کلیدواژه‌ها = گزارش جدید
تعداد مقالات: 4
1. اولین گزارش گونه‌های Pythium catenulatum و Pythium okanoganense از چمن در ایران

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 348-345

مریم خداشناس رودسری؛ سید محمود اخوت؛ منصوره میرابوالفتحی؛ محسن کافی


2. گزارش پروانه Phycodes radiata (Lep.: Brachodidae) از ایران

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 351-349

حمزه رمضانی کریم؛ سهراب ایمانی؛ مریم بصیریان؛ راجش کومار


3. گزارش جدید دو گونه کنه از خانواده Bdellidae (Acari : Prostigmata) برای ایران

دوره 2، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 233-229

نرگس عباس زاده راد؛ هادی استوان؛ مهدی غیبی


4. گزارش جنس و گونه جدیدی از کنهﻫﺎی خانواده Alycidae (Acari : Endeostigmata) از ایران

دوره 1، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 339-337

مریم نقیبی نژاد؛ علی احدیت؛ هادی استوان؛ حسین مرادیان