تاثیر هتروبلاستی بذر روی جوانه زنی و قدرت گیاهچه در ترب وحشی Raphanus raphanistrum L.))

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی اثر هتروبلاستی بذر روی ویژگی های جوانه زنی و قدرت گیاهچه در ترب وحشی Raphanus raphanistrum L.)) تحقیق حاضر در دانشکده کشاورزی داراب در سال 1386 انجام شد. این آزمایش در دو شرایط گلخانه ای و آزمایشگاهی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار انجام گردید. تیمارها عبارت بودند از سه ارتفاع بوته مادری (60-40، 80-60 و 100-80 سانتی‌متر) و سه موقعیت بذر در طول گل آذین شامل : 1- بذرهای موجود در پایین گل آذین (خورجین های اول تا پنجم گل آذین) 2- بذرهای موجود در وسط گل آذین (خورجین های ششم تا دهم گل آذین)3- بذرهای موجود در بالای گل آذین (خورجین های یازدهم تا پانزدهم گل آذین). نتایج آزمایشگاهی نشان داد که در هر سه ارتفاع بوته مادری، بذرهای موجود در خورجین های ششم تا دهم گل آذین دارای بیشترین درصد جوانه زنی و بلندترین طول ریشه چه بودند. همچنین در ارتفاع 60 تا 80 سانتی‌متری بوته مادری، بذرهای موجود در خورجین های ششم تا دهم واول تا پنجم گل آذین بلندترین طول ساقه چه را تولید کردند.در آزمایش های گلخانه‌ای، بذرهای موجود در خورجین های ششم تا دهم گل آذین در ارتفاع 60 تا 80 سانتی‌متری بوته مادری، بیشترین تعداد بوته را تولید کردند و بذرهایی که از خورجین های ششم تا دهم گل آذین در ارتفاع 80 تا 100 سانتی‌متری بوته مادری برداشت شده بودند بیشترین ارتفاع بوته ترب وحشی را در گلدان ها ایجاد کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of seed heteroblasty on germination and seedling vigor in wild radish (Raphanus raphanistrum L.)

نویسندگان [English]

  • Ehsan Bijanzadeh
  • Ali Behpoori
چکیده [English]

In order to investigate the effects of seed heteroblasty on germination and seedling vigor in wild radish (Raphanus raphanistrum L.) this study was conducted in Agricultural College of Darab in 2007. In laboratory and greenhouse, germination and seedling growth studies were conducted on seed harvested from different seed positions and heights of mother plant of wild radish by factorial in completely randomized design using four replications. Treatments consisted of three heights of mother plant (40-60, 60-80, 80-100 cm) and three seed positions within the inflorescence including: 1- Seeds in low part of inflorescence (seeds of the first to fifth siliceous in inflorescence), 2- Seeds in middle part of inflorescence (seeds of the sixth to tenth siliceous in inflorescence), 3- Seeds in upper part of inflorescence (seeds of the eleventh to fifteenth siliceous in inflorescence). The results in laboratory showed that among three heights of mother plant, the seeds of the sixth to tenth siliceous in inflorescence had the maximum germination percentage and produced the tallest length of radicle. Also, in height of 60-80 cm of mother plant, the seeds of sixth to tenth and first to fifth siliceous in inflorescence produced the tallest length of primary shoot. In greenhouse experiments, the seeds of  sixth to tenth  siliceous of inflorescence in height of 60-80 cm of mother plant produced the maximum number of plants and the seeds that harvested from sixth to tenth siliceous of  inflorescence in height of  80-100 cm of mother plant had the maximum height of wild radish.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wild radish
  • Raphanus raphanistrum
  • Seed position
  • Plant height
  • Heteroblasty
  • Germinability
 
Abdullahi, A. & Vanderlip, R.L. 1992. Relationships of vigor tests and seed source and size to sorghum seedling establishment. Agronomy Journal, 82: 143-144.
Evenari, M., Kadouri, A. & Gutterman, Y. 1997. Ecophysiological investigations on the amphicarpy of Emex spinosa Campd. Flora, 43: 166-233.
Fenner, M. 1991. The effects of the parent environment on seed germinability. Seed Science Research, 1: 183-190.
Gray, D. & Thomas, T.H. 1982. Seed germination and seedling emergence as influenced by the position of development of the seed on, and chemical application to, the parent plant, pp. 81-110, In: Khan, A. A. (Ed.) The Physiology and Biochemistry of Seed Development, Dormancy and Germination. New York, USA: Elsevier Biomedical Press.
Karimi, H. 1995. Iranian Weeds. Tehran University Press.
Ries, S.K. & Everson, E.H. 1973. Protein content and seed size relationship with seedling vigor of wheat cultivars. Agronomy Journal, 65: 884-886.