths of America North of Mexico (including Greenland), 21: xii, 158pp., 14 pls. London.
Jordan, K. 1931. On the geographical variation of the pine hawk moth, Hyloicus pinastri. Spis. Blg. Nauk 17: 135-174.
Kalali, Gh.-H. 1976. A list of Lepidoptera from province of Khorasan (Iran). Journal of Entmological Society of Iran, 3: 131-135 [in Persian with English abstract].
Kitching, I. J. & Cadiou, J. M. 2000. Hawk Moths of the World; An Annotated and Illustrated Revisionary Checklist (Lepidoptera: Sphingidae). Cornell University Press, Ithaca, USA.
Minet, J. 1994. The Bombycoidea: Phylogeny and higher classification (Lepidoptera: Glossata). Entomologica Scandinavica, 25(1): 63--88.
Mirzayans, H. & Kalali. G. 1970. Contribution a la connaissance de la faune des Lepidopteres de Iran (2). Entomologie et Phytopathologie Appliquees, 29: 15-23.
Modares Awal, M. 2001. List of Agricultural Pests and Their Natural Enemies in Iran. Ferdowsi University Press, Mashhad, Iran.
Packard, P. 1895. On a new classification of the Lepidoptera. American Naturalist, 29: 788-803.
Pittaway, A.R. 1982. Hyles hippophaes hippophaes (Lepidoptera: Sphingidae). Entomologist's Gazette, 33: 97-98.
Pittaway, A.R. 1996. Observations on the host plant preferences of Laothoe populi (Lepidoptera: Sphingidae). Entomologist, 115(2): 124-128.
Pittaway, A.R. 1997-2010. Sphingidae of the Western Palaearctic. Available from URL: http://tpittaway.tripod.com/sphinx/list.htm (accessed 25 Feb. 2009)
Razzaghi Asl, R., Arghand, B. & Talebi Chaichi, P. 1975. Contribution a la connaissance de la faune des lepidopteres de l'Azerbaijan Iranien. University of Tabriz, Faculty of Agriculture, 58 pp [In Persian with French abstract].