تعداد مقالات: 210

1. بررسی زیست‌شناسی پروانه برگ‌خوار دو‌لکه‌ای بلوط Dicycla oo (Lepidoptera, Noctuidae) در استان فارس

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-13

سید اصغر آل‌حسین؛ سید حسن سعادتی؛ حسن آل منصور


3. آنالیز حساسیت فرآسنجه های موثر بر نوسانات جمعیت سن زمستان گذران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-15

زهرا دوستی؛ ناصر معینی نقده؛ عباسعلی زمانی؛ لیلا ندرلو


5. بررسی اهمیت و خصوصیات مولکولی ویروس موزاییک خیار در گیاهان جالیزی منطقه کوار

دوره 10، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-8

فاطمه باقری؛ کاوس ایازپور


9. تغییرات جمعیت پروانه جوانه خوار بلوط Tortrix viridana (Lep.: Tortricidae) و شناسایی دشمنان طبیعی آن در استان فارس

دوره 5، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 12-1

سید اصغر آل‌حسین؛ سید حسن سعادتی؛ حبیب‌الله حمزه‌زرقانی


12. پارازیتوئیدهای لاروی و شفیرگی بید کلم در استان اصفهان ،Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae)

دوره 2، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 97-79

مریم افیونی زاده اصفهانی؛ جواد کریم زاده اصفهانی


13. بررسی مورفولوژیکی و مولکولی نماتد Ditylenchus destructor از دامنه اصفهان

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 97-108

طاهره شکیبافرد؛ مجید اولیا؛ مسعود بهار؛ هادی کریمی پور فرد


16. اثر دما روی رشد، طول عمر و میزان پارازیتیسم زنبور Closterocerus formosus (Hym.: Eulophidae) پارازیتوئید مگس مینوز برگ سبزی Liriomyza trifolii (Dip.: Agromyzidae)

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 125-114

شهرام حسامی؛ هادی استوان؛ ابراهیم ابراهیمی؛ محمود شجاعی؛ کریم کمالی


17. نخستین تجربه تولید پادتن علیه آفت‌کش کلروپایریفوس

دوره 2، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 183-175

Maryamمریم Basirianبصیریان؛ سهراب ایمانی؛ کامبیز لاریجانی


18. شناسایی و جداسازی بیماری پوسیدگی نرم سیب زمینی با روش‌های مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و مولکولی از دامنه اصفهان

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 185-196

طاهره شکیبافرد؛ مسعود بهار؛ مجید اولیا؛ هادی کریمی پور فرد


19. تغییرات جمعیت شته مومی کلم Brevicoryne brassicae و شناسایی دشمنان طبیعی آن در مزارع کلزای شمال استان فارس

دوره 3، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 200-189

ایمان خزدوزی نژاد کمالی؛ مجید فلاح زاده؛ ابوفاضل دوستی


20. پراکنش فضایی جمعیت شته غلات (Hom., Aphididae) Sitobion avenae در مزارع گندم دیم دهلران

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 209-201

مهدی شعبانی پور؛ عزیزاله مختاری؛ فاطمه بیدرنامنی


21. مطالعه جمعیت (Thysanoptera: Thripidae) Thrips tabaci روی ژنوتیپ های مختلف بادمجان در منطقه ورامین

دوره 1، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 261-249

پروانه برادران؛ مسعود اربابی؛ شهاب منظری؛ حوریه رضائی


23. سمیت تنفسی و بازدارندگی تخمریزی اسانس چهار گونه گیاهی روی سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 276-256

جهانشیر شاکرمی؛ مجید فلاح زاده؛ سمیرا الماسی


24. شناسایی پارازیتوئیدها و پارازیتیسم فصلی شب‌پره مینوز برگ مرکبات Phyllocnistis citrella (Lep.: Gracillaridae) در شیراز

دوره 3، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 304-397

زهرا بی پروا؛ مصطفی حقانی؛ هادی استوان؛ شهرام حسامی