رفتار تغذیه‌ای تریپس شکارگر Scolothrips longicornis (Thysanoptera: Thripidae) روی کنه دو‌لکه‌ای ترکستانی Tetranychus turkestani (Acari: Tetranychidae)

نویسندگان

چکیده

رفتار تغذیه‌ای تریپس شکارگر Scolothrips longicornis Priesner روی کنه دو‌لکه‌ای Tetranychus turkestani (Ugaron & Nikolski) روی دیسک برگی و در تحت شرایط آزمایشگاهی  (دما oC1±26، رطوبت نسبی 5±60% ، طول مدت روشنایی: 16 و تاریکی: 8 ساعت) مورد مطالعه قرار گرفت. مدت زمان تغذیه تریپس ماده بالغ از یک تخم کنه 37/0±52/1، از یک لارو 4/0±63/2 و از پروتونمف، دئوتونمف و کنه ماده بالغ به ترتیب 3/0±13/3، 7/0±93/7 و 2/1±5/15 دقیقه تعیین گردید. این تریپس در سن اول لاروی به طور میانگین روزانه از 1/10 تخم یا 2/1 کنه ماده و در سن دوم لاروی 5/34 تخم یا 7/4 کنه ماده بالغ را مورد تغذیه قرار داد. تریپس ماده بالغ به طور میانگین روزانه از1/49 تخم یا 7/11 کنه ماده بالغ و یک تریپس نر بالغ از 40 تخم یا 2/6 کنه ماده بالغ تغذیه نمودند. تریپس ماده جفت‌گیری کرده با مصرف 7/11 عدد کنه ماده بالغ دو‌لکه‌ای در روز بالاترین اشتها را نشان داد، در حالیکه تریپس ماده باکره و نر به ترتیب با مصرف 3/7 و 2/6 کنه ماده از نظر اشتها تفاوت معنی‌داری با هم نداشتند. متناسب با افزایش دما از 5 تا 40 درجه سلسیوس، میزان تغذیه تریپس ماده روند افزایشی نشان داد. در دمای 5 درجه سلسیوس تغذیه (3/0 کنه ماده بالغ) تقریبا متوقف شد و در 40 درجه، روزانه 1/17 کنه ماده بالغ مصرف شد. در دمای 45 درجه سلسیوس میزان تغذیه شدیداً کاهش یافت و تقریبا معادل میزان تغذیه در دمای 26 درجه سلسیوس گردید. تریپس در تراکم‌های متفاوت‌ دو گونه کنه دولکه‌ای و کنه شرقی (Eutetranychus orientalis) بر اساس مدل مرداک، تغییر رفتار ترجیح منفی نشان داد و با افزایش تراکم کنه دولکه‌ای بر میزان تغذیه افزود. نتایج بدست آمده نشان داد که این تریپس توانایی بالقوه‌ای برای کنترل بیولوژیک جمعیت کنه‌های تارتن خانواده  Tetranychidae دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feeding behaviour of Scolothrips longicornis (Thysanoptera: Thripidae) preying on Tetranychus turkestani (Acari: Tetranychidae)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Gheibi
  • Ebrahim Soleymannejadian
چکیده [English]

Feeding behaviour of the Scolothrips longicornis Priesner preying on Tetranychus turkestani (Ugarov & Nikolski) was investigated by leaf - island method under laboratory conditions (26±1°C, 60±5% RH and photoperiod of L16: D8 hours). One starved female thrips consumed a mite’s egg, a first instar larva and a protonymph, a deutonymph and an adult female mite in 1.52, 2.63, 3.13, 7.93 and 15.5 minute respectively. The first instar larva of the thrips ate 10.1 eggs or 1.2 female mites, the second instar larva consumed 34.5 eggs or 4.7 female mites and the adult female ate 49.1 eggs or 11.7 adult females per day. The mated female with a prey consumption of 11.7 female mites had the highest appetite. The unmated females and males by daily consumption of respectively 7.3 and 6.2 females had no significant difference in their voracity. The daily mean voracity increased from 0.3 to 17.1 female mites per female thrips by increasing temperature from 5 to 40°C. The rate of feeding severely decreased at 45°C and it was almost equal to rate of feeding at 26°C. Switching behavior of the thrips by using Murdach model, in different proportion of two prey, T. turkestani and E. orientalis shown negative switching and more number of T. turkestani was consumed when the proportion increased. The results indicated that S. longicornis may be a suitable biological agent for suppression of the Tetranychidae mites.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scolothrips longicornis
  • Tetraychus turkestani
  • Biological control
  • feeding behaviour
Alavi, J. 1996. Faunistic study of Thysanoptera in Dogonbadan region. M.Sc. Thesis, Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran (In Persian with English abstract).

Chazau, J., 1985. Predator insects, pp. 211–246, In: Helle, W. & Sabilis, M. W. (Eds.) World Crop Pest, Spider Mites: Their Biology, Natural Enemies and Control. Elsevier Pub. Amesterdam.

Cheraghian, A. & Hojat, S.H. 1998. A faunistic study of Thysanoptera in Ahwaz region. Proceedings of the 13th Iranian Plant Protection Congress, 23-27 Aug. 1998, Junior College of Agriculture, Karaj, Iran, p. 211.

Coville, P.L. & Allen, W.W. 1977. Life table and feeding habits of Scolothrips sexmaculatus. Annals of the Entomological Society of America, 70: 11–16.

Gerlach, S. & Sengonca, C. 1986. Feeding activity and effectiveness of the predatory thrips, Scolothrips longicornis. Zeitschrift für Angewandte Entomologie, 101(5): 442–452.

Gheibi, M. 2000. The biology of Scolothrips longicornis (Thysanoptera: Thripidae) and its interaction with Tetranychus turkestani (Acari: Tetranychidae). M.Sc. Thesis, Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran (In Persian with English abstract).

Gilstrap, F.E. & Oatman, E.R. 1976. The bionomics of Scolothrips sexmaculatus an insect predator of spider mite. Hilgardia, 44(2): 27–59.

Gocmen, H. 1992. Investigation on the biology of the Scolothrips longicornis Priesner (Thysanoptera: Thripidae). Proceedings of the Second Turkish National Congress of Entomology, January 28-31, Adana, Ege Universitesi, Izmir, Turkey, pp. 411–417.

Gocmen, H. 1994. Phtoperiodism of predatory thrips Scolothrips longicornis Priesner. Turkiye Biolojik Mucadele Kongressi Bildirileeri, 25 – 28 Ocak, 549– 553.

Heikal, I.H. & Iskandar, N.G. & Sedrak, R.A. 1990. Feeding efficiency of Scolothrips longicornis females on different stage of Tetranychus urticae and Eutetranychus orientalis. Bulletin of the Entomological Society of Egypt, 69: 69–72.

Kirk, W.P.J. 1997. Feeding, pp. 119–175, In: Lewis, T. (Ed.) Thrips as Crop Pest. C.A.B. Pub. Cambridge.

Parrella, M.P. & Horsburgh, R.G. 1983. Functional response of the black hunter thrips, Leptothrips mali (Phaeothripidae) to densities of Panonychus ulmi (Acari: Tetranychidae). Environmental Entomology, 12(2): 429–433.

Price, P.W. 1997. Insect Ecology. John Wiley & Sons, (Translated to Persian by G. Nouri Ganbalani, Mohaghegh Ardabili University, Ardebil, Iran).

Selhorst, T., Sondyerath, D. & Weigand, S. 1991. A model describing the predator -prey interaction between Scolothrips longicornis and Tetranychus cinnabarinus based upon the Leslie theory. Ecology Model, 54: 123–136.

Sengonca, C. & Gerlach, S. 1983. A new developed method “leaf-island” for observation on thrips in the laboratory. Turkiye Bitki Koruma Dergisi, 7: 17 – 22.

Sengonca, C. & Weigand, S. 1988. Biology of the predatory thrips, Scolothrips longicornis Priesner (Thysanoptera: Thripidae). Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica, 23 (3-4): 343-349.

Van Alphen, J.J.M.V. & Jervis, M.A. 1996. Foraging behavior, pp. 62-161. In: Jervis, M. & Kidd, N. (Eds.) Insect Natural Enemies, Practical Approaches to Their Study and Evaluation. Chapman & Hall Publishing Company.

Zur Strassen, R. 1995. Binomial data predaceous thrips, pp. 326 – 328, In: Parker, B.L., Skinner, M. & Lewis, T.S. (Eds.) Thrips Biology and Management. Plenum Press, New York.