برآورد شاخص زیستی و کیفیت آب رودخانه کر در فصل پاییز با استفاده از فون حشرات آبزی

نویسنده

چکیده

گونه­ های مختلف بی­ مهرگان بزرگ از جمله حشرات که در کف آبها زندگی می­کنند از نظر حساسیتشان به فاکتورهای زنده و غیرزنده متفاوت عمل می­کنند. فناوری به کارگیری جمعیت حشرات آبزی برای نشان دادن درجه آلودگی توده آب های مختلف بیش از نیم قرن است که وجود دارد و این موضوع بر اساس توانمندی های زیستی موجودات زنده­ای که به عنوان شاخص آلودگی و سطوح مختلف آن بکار می­روند بنا شده است. در پاییز 1387 تحقیقی به منظور برآورد شاخص زیستی رودخانه کر با بکارگیری فون حشرات آبزی صورت گرفت که در مجموع 16 خانواده حشره از 14 کد زیستگاهی رودخانه جمع آوری و شناسایی شدند و شاخص زیستی این رودخانه محاسبه گردید. در تحقیق صورت گرفته بر روی رودخانه کر، شاخص زیستی این رودخانه در فصل پاییز عدد 2/7 بدست آمد که با استفاده از جدول مربوط به برآورد کیفیت آب براساس شاخص زیستی، کیفیت آب این رودخانه در فصل پاییز نسبتاً نامرغوب و آلودگی آب به مواد آلی معنی دار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of field biotic index and water quality of Kor River in autumn season using aquatic insects fauna

نویسنده [English]

  • Hadi Ostovan
چکیده [English]

Benthic macroinvertebrate species are differentially sensitive to many biotic and abiotic factors in their environment. The field biotic index is based on family level identification of water arthropods. An interest in environmental quality is one of the major reasons for the study of aquatic insects. The idea of using the aquatic insect community to “indicate” the degree of purity or pollution of a body of water is over half a century old. It is based on the concept of indicator organisms and tolerance levels. During October, November and Dececember 2008 studies were carried out on the field biotic index of Kor river in Marvdasht region (Fars province) using aquatic insects fauna. A total of 16 families were collected and identified in 14 habitat codes of Kor river. In this survey, biotic index of KorRiver was 7.2 and evaluation of the water quality based on the biotic index was calculated. Water quality of Kor river was fairly poor (significant organic pollution) during this survey.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biotic Index
  • Water Quality
  • Aquatic Insects
  • Kor River
Barbour, M.T., Gerritsen,J., Snyder,B.D. & Stribling, J.B. 1999. Rapid Bioassessment Protocols for Use in Streams and Wade able Rivers: Periphyton, Benthic Macroinvertebrates, and Fish. 2nd Ed., EPA 841-B-99-002. U.S. Environmental Protection Agency, Office of Water, WashingtonD.C.

Bode, R.W., Novak, M.A. & Abele, L.E. 1996. Quality Assurance Work Plan for Biological Stream Monitoring in New York State. NYS Department of Environmental Conservation, Albany, NY.

Bode, R.W., Novak, M.A., Abele, L.E., Heitzman, D.L. & Smith, A.J. 2002. Quality Assurance Work Plan for Biological Stream Monitoring in New York State. NYS Department of Environmental Conservation, Albany, NY.

Bouchard, R.W. 2004. Guide to Aquatic Macroinvertebrates of the Upper Midwest. WaterResourcesCenter, University of Minnesota, St. Paul, MN.

Fox, R. 2004. Hilsenhoff field biotic index. LanderUniversity, Available from URL: http://www.Lander.edu/rsfox/300Insect Metric Lab.html.1-7.

Haur, F.R. & Lamberti, G.A. 1996. Methods in Stream Ecology. Academic Press, London, UK.

Hilsenhoff, W.L. 1977. Use of Arthropods to Evaluate Water Quality of Streams. Technical Bulletin, Wisconsin Department of Natural Resources, No. 100.

Hilsenhoff, W.L. 1987. An improved biotic index of organic stream pollution. Great Lakes Entomologist, 20: 31-39.

Hilsenhoff, W.L. 1988. Rapid field assessment of organic pollution, with a family-level biotic index. Journal of North American Benthological Society, 7(1):65-68.

Merritt, R.W. & Cummins, K.W. 1996. An Introduction to the Aquatic Insects of North America. 3rd ed. Kendall-Hunt, Dubuque, IA, USA.

Ostovan, H. & Niakan, J. 2005a. Faunistic and biocenotic studies on aquatic beetles in southern and northern shores of Parishan lake. Journal of Agricultural Sciences of Islamic Azad University, 10(4):93-116 (in Persian with English abstract).

Ostovan, H. & Niakan, J. 2005b. Faunistic and biocenotic studies on aquatic beetles in eastern and western shores of ParishanLake. Journal of Agricultural Sciences of Islamic Azad University, 11(3): 5-18 (in Persian with English abstract).

Ostovan, H. & Niakan, J. Estimation of field biotic index and water quality of Shapoor river in Kazeroon region by using aquatic insects fauna. Journal of Agricultural Sciences of Islamic Azad University, (in press).

Zimmerman, M.C. 1993. The Use of the Biotic Index as Indication of Water Quality, pp. 85-98, In: Goldman, C.A., Hauta, P.L., O’Donnell, M.A., Andrews, S.E. & van der Heiden, R. (Eds.) Tested Studies for Laboratory Teaching, Vol. 5, Proceedings of the 5th Workshop/Conference of the Association for Biology Laboratory Education (ABLE).